Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 6. srpnja 2018.Objavljeno: 09.07.18.

129. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), na prijedlog pročelnika Upravnog odjela za kulturu i baštinu, Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu, Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, a nakon savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom sukladno članku 150., a u svezi s člankom 153. stavak 3. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14 i 127/17.), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE

 

 

 

Članak 1.

 

Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave, kojeg je donio gradonačelnik Grada Dubrovnika, KLASA:023-05/17-01/01 URBROJ:2117/01-01-17-21 od 09. listopada 2017., i Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave KLASA: 023-05/18-01/01 URBROJ: 2117/01-01-18-10 od 04. siječnja 2018. godine, KLASA: 023-05/18-01/01 URBROJ: 2117/01-01-18-17 od 21. veljače 2018. godine i KLASA: 023-05/18-01/01 URBROJ: 2117/01-01-18-23 od 18. travnja 2018. godine,  KLASA: 023-05/18-01/01 URBROJ: 2117/01-01-18-27 od 22. svibnja 2018. i  KLASA: 023-05/18-01/01 URBROJ: 2117/01-01-18-33 od 15. lipnja 2018. mijenja se na način:

 

U članku 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za kulturu i baštinu kod radnog mjesta pod rednim brojem 2.12. viši referent I mijenja se broj izvršitelja na način da se briše 1, a dodaje se 2 i kod potrebno stručno znanje iza riječi ekonomske dodaje se društvene ili umjetničke struke, u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu kod radnom mjesta 3.11. stručni suradnik I mijenja se broj izvršitelja na način da se briše 1, a dodaje se 2, te se ukida radno mjesto pod rednim brojem 3.12., u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo dodaje se novo radno mjesto pod rednim brojem 5.9.1. savjetnik II za pravna pitanja i u sistematizaciji Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje kod radnog mjesta pod rednim brojem 9.9. viši referent I kod potrebno stručno znanje iza riječi građevinske dodaje se društvene, humanističke ili umjetničke struke.

 

Nastavno u tekstu je tabelarni prikaz izmjene sistematizacije radnih mjesta Upravnog odjela za kulturu i baštinu, Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu, Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje.

TABLICA - izmjena sistematizacije radnih mjesta.pdf

 

Članak 28. mijenja se i glasi:

Osim lakih povreda službene dužnosti propisanih zakonom, lake povrede službene dužnosti su utvrđena prisutnost alkohola, droga i drugih sredstava ovisnosti u organizmu za vrijeme trajanja radnog vremena i kršenje Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Dubrovnika, osim kada su time ispunjena obilježja neke od drugih povreda službene dužnosti propisanih zakonom.

 

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik objaviti će se u Službenom glasniku Grada Dubrovnika i stupa na snagu osmog dana od dana objave. Ovaj Pravilnik objaviti će se i na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

 

KLASA: 023-05/18-01/01

URBROJ: 2117/01-01-18-41

Dubrovnik,  5. srpnja 2018.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------