Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 14 - 6. listopada 2020.Objavljeno: 07.10.20.

134. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Urbanističkog plana uređenja „Jakljan“ na okoliš

Na temelju članka 64.  stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine", broj 3/17)  i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13.-pročišćen tekst, 9/15 i 12/15-Odluka Ministarstva uprave RH i 5/18), Gradonačelnik Grada Dubrovnika dana 23. rujna 2020. donosi

 

 

O D L U K U

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja

Urbanističkog plana uređenja „Jakljan“ na okoliš

 

I.

 

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje  i zaštitu okoliša proveo je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Jakljan“ (u daljnjem tekstu UPU „Jakljan“), sukladno  Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU „Jakljan“, (KLASA: 351-01/20-01/11, URBROJ:2117/01-01-20-04, od 21. svibnja  2020).

 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno da predmetni Plan neće imati vjerovatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

 

II.

 

Razlozi za donošenje UPU-a „Jakljan“, ciljevi, programska polazišta te obuhvat plana utvrđeni su u Nacrtu odluke o izradi UPU-a „Jakljan“.

 

U članku 4. Nacrta odluke o izradi UPU-a „Jakljan“ navedeni su sljedeći razlozi za donošenje Plana:

   obveza iz Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika kojim su definirane granice obuhvata UPU-a,

   Pismo namjere privatnog investitora KLASA:350-02/20-01/05 URBROJ: 378-20-01 od 19.ožujka.2020.,

   Zaključak o prihvaćanju pisama namjere od strane Gradonačelnika KLASA:350-02/20-01/05 URBROJ: 2117/01-01-20-5 od 03. travnja 2020.,

   osiguranje preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, uvjetima korištenja i zaštite prostora te stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata,

   potreba za programskom promjenom sadržaja te revitalizacijom postojećih planiranih zona,

   utvrđivanja uvjeta gradnje novih građevina sukladno krajobraznim i konzervatorskim smjernicama u odnosu na zaštitu otoka kao cjeline,

   poboljšanje i usklađenje infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima, ispravak uočenih grešaka unutar obuhvata Plana na grafičkom prikazu.

 

Ciljevi i programska polazišta dani su u člancima 7. i 8. Nacrta odluke o izradi UPU-a „Jakljan“.

 

Ciljevi za izradu Plana:

Poštujući uvjete i smjernice Zakona te PPU Grada Dubrovnika i druge stručne propise iz  područja ugostiteljsko-turističke djelatnosti osnovni cilj ovog Plana je svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te propisivanje uvjeta za uređenje, unaprjeđenje i zaštitu prostora turističke zone i njenih neposrednih kontaktnih zona u području obuhvatu Plana.

Zonu planirati tako da se oslanja na krajobrazne potencijale otoka imajući u vidu cjelovito djelovanje otoka kao održive i jednim dijelom samodostatne cjeline.

 

Programska polazišta:

 

Plan bi trebao obuhvatiti evaluaciju i uređenje, kako zatečenih elemenata, tako i planiranje novih sadržaje, te uspostaviti nove kvalitete prostornih odnosa.

 

U sklopu izradbe Plana potrebno je ostvariti sljedeća programska polazišta:

   zadržati osnovni koncept postojećih zakonito izgrađenih sadržaja te omogućiti njihovu rekonstrukciju u daljnjim fazama izradbe projektne dokumentacije s definiranim planskim smjernicama koje bi ih uvrstile u turističku ponudu kao visokokvalitetne smještajne kapacitete,

   izgradnjom novih struktura i planiranjem novih sadržaja očuvati ambijentalne karakteristike prostora i ostvariti harmoničan sklad cjeline,

   maksimalno sačuvati i zaštititi krajobrazne i kulturno-povijesne vrijednosti osobito vrijednoga prostora,

   po potrebi predvidjeti rekonstrukciju jednog od postojećih pristaništa sa svim potrebnim pratećim sadržajima kako bi kao jedini prometni morski pristup bio pogodan za prihvat budućih gostiju turističke zone,

   smanjiti utjecaj luke nautičkog turizma na minimalnu razinu radi neuklapanja koncepta takve vrste luke u planirani zahvat na predmetnom području.

