Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 6. srpnja 2018.Objavljeno: 09.07.18.

119. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

Na temelju članaka 86., 87., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 14. sjednici održanoj 6. srpnja 2018., donijelo je

 

 

O D L U K U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZRADI

IV. IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA

GRADA DUBROVNIKA

 

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik grada Dubrovnika", broj 5/18).

 

 

Članak 2.

 

U članku 3. stavku 1. alineji 3. iza riječi „Stepinca“ briše se točka, dodaje se riječ „i“ te se nakon alineje 3. dodaje alineja 4. koja glasi: 

„ - pristupne ceste stambenom naselju na Nuncijati.“

 

 

Članak 3.

 

U članku 4. stavku 1. iza riječi „Mokošici i“, dodaju se riječi „nove pristupne ceste stambenom naselju na Nuncijati te“.

 

 

Članak 4.

 

U članku 5. stavku 1. prije riječi „i Babina kuka“ dodaje se riječ „Nuncijate“.

 

 

Članak 5.

 

U članku 6. stavku 1. alineji 3. iza riječi „područja“ briše se točka, dodaje se riječ „i“ te se nakon alineje 3. dodaje alineja 4. koja glase:

„ - osiguravanje planskih preduvjeta za izgradnju nove pristupne ceste stambenom naselju na Nuncijati radi poboljšanja infrastukturnih rješenja na području Nuncijate i radi stvaranja preduvjeta za realizaciju stambenog naselja za branitelje na Nuncijati.“

 

U članku 6. dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

 

U članku 6. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„U sklopu izrade IDGUP-a Grada Dubrovnika potrebno je definirati slijedeća programska polazišta:

- planiranje nove pristupne ceste stambenom naselju na Nuncijati poštivajući pravila struke s ciljem stvaranja optimalne protočnosti i sigurnosti prometa uz odgovarajuću   zaštitu krajobraznih vrijednosti padina Srđa i zaštitu Trase renesansnog dubrovačkog vodovoda.“

 

 

Članak 6.

 

Ova Odluka dostavit će se svim javnopravnim tijelima radi dostave zahtjeva. Rok za dostavu zahtjeva je 8 dana od dostave Odluke.

 

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

KLASA: 350-02/18-01/02

URBROJ: 2117/01-09-18-31

Dubrovnik, 6. srpnja 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------