Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 6. srpnja 2018.Objavljeno: 09.07.18.

121. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku

Na temelju članka 5. stavak 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine”, broj 67/08., 48/10., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15. i 108/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.-pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18), uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Broj: 511-03-03/2-7/94-18 od 5. srpnja 2018., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 14. sjednici, održanoj 6. srpnja 2018., donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji

i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 11/15., 15/17., 16/17 i 2/18, dalje u tekstu - Odluka) u članku 2. točki 7. na kraju rečenice briše se točka i stavlja se točka-zarez, te se dodaje točka 8. koja glasi:

“Vozilo je osobni automobil odnosno motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje osim sjedala za vozača ima najviše osam sjedala”.

 

Članak 2.

 

Članak 4. stavak 4. mijenja se i glasi:

 

“Korisnikom javnog parkirališta s naplatom za vozila u vlasništvu pravne osobe smatra se vlasnik parkiranog vozila kao i primatelj leasinga kojemu je vozilo prepušteno na korištenje na temelju pravnog posla-leasinga, evidentiran prema registarskoj oznaci vozila u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova neovisno o osnovi temeljem koje je vozilo dano na korištenje.”

 

                                   

Članak 3.

 

U članku 5. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

 

Parkiranje u zoni 2 (zelena) na:

      uličnim parkiralištima u ulicama Zagrebačka (sjeverna strana dio od k.br 4 do Strme ulice, od k.br. 28 do k.br 34, te dio od k.br. 40 do k.br 50), Marija Perića (parking na sjevernoj strani spoj s Zagrebačkom ulicom, te parking na južnoj strani od spoja s Zagrebačkom ulicom do k.br 2), Petra Krešimira IV (sjeverna strana od k.br 1 do k.br 3, od k.br 9 do k.br 11, od k.br 17 do k.br 55, odnosno do spoja s ulicom Dubrovačkog odreda, te dio ulice od k.br 42 do autobusnog stajališta na Viktoriji), Frana Supila (sjeverna strana parking uz zgradu Gimnazije, te dio od k.br 9 do k.br 15, od Župske ulice do k.br 41, i od k.br 47 do k.br 55, južna strana ulice dio od k.br 11 do k.br 15 i od k.br 19 do k.br 21), Iza Grada (sjeverna strana ulice dio od ulaza Ploče do autobusne stanice prije parkinga Žičara, te od parkinga Žičara do spojne ceste Zagrebačka - Iza Grada, i južna strana ulice dio ulaza u parking Žičara pa do ulaza u parking Tenis), Don Frana Bulića (sjeverna i južna strana kod k.br 4, te istočna strana kod ulaza u park Gradac)

      izvanuličnim parkiralištima: Tenis -Tabor, Kolorina i Žičara -gornji plato predviđeno je isključivo za korisnike povlaštenih karata za:

   1., 2. i 3. zonu

   2. i 3. zonu

   2. zonu.“

 

U članku 5. dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7., dosadašnji  stavak 7. postaje stavak 8.

                                                                      

 

Članak 4.

 

U članku 9. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. i glasi:

 

Rješenje nadležnog gradskog upravnog tijela kojim se odobrava korištenje rezerviranog parkirališnog mjesta  će se ukinuti u slučaju promjene ili ukidanja područja iz zona na kojima je omogućeno korištenje rezerviranih parkirališnih mjesta.“

 

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3., dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4., dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. , dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

 

 

Članak 5.

 

 U članku 11. stavak 2. u dijelu koji je naveden pod Zona A  iza riječi „Izvanulična parkirališta: Tenis-Tabor   riječ: “Žičara“ se briše, a dodaju se riječi: „Žičara-gornji plato i Žičara -donji plato“.

 

 

Članak 6.

 

U članku 11. stavak 3. u dijelu koji je naveden pod Zona B, Ulična parkirališta  iza riječi “Bana Jelačića (južna strana od k.br.” riječi “55 do 59” - brišu se, a dodaju se riječi “59 do 71”.

 

 

Članak 7.

 

U  članku 11. stavak 3. u dijelu koji je naveden pod Zona B, Ulična parkirališta  iza riječi “Eugena Kumičića” briše se zarez i stavlja se točka, a ostali dio rečenice odnosno riječi: “Petra Krešimira IV od križanja s ulicom Bruna Bušića do Viktorije i ulica Frana Supila od Viktorije do ulice Vlaha Bukovca /tijekom školske godine/ “ se brišu.

                                                                      

 

Članak 8.

 

U članku 12. stavak 3. mijenja se i glasi:

 

„Iznimno od odredbi o visini mjesečne naknade za korisnike rezerviranih parkirališnih mjesta iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka u osobito opravdanim slučajevima pojedinim institucijama od značaja za Republiku Hrvatsku i Grad Dubrovnik može se odobriti korištenje rezerviranih parkirališnih mjesta bez plaćanja naknade, osim na izvanuličnom parkiralištu Tenis -Tabor i uličnom parkiralištu Iza Grada u zoni A iz članka 11. stavak 2. ove Odluke“.

 

 

Članak 9.

 

U članku 14. stavak 3. pod Zona 2 (zelena) - 708202 iza riječi „Izvanulična parkirališta   riječ: “Žičara“ se briše, a dodaju se riječi: „Žičara-gornji plato i Žičara -donji plato“.

 

 

Članak 10.

 

U članku 14. stavak 3. pod Zona 2 (zelena) - 708202 iza riječi „ulična parkirališta“ riječi „Ulica Branitelja Dubrovnika (sjeverna strana od raskrižja Dom zdravlja do k.br.2)“ brišu se.

 

 

Članak 11.

 

U članku 14. stavku 4. pod Zona 3 (žuta) - 708203 Ulična parkirališta iza riječi: “Kardinala Stepinca (južna strana od k.br. 27 do k.br. 3)”  brišu se riječi: “Petra Krešimira IV od križanja s ulicom Bruna Bušića do Viktorije i ulica Frana Supila od Viktorije do ulice Vlaha Bukovca /tijekom školske godine/” i dodaje se: Ulica Branitelja Dubrovnika (sjeverna strana od raskrižja Dom zdravlja do k.br.2)“ .

 

 

Članak 12.

 

Članak 21. stavak 1. mijenja se i glasi:

 

Korisnik  javnog parkirališta dužan je u roku od 10 minuta od parkiranja vozila kupiti parkirališnu kartu u nematerijaliziranom obliku odnosno parkirališnu kartu u materijaliziranom obliku istaknutu na vozilu tako da Organizator parkiranja može provjeriti njezinu valjanost, dok je u Zoni 0 (crvena) na izvanuličnom parkiralištu (parkiralište Pile) i zoni 2 (zelena) na izvanuličnom parkiralištu Žičara-donji plato  to dužan učiniti u roku od 5 minuta“.

 

 

Članak 13.

 

U članku 21. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

 

„Ako korisnik javnog parkirališta u:

      zoni 0 (crvena) na izvanuličnom parkiralištu (parkiralište Pile)

      zoni 2 (zelena) na izvanuličnom parkiralištu Žičara-donji plato

 izgubi parkirališnu kartu, smatrat će se da je preuzeo višesatnu parkirališnu kartu u punom trajanju sukladno cijeni iz čl. 25. Odluke.“

 

U članku 21. dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5., dosadašnji  stavak 5. postaje stavak 6., dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7., dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

 

 

Članak 14.

 

Članak 21.a mijenja se i glasi:

 

„Parkiranje u zoni 4 (javno parkiralište Gradac ) moguće je isključivo uz korištenje valjane povlaštene karte za 1. 2.i 3. zonu i 2. i 3. zonu.

 

Parkiranje u zoni 2 na uličnim parkiralištima iz članka 5. stavka 6. ove Odluke i izvanuličnim parkiralištima Tenis-Tabor, Kolorina i Žičara-gornji plato moguće je isključivo uz korištenje valjane povlaštene karte za:

      1. 2.i 3. zonu

      2. i 3. zonu

      2. zonu.

 

Za korisnike zone 4 (javno parkiralište Gradac ) i korisnike zone 2 (ulična parkirališta iz članka 5. stavka 6. ove Odluke, izvanulična parkirališta: Tenis-Tabor, Kolorina i Žičara-gornji plato) koji protivno odredbi st.1 i st. 2.  ovog članka istu koriste bez valjane povlaštene karte smatrati će se da su zaustavljanjem i parkiranjem na javnom parkiralištu Gradac, uličnim parkiralištima iz članka 5. stavak 6. ove Odluke i izvanuličnim parkirlištima: Tenis-Tabor, Kolorina i Žičara-gornji plato s Organizatorom parkiranja sklopili ugovor o korištenju jednog parkirališnog mjesta uz korištenje višesatne karte u punom trajanju sukladno cijeni iz čl. 25. Odluke koju nije moguće zamijeniti za zamjensku višesatnu kartu čiji iznos obuhvaća stvarno korišteno vrijeme usluge parkiranja uvećan za iznos od 50,00 kn na ime troškova rada ovlaštene osobe Organizatora parkiranja na terenu (materijalni trošak izdavanja karte, trošak obrade podataka i ostali troškovi).

