Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 14 - 6. listopada 2020.Objavljeno: 07.10.20.

132. Pravilnik o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona na području Grada Dubrovnika

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19), članka 172. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 12/20) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada  Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 33. sjednici, održanoj 5. listopada 2020., donijelo je

 

 

P  r  a  v  i  l  n  i  k

o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona

na području Grada Dubrovnika

 

 

 

Članak 1.

 

Ovim pravilnikom propisuju se naknade za pravo prometovanja prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona i pravo na oslobađanje od plaćanja naknade.

 

 

Članak 2.

 

Naknada iz članka 1. ovoga Pravilnika plaća se za sva prijevozna sredstva u visini:

 

a)    Za prometovanje motornim vozilima, radnim strojevima i traktorima najveće dopuštene mase do 3500kg, s tim da masa vozila ne smije prelaziti 2000 kg u Povijesnoj jezgri Grada:

JEDNOKRATNO PROMETOVANJE

vrijeme (sati)

dnevno (kuna)

mjesečno (kuna)

tromjesečno (kuna)

5:00-7:30

350,00

3.000,00

6.000,00

 

VIŠESTRUKO PROMETOVANJE

vrijeme (sati)

dnevno(kuna)

mjesečno(kuna)

tromjesečno(kuna)

5:00-7:30

3.000,00

60.000,00

100.000,00

 

Za prometovanje interventnih vozila u Povijesnoj jezgri Grada Dubrovnika Elektrojuga i vozila Hrvatske Pošte, tromjesečna naknada za višestruko prometovanje po jednom vozilu iznosi 6.000,00 kn.

 

Za prijevoz osoba koje sklapaju brak i osoba koje sudjeluju u sklapanju braka odobrit će se prometovanje samo za ulice Sv. Dominika i Pred Dvorom prema vremenu održavanja vjenčanja maksimalno do tri vozila po cijeni od 350,00 kn po vozilu (jednokratno).

 

U skladu s odredbama članka 164. Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika  („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 12/20) prometovanje prijevoznim sredstvima u Povijesnoj jezgri Grada Dubrovnika može se odobrit motornim vozilima radnim, strojevima i traktorima samo ponedjeljkom, srijedom i petkom za potrebe: dopreme roba za opskrbu prodavaonica, tržnica i ugostiteljskih objekata, hotela, domova, samostana i sl., dopreme plina i ogrjeva, prijevoza pokućstva, prijevoza građevinskog materijala, te odvoza građevinskog otpada, otpadnih ulja, elektroničnog i krupnog otpada.    

                                          

b)    Za prometovanje motornim vozilima, radnim strojevima i traktorima najveće dopuštene mase do 3500 kg, s tim da masa vozila ne smije prelaziti 2000 kg  Šetalištem Kralja Zvonimira

 

JEDNOKRATNO PROMETOVANJE

vrijeme (sati)

dnevno(kuna)

mjesečno(kuna)

tromjesečno(kuna)

od 5:00-8:00

250,00

1.500,00

3.000,00

 

VIŠESTRUKO PROMETOVANJE

vrijeme (sati)

dnevno(kuna)

mjesečno(kuna)

tromjesečno(kuna)

od 5:00-8:00

1.500,00

30.000,00

60.000,00

 

 

Članak 3.

 

Pod jednokratnim prometovanjem podrazumijeva se jedan ulaz, boravljenje i izlaz prijevoznoga sredstva u i iz pješačke zone u propisanom vremenu.

 

Pod višestrukim prometovanjem podrazumijeva se neograničen broj ulaza i izlaza prijevoznog sredstva u i iz pješke zone u propisanom vremenu.

 

 

Članak 4.

 

Naknada iz članka 2.  ne plaća se:

 1. Kada nije potrebno odobrenje ovlaštenog tijela ( članak 161. stavak 1. i 2. Odluke o komunalnom redu).
 2. Za potrebe održavanja čistoće i odvoženja komunalnog i fekalnog otpada.
 3. Za potrebe deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije.
 4. Za potrebe održavanja električnih i telekomunikacijskih objekata i uređaja.
 5. Za potrebe prijevoza novca i drugih vrijednosti.
 6. Za potrebe državnog, županijskog, gradskog i vjerskog protokola.
 7. Za potrebe bogoštovlja u crkvama, sinagogi i džamiji.
 8. Za potrebe prijevoza opreme radi održavanja priredbi.
 9. Za potrebe prijevoza opreme za radio i televizijske prijenose i snimanja.
 10. Za potrebe prijevoza teških invalida i bolesnih osoba.
 11.  Osoba koje posjeduju garažu na Šetalištu Kralja Zvonimira.

Za servisna vozila Vodovoda Dubrovnik d.o.o., dimnjačarske službe, održavanja javne rasvjete, Dubrovačkih knjižnica, Dubrovačkih muzeja, Kazališta Marina Držića i Kinematografa, dozvola za prometovanje izdaje se bez naknade.

 

U izuzetnim i opravdanim slučajevima gradonačelnik može unutar Povijesne jezgre Grada na prijedlog upravnog odjela nadležnog za promet, odobriti druge lokacije i vrijeme prometovanja.

 

U posebno opravdanim i iznimnim okolnostima, odobrenje za prometovanje prijevoznim sredstvima izvan utvrđenih ulica i vremena u pješačkim zonama u Povijesnoj gradskoj jezgri i Šetalištem Kralja Zvonimira izdaje zaključkom gradonačelnik Grada Dubrovnika na prijedlog Upravnog odjela nadležnog za promet, s tim da se prometovanje tim ulicama ne može odobriti bez njihove posebne zaštite (prekrivanje drvenim oblogama i sl.) i plaćanja posebne naknade.

 

Članak 5.

 

Iznos naknade po pojedinom slučaju utvrđuje Upravni odjel za promet prije izdavanja odobrenja za prometovanje pješačkim zonama.

 

Obveznik naknada dužan ih je uplatiti na račun:

Proračun Grada Dubrovnika,

HR 35 24070001809800009

Poziv na broj odobrenja: 5789-OIB-1

 

Članak 6.

 

Sredstva ostvarena po osnovi ovoga Pravilnika koriste se u prvom redu za održavanje gradskih pločnika.

 

Članak 7.

 

Nadzor nad provedbom ovog Pravilnika provodi komunalno redarstvo Grada Dubrovnika.

 

Članak 8.

 

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o naknadama za prometovanje vozilima unutar pješačkih zona („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 5/11, 5/18).

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

KLASA: 363-01/20-09/22

URBROJ: 2117/01-09-20-03

Dubrovnik, 5. listopada 2020.

 

                                                                     

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------