Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 6. srpnja 2018.Objavljeno: 09.07.18.

118. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika

Na temelju članaka 86., 87., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 06/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 14. sjednici održanoj 6. srpnja 2018., donijelo je

 

 

O D L U K U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZRADI

IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

GRADA DUBROVNIKA

 

 

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik grada Dubrovnika", broj 5/18).

 

 

Članak 2.

 

U članku 3. stavku 1. iza riječi „Dubrovnika“ briše se riječ „i“, stavlja se zarez, iza riječi „Mokošici“ briše se točka, stavlja se zarez te se nakon alineje 3. dodaju alineja 4. i 5. koje glase:

„ - pristupne ceste Tehničko-tehnološkom bloku Osojnik i

- pristupne ceste stambenom naselju na Nuncijati.“

 

 

Članak 3.

 

Članak 4. se mijenja i glasi:

 

„IDPPU-a Grada Dubrovnika koje su predmet ove Odluke odnose se isključivo na planiranje ribarske luke na lokaciji „Shell“ u okviru luke otvorene za javni promet Sustjepanu, planiranje prijemosnice ceste (ulice) Bartola Kašića u Mokošici, pristupne  ceste Tehničko-tehnološkom bloku Osojnik i pristupne ceste stambenom naselju na Nuncijati te planiranje reciklažnog dvorišta na širem području Grada Dubrovnika. Granica obuhvata načelno je prikazana u grafičkom prilogu ove Odluke. Predviđene izmjene donose se u skladu s navedenim u članku 3. ove Odluke, a korigirat će se elaborati PPU-a Grada Dubrovnika u tekstualnom dijelu – Odredbama za provođenje, grafičkom dijelu te u Obrazloženju plana. Ostala planska rješenja PPU-a Grada Dubrovnika nisu predmet ove Odluke.

 

 

Članak 4.

 

Članak 5. stavak 1. se mijenja i glasi:

„Provedbom Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, uočena su ograničenja u planskim rješenjima u smislu nemogućnosti realizacije planirane ribarske luke u Sustjepanu i Tehničko-tehnološkog bloka Osojnik, nedovoljan broj reciklažnih dvorišta na širem području Grada Dubrovnika te neadekvatna infrastrukturna rješenja na području Mokošice i Nuncijate stoga se pokazala potreba izrade IDPPU-a Grada Dubrovnika.“

 

Nakon stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3., koji glase:

„Pristupna cesta do obuhvata Tehničko-tehnološkog bloka Osojnik planirana Prostornim planom uređenja Grada Dubrovnika se ne može realizirati zbog stanja na terenu stoga je predmetnim IDPPU-a Grada Dubrovnika potrebno promijeniti trasu planirane pristupne ceste, maksimalno uvažavajući postojeću trasu nerazvrstane ceste kojom se trenutno pristupa predmetnom obuhvatu. Sa sjeverne strane predmetne nerazvrstane ceste, na č.zem. 3328, k.o. Osojnik se nalazi evidentirani arheološki lokalitet, kamena gomila, oznake G-26.

 

Područje Nuncijate je područje velike gustoće izgrađenosti s nedovoljno i nekvalitetno razvijenom cestovnom mrežom te s nesigurnim i nepreglednim postojećim cestovnim priključkom na državnu cestu D8 stoga je predmetnim IDPPU-a Grada Dubrovnika potrebno planirati izmiještanje postojećeg cestovnog priključka.“

 

 

Članak 5.

 

U članku 6. stavku 1. iza riječi „Dubrovnika“ briše se točka, stavlja se zarez te se nakon alineje 3. dodaju alineje 4. i 5. koje glasi:

      „osiguravanje planskih preduvjeta za pristupnu cestu Tehničko-tehnološkom bloku Osojnik radi realizacije iste,

      osiguravanje planskih preduvjeta za izgradnju nove pristupne ceste stambenom naselju na Nuncijati radi poboljšanja infrastukturnih rješenja na području Nuncijate i radi stvaranja preduvjeta za realizaciju stambenog naselja za branitelje na Nuncijati.“

 

Nakon stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3., koji glase:

 „U sklopu izrade IDPPU-a Grada Dubrovnika potrebno je definirati slijedeća programska polazišta:

      planiranje pristupne ceste Tehničko-tehnološkom bloku Osojnik maksimalno uvažavajući postojeću trasu nerazvrstane ceste uz visinsku prilagodbu sukladno pravilima struke, vodeći računa o postojećim kolnim prilazima poljoprivrednim parcelama i uz osiguranje odgovarajuće zaštite evidentiranog arheološkog lokaliteta,

      za potrebe novih proizvodnih građevina unutar obuhvata Tehničko-tehnološkog bloka Osojnik planirati dodatni priključak na pristupnu cestu da bi se omogućio ulaz/izlaz iz predmetne zone,

      planiranje nove pristupne ceste stambenom naselju na Nuncijati poštivajući pravila struke s ciljem stvaranja optimalne protočnosti i sigurnosti prometa uz odgovarajuću   zaštitu krajobraznih vrijednosti padina Srđa i zaštitu Trase renesansnog dubrovačkog vodovoda.

 

Izmjene  i  dopune  čiji  su  razlozi  navedeni  u  članku  3.  ove  Odluke  i  ciljevi  i  programska polazišta u prethodnom stavku ovoga članka, jedine su izmjene i dopune koje će se izvršiti ovim  IDPPU-a Grada Dubrovnika, pa se zahtjevi i primjedbe izvan ovako utvrđenog opsega neće razmatrati, niti će se mijenjati druga rješenja u tekstualnom i kartografskom dijelu predmetnih planova.“

 

 

Članak 6.

 

Ova Odluka dostavit će se svim javnopravnim tijelima radi dostave zahtjeva. Rok za dostavu zahtjeva je 8 dana od dostave Odluke.

 

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

KLASA: 350-02/18-01/01

URBROJ: 2117/01-09-18-23

Dubrovnik, 6. srpnja 2018.

 

                                                            

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------