Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 6. srpnja 2018.Objavljeno: 09.07.18.

125. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12, 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 14. sjednici, održanoj 6. srpnja 2018., donijelo je

 

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2018. godinu

 

 

Članak 1.

 

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 3/18.) članak 2. mijenja se i glasi:

 

„Nerazvrstane ceste financirat će se iz: proračunskih sredstava, komunalnog doprinosa, komunalne naknade, prenesenog viška sredstava iz 2017. g. i  (novog) kredita i u ukupnom iznosu od 55.710.000 kuna  za namjene kako slijedi:

 

r.b

NAZIV PROJEKTA

UKUPNO

Proračunska sredstva

Komunalni doprinos

Komunakna naknada

Preneseni višak prihoda iz 2017.

Kredit

1

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

700,000

180,000

520,000

 

 

 

2

KARDINALA STEPINCA - IVA DULČIĆA

500,000

500,000

 

 

 

 

3

INFRASTRUKTURA SOLITUDO

10,000,000

 

 

 

 

10,000,000

4

PARKING HRVI

4,500,000

 

2,301,600

 

2,198,400

 

5

CESTA-  ZGRADE HRVI

500,000

 

500,000

 

 

 

6

NIKA I MEDA PUCIĆA

2,000,000

 

1,000,000

1,000,000

 

 

7

VODOOSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA

400,000

 

400,000

 

 

 

8

VUKOVARSKA ULICA II FAZA

4,660,000

 

 

 

660,000

4,000,000

9

REVIZIJA STUDIJE PROJEKTA OBORINSKE ODVODNJE

200,000

 

200,000

 

 

 

10

CESTA MOST DR. FRANJA TUĐMANA - OSOJNIK

25,500,000

 

500,000

 

 

25,000,000

11

CESTA  OSOJNIK - LJUBAČ

500,000

 

500,000

 

 

 

12

CESTA  TAMARIĆ

200,000

 

200,000

 

 

 

13

CESTA GORNJA SELA

1,500,000

 

1,500,000

 

 

 

14

PROMETNE POVRŠINE OPREMA

297,000

 

297,000

 

 

 

15

SEMAFORI                 OPREMA

203,000

 

203,000

 

 

 

16

Povrat kredita utrošenog za izgradnju nerazvrstanih cesta u 2012, 2013. i 2014.g.

4,050,000

 

 

 

4,050,000

 

UKUPNO

55,710,000

680,000

8,121,600

1,000,000

6,908,400

39,000,000

 

 

1.    Projektna dokumentacija – Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na  prometnicama Grada Dubrovnika koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom.

2.    Kardinala Stepinca - Iva Dulčića - Rekonstrukcija ulice Kardinala Stepinca sa izgradnjom nogostupa, oborinske kanalizacije i mrežom javne rasvjete.

3.    Infrastruktura Solitudo - Nastavak izgradnje ceste sa infrastrukturom u naselju Solitudo.

4.    Parking HRVI- Izgradnja parkinga ispod zgrada HRVI-a u Mokošici

5.    Cesta-Zgrade HRVI - Nastavak izgradnje pristupne prometnice sa cjelokupnom infrastrukturom prateći  izgradnju zgrada HRVI-a

6.    Nika i Meda Pucića - Završetak uređenja šetnice u Lapadu

7.    Vodoopskrba Štikovica – Vrbica – Lozica – Mokošica -  Sredstva potrebna za realizaciju projekta, sukladno sporazumu o sufinanciranju sa Vodovodom Dubrovnik d.o.o. u čijem projektu Grad Dubrovnik sudjeluje sa 10 %  potrebnog iznosa u sklopu kojeg je izvođenje oborinske odvodnje kod Tertmoterapijje u Staroj Mokošici

8.    Vukovarska ulica II faza - Izvođenje radova na nastavku polaganja instalacija oborinske odvodnje na potezu od  Bazena do BP INA.

9.    Revizija studije projekta oborinske odvodnje - Revizija postojeće studije projekta oborinske odvodnje na pojedinim lokacijama  Grada Dubrovnika

10.  Cesta Most dr. Franja Tuđmana-Osojnik - Izgradnja nove ceste koja bi povezivala Most dr. Franja Tuđmana i Put za Osojnik

11.  Cesta Osojnik –Ljubač izrada projektne dokumentacije

12.  Cesta Tamarić izrada projektne dokumentacije

13.  Cesta Gornja sela izrada projektne dokumentacije

14.  Prometne površine oprema – nabava opreme za održavanje i opremanje javnih površina i prometnica na području Grada Dubrovnika.

15.  Semafori oprema održavanje i modernizacija opreme

16.  Povrat kredita utrošenog za izgradnju nerazvrstanih cesta u 2012, 2013. i 2014.g. - Tijekom 2018. godine, sukladno odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika i Ugovora o kreditu br. 16/12 kod HBOR-a iz 2012.g. nastavlja se otplata kredita HBOR-a koji je korišten za izgradnju komunalne infrastrukture tijekom 2012, 2013. i 2014.godine te će se sredstava komunalnog doprinosa koristiti za otplatu dijela glavnice dijela kredita utrošenog za izgradnju nerazvrstanih cesta u iznosu od 4.050.000 kn.

 

 

Članak 2.

 

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 3/18.) članak 3. mijenja se i glasi:

 

Građenje javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade u ukupnom iznosu od 3.093.000 kuna  za namjene kako slijedi:

 

r.b.

NAZIV PROJEKTA

UKUPNO

Proračunska sredstva

Komunalni doprinos

Komunakna naknada

1

PINJI (ZATON)

230,000

 

230,000

 

2

CERJAN, PUT NA MORE

1,000,000

 

800,000

200,000

3

ZATON-BUNICA

750,000

 

580,000

170,000

4

ANTE ŠERCERA

400,000

 

400,000

 

5

JAVNA RASVJETA I OBORINSKA ODVODNJA U STAROJ MOKOŠICI

300,000

 

300,000

 

6

JAVNA RASVJETA OSOJNIK

313,000

 

313,000

 

8

JAVNA RASVJETA MIRINOVO

100,000

 

100,000

 

UKUPNO

3,093,000

0

2,723,000

370,000

 

1.    Pinji (Zaton) - ulaganje u radove i nabavku opreme i izvođenje za javnu rasvjetu u Zatonu na lokalitetu Pinji.

2.    Čerjan, Put na More - ulaganje u radove i  nabavku opreme za javnu rasvjetu na lokalitetu Čerjan u Zatonu  i Put na more u Rožatu

3.    Izgradnja nove mreže - Javna rasvjeta na predjelu Zaton-Bunica

4.    Izgradnja nove mreže - Javna rasvjeta u ulici Ante Šercera

5.    Izgradnja nove mreže -Javna rasvjeta i oborinska odvodnja u Staroj Mokošici

6.    Izgradnja nove mreže -Javna rasvjeta Osojnik

7.    Izgradnja nove mreže - Javna rasvjeta Mirinovo

 

 

Članak 3.

 

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 3/18.) članak 4. mijenja se i glasi:

 

Građenje groblja financirat će se iz: proračunskih sredstava, komunalnog doprinosa i prenesenog viška prihoda iz 2017.g., u ukupnom iznosu od  7.470.000 kuna za namjene kako slijedi:

 

 

r.b.

NAZIV PROJEKTA

UKUPNO

Proračunska sredstva

Komunalni doprinos

Komunakna naknada

Preneseni višak prihoda iz 2017.

1

IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU

7,470,000

530,000

6,552,000

 

388,000

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

7,470,000

530,000

6,552,000

0

388,000

 

 

1. Rashodi za građenje groblja su vezani za sufinanciranje, zajedno sa Općinom Župa dubrovačka, izgradnja groblja sa svim pratećim objektima i infrastrukturom ukupnog kapaciteta od 2000 ukopnih mjesta. U 2018. je planiran nastavak izgradnje pristupne ceste kao i nastavak izgradnje samog groblja. Projekt će se nastaviti i u 2018. i 2019. godini.

 

 

Članak 4.

 

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 3/18.) članak 5. mijenja se i glasi:

 

Ulaganja u javne površine se očituje u nabavci opreme za javne površine i izgradnjom objekata  te se financira iz sredstava komunalnog doprinosa i prenesenog viška prihoda iz 2017.g. u ukupnom iznosu od  3.000.000 kuna i to:

 

 

r.b.

NAZIV PROJEKTA

UKUPNO

Proračunska sredstva

Komunalni doprinos

Komunakna naknada

Preneseni višak prihoda iz 2017.

1

DJEČJA IGRALIŠTA

2,100,000

 

2,100,000

 

 

2

IGRALIŠTE GRUŽ

900,000

 

503,400

 

396,600

UKUPNO

3,000,000

0

2,603,400

0

396,600

 

1.    Dječja igrališta - rashodi planirani za rekonstrukciju dječjih igrališta kao i za nabavu opreme  dječjih igrališta

2.    Igralište Gruž - uređenje igrališta i izgradnja pomoćne zgrade sa wc-om, svlačionicom i spremištem.

 

 

Članak 5.

 

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 3/18.) članak 6. mijenja se i glasi:

 

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 69.273.000 kuna i to:

 

r.b.

Izvor financiranja

Iznos

1

Iz komunalnoga doprinosa

20,000,000

2

Iz  proračunskih sredstava

1,210,000

3

Komunakna naknada

1,370,000

4

Preneseni višak prihoda iz 2017.

7,693,000

5

KREDIT ( novi 2018.)

39,000,000

UKUPNO

69,273,000

 

 

Članak 6.

 

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 363-01/17-09/33

URBROJ: 2117/01-09-18-08

Dubrovnik, 6. srpnja 2018.

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------