Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 6. srpnja 2018.Objavljeno: 09.07.18.

122. Odluka o dopuni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj: 153/13, 20/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13–pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 14. sjednici, održanoj 6. srpnja 2018., donijelo je

 

 

O D L U K U

o dopuni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova

na području Grada Dubrovnika

 

 

 

Članak 1.

 

 

U dijelu V. IZUZECI OD PRIVREMNE ZABRANE IZVOĐENJA  GRAĐEVINSKIH RADOVA Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj: 25/17.) iz članka 5. dodaje se novi članak 5a. koji glasi:

 

„ U slučaju da se izvođač radova ne pridržava odredaba ove Odluke ili svojim postupanjem prekrši odluku Povjerenstva kojom mu je odobreno izvođenje građevinskih radova iz točke 6. i 7. stavka 1. članka 5. ove Odluke, Povjerenstvo će donijeti odluku o ukidanju ranije donesene odluke o odobrenju izvođenja radova i o zabrani daljnjeg izvođenja građevinskih radova za razdoblje dok traje privremena zabrana izvođenja radova.“

 

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika.“

 

 

KLASA: 363-01/18-09/24

URBROJ: 2117/01-09-18-3

Dubrovnik, 6. srpnja 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------