Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 12. - 13. srpnja 2021.Objavljeno: 13.07.21.

77. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika" broj 2/21), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

 

ODLUKU

o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera

 

 

Članak 1.

 

Osniva se Stožer civilne zaštite Grada Dubrovnika. U Stožer civilne zaštite Grada Dubrovnika imenuju se načelnik, zamjenik načelnika i članovi Stožera.

 

 

Članak 2.

 

Stijepko Krilanović, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci, imenuje se za načelnika Stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika.

 

Članak 3.

 

Zdravko Kovačić, zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci, imenuje se zamjenikom načelnika Stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 4.

 

Za članove Stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika imenuju se:

1. Mato Udženija, predstavnik Policijske postaje Dubrovnik,

2. Ana Miličić, predstavnica Službe civilne zaštite Dubrovnik,

3. Živko Šimunović, predstavnik Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik,

4. Zoran Čabrilo, predstavnik HGSS- a, Stanica Dubrovnik,

5. Nikola Glamazić, predstavnik Doma zdravlja Dubrovnik,

6. Nikša Grljević, predstavnik Libertas-Dubrovnik d.o.o.,

7. Marko Iveković, predstavnik Čistoće d.o.o.,

8. Lukša Matušić, predstavnik Vodovoda Dubrovnik d.o.o.,

9. Zvonimir Mataga, predstavnik HEP ODS d.o.o., Elektrojug Dubrovnik.

 

 

Članak 5.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika (KLASA: 214-01/17-01/07, URBROJ: 2117/01-01-17-1, od 4.srpnja 2014).

 

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje u „Službenom glasniku“ Grada Dubrovnika.

    

                                                         

KLASA: 810-01/21-02/10

URBROJ: 2117-01-01-21-2

Dubrovnik, 24. lipnja 2021.

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

----------------------------