 

U slučaju iz prethodnog stavka, osoba koju ovlasti Organizator parkiranja ostaviti će višesatnu kartu u punom  trajanju s nalogom za plaćanje na vozilu, koju je korisnik dužan platiti u roku od osam (8) dana od dana izdavanja te karte.

 

Višesatna karta u punom trajanju s nalogom za plaćanje ostavljena na način iz stavka 4. ovoga članka smatra se uredno dostavljenom i kasnija oštećenja ili uništenja ne utječu na valjanost dostave i ne odgađaju plaćanje.“

 

 

Članak 15.

 

U članku 23. stavak 1. alineja 3. mijenja se i glasi:

 

„- u 2. zoni svakim danom od 06:00 do 02:00, a na izvanuličnom parkiralištu Žičara-donji plato  svakim danom od 00:00-24:00“

 

 

Članak 16.

 

Članak 24. mijenja se i glasi:

 

Ugovor o korištenju jednog parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu uz korištenje satne karte sklapa se po cijeni satne karte kako slijedi:

 

 

Korisnicima povlaštene karte za drugu i treću zonu prvi sat parkiranja u 1. (poslovnoj zoni) ne naplaćuje se. Svaki sljedeći sat istima se naplaćuje po cijenama satne karte iz st. 1. ovog članka.“

 

 

Članak 17.

 

Članak 25. mijenja se i glasi:

 

„Ugovor o korištenju jednog parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu uz korištenje višesatne karte u punom trajanju sklapa se po cijeni višesatne karte u punom trajanju kako slijedi:

 

                                                                      

 

Članak 18.

 

Članak 25. a mijenja se i glasi:

 

Ugovor o korištenju jednog parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu uz korištenje dnevne karte sklapa se po cijeni dnevne karte kako slijedi:

 

 

 

Članak 19.

 

Članak 25. b mijenja se i glasi:

 

Ugovor o korištenju jednog parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu sklapa se po cijeni tjedne parkirališne karte kako slijedi:

 

 

                                                                      

Članak 20.

 

Članak 25. c mijenja se i glasi:

 

Ugovor o korištenju jednog parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu sklapa se po cijeni mjesečne parkirališne karte kako slijedi:

 

 

 

Članak 21.

 

Članak 25. d mijenja se i glasi:

 

„Ugovor  o korištenju jednog parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu sklapa se po cijeni godišnje parkirališne karte kako slijedi:“

 

 

 

Članak 22.

 

U članku 26. stavak 1., prva alineja mijenja se i glasi:

– osobe s prebivalištem u Gradu Dubrovniku, odnosno boravištem dužim od 6 mjeseci neprekidno,”

 

 

Članak 23.

 

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

 

Pravo na povlaštenu kartu ima fizička osoba koja:

   ima prebivalište na području Grada Dubrovnika ili boravište na području Grada Dubrovnika duže od 6 mjeseci neprekidno, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova o prebivalištu odnosno boravištu,

   ima vozilo registrirano na svoje ime ili u leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom, te čije dimenzije (vozila) ne smiju prelaziti dimenzije obilježenog parkirališnog mjesta.“

 

 

Članak  24.

 

U članku 28. stavak 2. mijenja se i glasi:

 

„Pravo na povlaštenu kartu ima fizička osoba koja:

      ima prebivalište na području obuhvata općina: Konavle, Župa Dubrovačka, Dubrovačko Primorje, Ston, Janjina, Trpanj i Mljet što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova o prebivalištu,

      ima vozilo registrirano na svoje ime ili u leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom te čije dimenzije (vozila) ne smiju prelaziti dimenzije obilježenog parkirališnog mjesta.“

 

 

Članak 25.

 

U članku 28. stavak 3. mijenja se i glasi:

 

Pravo na povlaštenu kartu ima pravna osoba koja:

      ima sjedište na području grada Dubrovnika, što dokazuje odgovarajućom ispravom,

      ima vozilo registrirano na ime pravne osobe ili u leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom, te čije dimenzije (vozila) ne smiju prelaziti dimenzije obilježenog parkirališnog mjesta.“

 

 

Članak 26.

 

U članku 28. stavak 4. mijenja se i glasi:

 

„Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima osoba s invaliditetom koja:

-       ima prebivalište na području Grada Dubrovnika, ili boravište na području Grada Dubrovnika duže od 6 mjeseci neprekidno, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova o prebivalištu odnosno boravištu,

-       ima vozilo registrirano na svoje ime ili u leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom, te čije dimenzije (vozila) ne smiju prelaziti dimenzije obilježenog parkirališnog mjesta,

-       ima valjani znak pristupačnosti iz čl. 40 Zakona o sigurnosti prometa na cestama i rješenje ovlaštenog tijela o invaliditetu na temelju kojega je znak izdan.“

 

 

Članak 27.

