Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 4. - 23. ožujka 2021.Objavljeno: 23.03.21.

37. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), na prijedlog pročelnika Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, a nakon savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom sukladno članku 150., a u svezi s člankom 153. stavak 3. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17. i 98/19.), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU

GRADSKE UPRAVE

 

 

 

Članak 1.

 

Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika („Službeni glasnik“ Grada Dubrovnika broj 21/17., 1/18., 4/18., 8/18., 12/18., 13/18., 14/18., 21/18., 26/18., 8/19., 9/19., 14/19., 17/19., 1/20., 5/20., 11/20., 15/20., 1/21. i 3/21.) mijenja se na način:

 

U članku 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje kod radnog mjesta 9.8. Stručni suradnik I kod potrebno stručno znanje, iza riječi pravne upisuje se , građevinske.

 

Nastavno u tekstu je tabelarni prikaz izmjene sistematizacije radnih mjesta Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje.

 

 

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

Ovaj Pravilnik objaviti će se i na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

    

KLASA: 023-05/18-01/01

URBROJ: 2117/01-01-21-127

Dubrovnik, 23. ožujka 2021.

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

---------------------------

 

 

1.    Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

 

BROJ RADNOG MJESTA

NAZIV RADNOG MJESTA

KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI RANG

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

BROJ IZVRŠITELJA

 

9.8.

 

 

Stručni suradnik I

 

III.

 

Stručni suradnik

 

-

 

8.

 

 

3

 

Opis poslova radnog mjesta

 

Opis poslova i zadataka

Približni postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla

Manje složeni poslovi u postupcima do izdavanja akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje (lokacijske dozvole, građevinske dozvole, rješenje o utvrđenju građevne čestice, uporabne dozvole

 

50 %

 

Vođenje postupaka do izdavanja potvrda i uvjerenja iz prostornog uređenja i gradnje u neupravnim predmetima

 

30 %

 

Pružanje stručne pomoći građanima i pravnim osobama

 

10 %

 

Drugi poslovi po nalogu pročelnika

 

10 %

 

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta

Potrebno stručno znanje:

 

Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne, građevinske ili ekonomske struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika

Stupanj složenosti poslova:

Stupanj složenosti uključuje manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika

Stupanj samostalnosti:

 

Stupanj samostalnosti ograničen je povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika u pojedinim poslovima

 

Stupanj odgovornosti:

 

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija:

Stupanj stručne komunikacije uključuje kontakte unutar upravnog tijela, a povremeno i izvan upravnog tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija