Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 6. srpnja 2018.Objavljeno: 09.07.18.

127. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu Grada Dubrovnika

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 14. sjednici, održanoj 6. srpnja 2018., donijelo je

 

 

Z A K LJ U Č A K

o izmjenama i dopunama Zaključka o načinu i uvjetima sudjelovanja

roditelja – korisnika usluga u cijeni programa Dječjih vrtića i jaslica

u vlasništvu Grada Dubrovnika

 

 

Članak 1.

 

U Zaključku o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 11/15.) točka 14. mijenja se i glasi:

„Roditelj – korisnik usluga vrtića ili jaslica ima pravo na umanjenje cijene plaćanja za 50 % ako dijete ne koristi uslugu vrtića zbog korištenja godišnjeg odmora roditelja, u ukupnom trajanju od 30 dana (1 mjesec) bilo kada tijekom godine.

 

Roditelj – korisnik usluga vrtića ili jaslica ima pravo na oslobađanje plaćanja usluga vrtića u punom iznosu ukoliko dijete ne koristi uslugu vrtića ili jaslica tijekom ljetnih mjeseci (od 1. srpnja do 31. kolovoza), za predmetne mjesece.

 

Ako korisnik koristi pravo na umanjenje cijene sukladno stavku 1. ove točke nema pravo na oslobađanje plaćanja usluga vrtića sukladno stavku 2. ove točke i obratno.

 

 

Članak 2.

 

Iza točke 14. dodaje se točka 14.a) koja glasi:

„Upravno vijeće Dječjih vrtića Dubrovnik, na prijedlog ravnatelja a sukladno važećim propisima i mišljenjima nadležnih tijela može donijeti odluku o izvanrednim okolnostima (elementarne nepogode, epidemije i sl.) u kojem slučaju je djeci onemogućeno pohađanje vrtića ili jaslica, a roditelji – korisnici usluga ostvaruju pravo na smanjenje cijene.

 

Odluku o izvanrednim okolnostima i iznos umanjenja cijene donosi Upravno vijeće Dječjih vrtića Dubrovnik uz prethodnu suglasnost gradonačelnika a shodno stavku 1. ove točke.“

 

 

Članak 3.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 601-01/18-01/18

URBROJ: 2117/01-09-18-03

Dubrovnik, 6. srpnja 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

-----------------------------------------------