Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 14 - 6. listopada 2020.Objavljeno: 07.10.20.

131. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 33. sjednici, održanoj 5. listopada 2020., donijelo je

 

 

Izmjene i dopune

Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

 

 

Članak 1.

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 16/19 i 9/20) članak 11. mijenja se i glasi:

 

Za radove iz članka 3. do 10. planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa: Organizacija i upravljanje javnim površinama:aktivnost - prometne površine, aktivnost-semafori, aktivnost sanacija nogostupa Pile (spomenik-đački dom) i  to kako slijedi:

 

- Prometne površine.................................................................................    9.984.700,00 kuna

- Semafori .................................................................................................      194.000,00 kuna

- Sanacija nogostupa Pile (spomenik- đački dom)..................................     2.400.000,00 kuna

 

Obavljanje: .....................................................................odabrani izvoditelji - prema ugovoru.

Procjena troškova: ...............................................................................12.578.700,00 kuna.“

 

 

Članak 2.

 

Članak 17. mijenja se i glasi:

 

„Sredstva potrebna za izvršenje radova iz članka 16. osigurana su u proračunu Grada Dubrovnika u Upravnom odjelu za turizam, gospodarstvo i more; program: Razvoj turizma, projekt: Pomorsko dobro i održavanje plaža, te u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu unutar programa: Čistoća javnih površina, Javne zelene površine.

 

Obavljanje:.......................... Čistoća d.o.o., Vrtlar d.o.o. i odabrani ponuditelj prema ugovoru

Procjena troškova: ........................................... 1.882.700,00 kuna  - odabrani ponuditelj.“

 

 

 

 

Članak 3.

 

Članak 29. mijenja se i glasi:

 

„Sredstva potrebna za izvršenje radova iz članka 28. osigurana su u proračunu Grada Dubrovnika u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu u okviru programa: Groblja, javne fontane i satovi; projekt: Fontane, bunari i cisterne, te unutar programa: Čistoća javnih površina.

 

Obavljanje: Društvo prijatelja Dubrovačke starine, Čistoća i odabrani izvoditelj - prema ugovoru.

Procjena troškova: .................................................................................... 550.000,00 kuna.“

 

 

Članak 4.

 

Članak 44. mijenja se i glasi:

 

„Za radove iz članka 37. do 43. planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika u okviru programa: Čistoća javnih površina.

 

Obavljanje: ........................................................................................................ Čistoća d.o.o.  

Procjena troškova : .............................................................................. 11.300.000,00 kuna.“

 

 

Članak 5.

 

Članak 63. mijenja se i glasi:

 

 

„REKAPITULACIJA RASHODA

__________________________________________________________________________

          OPIS RADOVA                                                                                   2020. g.                     

__________________________________________________________________________

1.       Održavanje nerazvrstanih cesta                                                    12.578.700,00

2.       Održavanje javnih površina na kojima

          nije dopušten promet motornih vozila                                               2.482.700,00

3.       Održavanje građevina javne odvodnje

          oborinskih voda                                                                                    650.000,00

4.       Održavanje javnih zelenih površina                                               11.875.000,00

5.       Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene                910.000,00                                                   

6.       Održavanje groblja                                                                            1.610.000,00

7.       Održavanje čistoće javnih površina                                                 11.330.000,00

8.       Održavanje javne rasvjete                                                              10.160.000,00

          SVEUKUPNO:                                                                               51.596.700,00 kuna“    

 

 

Članak 6.

 

Članak 64. mijenja se i glasi:

 

„Financiranje radova iz članaka 3. do 62. u 2020. g. vršit će se iz slijedećih izvora:

 

1. Komunalna naknada .........................................................  29.300.000,00 kuna

2. Komunalni doprinos  ..........................................................  10.073.000,00 kuna

3. Opći prihodi i primici ...........................................................   1.465.500,00 kuna

4. Naknada za uporabu pomorskog dobra ..............................  1.805.000,00 kuna

5. Ostali prihodi za posebne namjene - Hrv.vode.........................200.000,00 kuna

6. Naknade po gradskim odlukama ........................................   2.550.000,00 kuna

7. Ostale pomoći unutar općeg proračuna - Žuc......................  2.700.000,00 kuna

8. Kapitalne donacije …………………………………………….   2.400.000,00 kuna

9. Viška prihoda …………………………………………………..   1.102.900,00 kuna.“

 

 

Članak 7.

 

Ove izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 363-01/19-03/05

URBROJ: 2117/01-09-20-09

Dubrovnik, 5. listopada 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------