Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 6. srpnja 2018.Objavljeno: 09.07.18.

126. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o subvencioniranju cijene studentske i srednjoškolske autobusne karte na relaciji Dubrovnik – mjesto studiranja/učenja i obratno

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika” 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 14. sjednici, održanoj 6. srpnja 2018., donijelo je

 

 

P R A V I L N I K

o izmjenama i dopunama Pravilnika o subvencioniranju cijene studentske i srednjoškolske autobusne karte na relaciji

Dubrovnik – mjesto studiranja/učenja i obratno

 

 

Članak 1.

 

U članku 6. stavak 1. Pravilnika o subvencioniranju cijene studentske i srednjoškolske autobusne karte na relaciji Dubrovnik – mjesto studiranja/učenja („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj: 14/16) riječi: „Upravnom odjelu za poduzetništvo, turizam i more“ zamjenjuju se s riječima: „Upravnom odjelu za turizam, gospodarstvo i more“.

 

Članak 6.  stavak 2. točka  4. mijenja se i glasi:

„4. potvrda fakulteta/srednje škole o upisu u akademsku/školsku godinu za koju se traži subvencija koja nije starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.“.

 

 

Članak 2.

 

U članku 7. Pravilnika riječi: „Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more“ zamjenjuju se s riječima: „Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more“.

 

 

Članak 3.

 

Sve ostale odredbe Pravilnika ostaju neizmijenjene.

 

 

Članak 4.

 

Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 340-01/18-01/57

URBROJ: 2117/01-09-18-03

Dubrovnik, 6. srpnja 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------