 

U članku 30. dodaje se stavak 3. koji glasi:

 

Pravnoj osobi iz članka 26. alineje 3. čija je djelatnost od osobitog značenja za neometano obavljanje poslova lokalnoga značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji poslovi su u nadležnosti Grada Dubrovnika, uz suglasnost gradskog upravnog odjela nadležnog za promet, može se izdati i više od tri povlaštene parkirališne karte.“

 

U članku 30. dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4., dosadašnji  stavak 4. postaje stavak 5., dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6., dosadašnji  stavak 6. postaje stavak 7., dosadašnji  stavak 7. postaje stavak 8., dosadašnji  stavak 8. postaje stavak 9. i dosadašnji  stavak 9. postaje stavak 10.

 

 

Članak 28.

 

Članak 31. mijenja se i glasi:

 

Pravo na povlaštenu kartu ostvaruju niže navedene fizičke i pravne osobe u skladu s mjesečnom visinom naknade kako slijedi:

 

    Opis                                                                                                           Cijena

 

zona 0. – 708200                                                                                   nema povlaštene karte

 

 

zona 1. – 708201 – poslovna zona

 

1.fizičke osobe s prebivalištem odnosno propisanim boravištem na području

zone 1 za jednu ulicu/jedno parkirno mjesto prema adresi prebivališta

odnosno boravišta u 1. zoni                                                                                        25,00 kn

 

 

zona 2. – 708202 (Tenis-Tabor, Kolorina, Žičara -donji plato i ulična parkirališta)

 

1.fizičke osobe s prebivalištem odnosno propisanim boravištem

 na području zone 2 za jednu ulicu/jedno parkirno mjesto prema

adresi prebivališta odnosno boravišta u 2. zoni                                                          25,00 kn

2.fizičke osobe s prebivalištem na području obuhvata općina:

Konavle, Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje, Ston, Janjina,

Trpanj, Mljet                                                                                                                120,00 kn

3. pravne osobe, obrtnici odnosno osobe koje obavljaju drugu

samostalnu djelatnost, koji imaju sjedište odnosno koji su registrirani

na području Gradskog kotara Grad i Gradskog kotara Pile te u dijelu

Gradskog kotara Pile- Kono koji je označen na karti gradskih kotara

koja čini sastavni dio ove Odluke kao Prilog 1.                                                       200,00 kn

 

parkiralište Žičara-donji plato                                                                  nema povlaštene karte

_________________________________________________________________________

 

zona 3. – 708203

 

1.fizičke osobe s prebivalištem  odnosno propisanim boravištem

na području zone 3 za jednu ulicu/parkirno mjesto prema adresi

prebivališta odnosno boravišta                                                                                   25,00 kn

2.fizičke osobe s prebivalištem na području obuhvata općina:

Konavle, Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje, Ston, Janjina,

Trpanj, Mljet                                                                                                               120,00 kn

3.pravne osobe, obrtnici odnosno osobe koje obavljaju drugu

samostalnu djelatnost                                                                                                200,00 kn

_________________________________________________________________________

 

zona 1. 2. i 3.

 

fizičke osobe s prebivalištem odnosno propisanim boravištem u zoni 1.                  85,00 kn

_________________________________________________________________________

 

zona 2. i 3.

 

1.fizičke osobe s prebivalištem odnosno propisanim boravištem na

 području Grada Dubrovnika                                                                                      60,00 kn

 

2.fizičke osobe s prebivalištem na području obuhvata općina:

Konavle, Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje, Ston, Janjina,

Trpanj, Mljet                                                                                                                240,00 kn

_________________________________________________________________________

 

invalidi Domovinskog rata koji ne spadaju pod odredbe članka

40. ZOSPC-a za zone 2.i 3.                                                                                         25,00 kn

_________________________________________________________________________

 

dobrovoljni darovatelji krvi iz članka 26. alineje 5. Odluke za

zone 2. i 3.                                                                                                                    0,00 kn

_________________________________________________________________________

 

invalidne osobe sukladno članku 40. ZOSPC-a za zone 1., 2. i 3.                               0,00 kn“

__________________________________________________________________________________

 

 

Članak 29.

 

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

 

 

Članak 30.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika”.

 

 

KLASA: 340-01/18-01/51

URBROJ: 2117/01-09-18-9

Dubrovnik, 6. srpnja 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------