 

Za zonu T4:

a.    Uvjetovati način korištenja i uređenja površina te detaljnije definirati ugostiteljsko-turističku namjenu T4 (neizgrađeno) –turističke vile,

b.    Uvjetovati rekonstrukciju, način korištenja i uređenja postojećih zakonitih objekata u ugostiteljsko-turističkoj namjeni T4 (izgrađeno),

c.     Uvjetovati rekonstrukciju, način korištenja i uređenja postojećih zakonitih objekata u rekreacijskoj zoni R2,

d.    Ispitati, dokumentirati i propisati mjere zaštite vizura, krajobraza, vegetacije te kulturno-povijesne baštine uvažavajući smjernice Krajobrazno-konzervatorske studije kao podloge za izradu  Urbanističkog plana uređenja “Jakljan” iz kolovoza 2020.

e.    Definirati trase infrastrukture,

f.      Planirati odlagališta otpada na parcelama ugostiteljsko-turističkih objekata neposredno uz adekvatan pristupni put te propisati mjere uređenja takvih odlagališta.

Za zone R2 i R3:

a.      Odrediti trasu i način uređenja šetnice uz more radi povezivanja turističke zone s plažom, morskim pristaništem i ostalim planiranim rekreacijskim i kulturnim sadržajima,

a.      Detaljno planirati (mjerilo 1:500) i odrediti optimalna mjesta za kupalište, rekreacijske sadržaje, ostale pomoćne objekte te mjere zaštite krajobraza i vegetacije, a s obzirom na smjernice Krajobrazno-konzervatorske studije kao podloge za izradu  Urbanističkog plana uređenja “Jakljan” iz kolovoza 2020.

 

Za zonu D2:

a.   uzimajući u obzir povijest otoka zadržati i zaštiti spomenički predio uz obalni dio šetnice,

b.   štititi krajobrazne i kulturno-povijesne vrijednost prostora uvažavajući smjernice Krajobrazno-konzervatorske studije kao podloge za izradu  Urbanističkog plana uređenja “Jakljan” iz kolovoza 2020.

 

Za morsku luku posebne namjene županijskog značaja, luka nautičkog turizma – LN:

a.   Smanjiti utjecaj luke nautičkog turizma na minimalnu razinu radi neuklapanja koncepta takve vrste luke u planirani zahvat na predmetnom području,

b.   Kroz krajobrazno-konzervatorsku studiju vrednovan je akvatorij i date su smjernice za njegovo očuvanje i korištenje na način da se umjesto luke nautičkog turizma planiraju sidrišta čiji optimalni broj iznosi oko 15 vezova.

 

III.

 

U cilju utvrđivanja vjerovatno značajnog utjecaja na okoliš Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša zatražio je mišljenja tijela određenih posebnim propisima navedenih u Prilogu I. ove Odluke. Zaprimljena su slijedeća mišljenja:

 

      Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode (KLASA:612-07/20-35/24, URBROJ:517-05-2-3-20-2, zaprimljeno 24. lipnja 2020.) prosljeđuje zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU-a „Jakljan“ nadležnom upravnom tijelu u županiji.

      Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije (KLASA:351-01/20-01/06, URBROJ:2117/1-17-20-02, zaprimljeno 10. srpnja 2020.-izvan roka) daje mišljenje u kojem navodi stanišne tipove i vrste koje su cilj očuvanja područja ekološke mreže HR4000028 Elafiti kao i  prijetnje ciljevima očuvanja iste te zaključuje da je za predmetni Plan potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

      Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku (KLASA:612-08/20-10/0197, URBROJ:532-04-02-17/8-20-2, zaprimljeno 21. srpnja 2020.)   daje mišljenje da je mjere evidentirane kulturne baštine moguće utvrditi i provesti u sklopu izrade konzervatorske studije te postupka ishođenja lokacijske odnosno građevinske dozvole te da s gledišta zaštite kulturne baštine, nema potrebe za izradom strateške procjene utjecaja na okoliš

      Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove (KLASA:351-01/20-01/24, URBROJ:2117/1-09/2-20-07, zaprimljeno 27. srpnja 2020.) daje obvezujuće mišljenje da je UPU „Jakljan“ prihvatljiv za ekološku mrežu uz sljedeće uvjete zaštite prirode: osigurati zbrinjavanje otpadnih voda s odgovarajućim stupnjem pročišćavanja te u planiranoj luci izvesti ekološki prihvatljiva sidrišta kako bi se očuvali prisutni ugroženi i rijetki stanišni tipovi.

      Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana (KLASA:351-03/20-01/0000204, URBROJ:374-24-1-20-2, zaprimljeno 27. srpnja 2020.) su mišljenja  kako prilikom izrade predmetnog plana s gledišta vodnog gospodarstva ne treba provesti poseban postupak strateške procjene utjecaja na okoliš uz poštivanje propisanih smjernica kao i do sada prihvaćenih rješenja za korištenje i zaštitu voda prema važećem PPU Grada Dubrovnika na koji su Hrvatske vode dale suglasnost.

      Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove (KLASA:351-01/20-01/24, URBROJ:2117/1-09/2-20-08, zaprimljeno 27. srpnja 2020.) daje mišljenje da ukoliko se iz Plana isključi planirana luka nautičkog turizma, za Plan nije potrebno provesti strateškuprocjenu utjecaja na okoliš. 

 

IV.

 

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja „Jakljan“, donesena je na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja Plana na okoliš, kao i na temelju pribavljenih mišljenja.

 

Naime, područje obuhvata Plana obuhvaća površinu od približno 3,4 hektara (ha) dok morski akvatorij same uvale ima površinu od približno 20 hektara (ha), a nalazi se unutar područja ekološke mreže HR4000028 Elafiti. Za predmetni plan u sklopu strateške procjene utjecaja za okoliš, proveden je i postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti plana za ekološku mrežu koji je isključio značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je ishođeno mišljenje nadležnog upravnog tijela županij da je planirana izrada Urbanističkog plana uređenja „Jakljan“ prihvatljiva za ekološku mrežu.

 

Jednako tako, Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije dao je mišljenje da za planiranu izradu UPU-a „Jakljan“ nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš ukoliko se iz Plana isključi luka nautičkog turizma.

 

Tijekom procesa ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš izrađena je Krajobrazno-konzervatorska studija koja je u svojim smjernicama dala preporuku da se umjesto planirane luke nautičkog turizma u uvali planiraju samo sidrišta temeljem čega je izmjenjen Nacrt odluke o izradi UPU-a „Jakljan“ na način da je iz Odluke isključena luka nautičkog turizma te se planira samo sidrište do 15 vezova.  Mišljenje da za UPU „Jakljan“ nije potrebo provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš dale su i Hrvatske vode Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana te Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Dubrovniku.

 

Kao najosjetljivija sastavnica okoliša unutar obuhvata UPU-a „Jakljan“ izdvojen je akvatorij iz kojeg je isključena planirana luka nautičkog turizma te ambijentalne i krajobrazne vrijednosti, vrijednosti vizura i vegetacije koje je detaljno valoriziorala Krajobrazno –konzervatorska studija kao podloga za izradu UPU-a „Jakljan“ te dala niz smjernica i mjera zaštite koje će se ugraditi u Plan te planirani elementi područja ugostiteljsko-turističke namjere (T4), sportsko-rekreacijske namjene, rekreacijskih površina i kupališta (R2 i R3) te javne i društvene-vjerske namjene (D7) neće imati zančajno negativan utjecaj na okoliš. Jednako tako, za luku za javni promet lokalnog značaja koristiti će se postojeća pristaništa, uz rekonstrukciju jednog od njih za prihvat korisnika planiranih ugostiteljsko-turističkih sadržaja. U slučaju nasipavanja morske obale za planirani zahvat rekonstrukcije pristaništa bit će potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno prilogu II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17).

 

Proveden je i postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti na ekološku mrežu kojom je isključen značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, uz propisane uvjete zaštite prirode koji će se unijeti u  provedbene odredbe Plana. Slijedom svega navedenog zaključeno je da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja „Jakljan“.

 

 

V.

 

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša će sukladno čl. 160. Zakona o zaštiti okoliša i čl.5. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08 i 80/13) po donošenju ove Odluke o istoj informirati javnost putem mrežnih stranica Grada Dubrovnika.

 

VI.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA:351-01/20-01/11

URBROJ: 2117/01-01-20-16                                                                                             

Dubrovnik, 23. rujna 2020.     

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

---------------------------