Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 6. srpnja 2018.Objavljeno: 09.07.18.

120. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj: 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 14. sjednici, održanoj 6. srpnja 2018., donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

 

 

 

Članak 1.

 

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

 

"Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po zonama iz članka 7. ove Odluke, određuje se u kunama po m3 građevine i ista iznosi:

ZONA

I.

II.

III.

IV.

Javne površine

18,00

16,00

10,00

3,00

Nerazvrstane ceste

56,00

49,00

33,00

8,00

Javna rasvjeta

19,00

16,00

11,00

3,00

Groblja

45,00

39,00

26,00

6,00

Ukupno:

138,00

120,00

80,00

20,00

 

 

Članak 2.

 

U članku 8a. stavak 1. mijenja se i glasi:

 

Za građevine koje su u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada po Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" broj: 86/12 i 143/13), jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po zonama iz članka 7. ove Odluke, određuje se u kunama po m3 građevine i ista iznosi:

 

ZONA

I.

II.

III.

IV.

Javne površine

17,00

13,00

8,00

2,00

Nerazvrstane ceste

53,00

39,00

26,00

7,00

Javna rasvjeta

18,00

13,00

9,00

2,00

Groblja

43,00

31,00

21,00

5,00

Ukupno:

131,00

96,00

64,00

16,00

 

 

Članak 3.

 

Postupci donošenja Rješenja o komunalnom doprinosu, koji su započeti prije stupanja na snagu ove odluke, dovršit će se prema odredbama ove odluke.

 

 

Članak 4.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

 

KLASA:363-01/18-09/7

URBROJ:2117/01-09-18-6

Dubrovnik, 6. srpnja 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------