Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 6. - 1. travnja 2021.Objavljeno: 02.04.21.

62. Odluka o usvajanju Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a “Starim gradom Dubrovnikom”

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 -pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 2/21), članka 76. a Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj: 69/99, 151/03, 157/03, 100/0487/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/1 3, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20), Zaključka Gradskog vijeća KLASA: 612-01/14-01/211, URBROJ: 2117/01-09-14-4, od dana 5. prosinca 2014. godine,  Zaključka Povjerenstva za monitoring nad izradom Plana upravljanja od 18. ožujka 2021. godine, suglasnosti Ministarstva kulture i medija od 19. ožujka 2021. godine, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 38. sjednici, održanoj 29. ožujka 2021., donijelo je

 

 

 O D L U K U

o usvajanju Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a

„Starim gradom Dubrovnikom“

 

 

 

Članak 1.

 

Usvaja se Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“ .

 

 

Članak 2.

 

Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a  „Starim gradom Dubrovnikom“ čini sastavni dio ove Odluke.

 

Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“ objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ i na službenim internetskim stranicama Grada Dubrovnika (www.dubrovnik.hr).

 

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

Obrazloženje

 

Temeljem odredbe čl. 76.a Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj: 69/1999, 151/2003, 157/2003, 100/2004, 87/2009, 88/2010, 61/2011, 25/2012, 136/2012, 157/2013, 152/2014, 98/2015, 102/2015, 44/2017, 90/2018, 32/2020, 62/2020, u daljnjem tekstu: Zakon), Plan upravljanja donosi se u svrhu upravljanja kulturnim dobrom, a sadrži analizu stanja, ciljeve upravljanja, aktivnosti za provođenje ciljeva i pokazatelje provedbe plana.

Proces izrade Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a “Starim gradom Dubrovnikom” (u daljnjem tekstu: Plan) započeo je 2014. godine – Zaključkom Gradskog vijeća Grada Dubrovnika od 5. prosinca 2014. o pokretanju postupka izrade Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika. Istim Zaključkom Zavod za obnovu Dubrovnika zadužen je koordinirati aktivnosti izrade Plana. Na sjednici Povjerenstva za monitoring nad izradom Plana održanoj 18. siječnja 2021. godine definirana je izmjena naziva dokumenta, te je usuglašen novi naziv: Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a “Starim gradom Dubrovnikom”. Izmjena je usvojena budući je navedeni naziv prijevod naziva koji se koristi u dokumentima UNESCO-a i iz razloga što, prostorno gledano, Plan se odnosi na područje pod zaštitom UNESCO-a, koje ima status svjetskog dobra i registrirano je pod nazivom „Stari grad Dubrovnik“. Termin svjetsko dobro „Stari grad Dubrovnik“ koristi se u dokumentima Ministarstva kulture, što je u skladu s recentnom Konzervatorskom podlogom za kontaktnu zonu svjetskog dobra Starog grada Dubrovnika.

 

Plan upravljanja proizlazi iz zahtjeva Operativnih smjernica UNESCO-a te predstavlja prvi takav dokument namijenjen ukupnom povijesnom urbanom krajoliku Dubrovnika, kojeg čini svjetsko dobro – živa urbana povijesna gradska jezgra i otok Lokrum, pripadajući akvatorij, te kontaktno područje svjetskog dobra zajedno s njegovim okružjem.

 

Svrha Plana upravljanja područjem svjetskog dobra i njegovim okružjem je osiguranje dugoročnog sustava upravljanja koji će omogućiti očuvanje izvornosti i cjelovitosti svjetskog dobra kao i svih sastavnica izvanredne univerzalne vrijednosti, istodobno stavljajući u središte ciljeva upravljanja kvalitetu života građana i aktivnu multifunkcionalnu namjenu gradskog središta.

 

Razlozi izrade Plana upravljanja leže u potrebi za uspostavljanjem kontinuiranog sustava upravljanja koji će osigurati rješavanje svih izazova, a koji su kroz stupnjeve prioriteta provedbe definirani Akcijskim planom, sve s ciljem očuvanja izvanredne univerzalne vrijednosti svjetskog dobra.

 

U smislu odredbi Zakona o prostornom uređenju o Nacrtu prijedloga Plana upravljanja je u razdoblju od 4. veljače do zaključno 6. ožujka 2021. održana javna rasprava. U sklopu javne rasprave održana su dva javna izlaganja: prvo 8. veljače 2021. u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika i on-line, a drugo on-line 1. ožujka 2021. godine. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog mogle su se podnijeti od 4. veljače do zaključno 6. ožujka 2021. godine. Nakon završetka javne rasprave izrađeno je Izvješće o javnoj raspravi, koje je dana 11. ožujka 2021. objavljeno na mrežnim stranicama Zavoda za obnovu Dubrovnika te Grada Dubrovnika i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

 

Prijedloga Plana izrađen je u skladu s Izvješćem o javnoj raspravi.

 

Prijedlog Plana dostavljen je na očitovanje Povjerenstvu za monitoring nad izradom Plana upravljanja te je Zaključkom sa sjednice održane 18. ožujka 2021. godine Povjerenstvo dalo suglasnost na nacrt Plana i predložilo Gradskom vijeću usvajanje Plana.

 

 

U skladu s odredbama članka 76.a st. 7. Zakona, Zavod za obnovu Dubrovnika je podnio zahtjev za prethodnu suglasnost ministrice kulture i medija na Nacrt prijedlog Plana, a suglasnost je Ministarstvo dostavilo 19. ožujka 2021. godine.

 

Slijedom prethodno navedenog odlučeno je kao u izreci Odluke.

 

KLASA: 612-01/21-02/01                                                                 

URBROJ: 2117/01-09-21-14                                                                                              

Dubrovnik, 29. ožujka 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------         

 

 PLAN UPRAVLJANJA 

svjetskim dobrom UNESCO-a
„Starim gradom Dubrovnikom“