Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 14 - 6. listopada 2020.Objavljeno: 07.10.20.

129. Odluka o organizaciji rada predškolskih ustanova i osnovnih škola za vrijeme trajanja epidemije bolesti Covid – 19 uzrokovane SARS-CoV-2

Na temelju članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17,98/19) i članka 33. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18 ), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 33. sjednici, održanoj 6. listopada 2020., donijelo je

 

 

O D L U K U

o organizaciji rada predškolskih ustanova i osnovnih škola

za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane  SARS-CoV-2

 

 

Članak 1.

 

S obzirom na razvoj epidemiološke situacije na području grada Dubrovnika uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a s ciljem trenutačne zaštite života i zdravlja građana grada Dubrovnika, uvode se nužne mjere posebne organizacije predškolskih/školskih ustanova za vrijeme dok traje proglašena epidemija bolesti COVID -19.

 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li  korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

 

Članak 2.

 

Ovom Odlukom uspostavlja se koordinacija i organizacija rada ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (u nastavku teksta: vrtići) te ustanova osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja (u nastavku teksta: škola) kojima je osnivač Grad Dubrovnik (u nastavku teksta: osnivač) te sudjelovanje, odnosno suradnja korisnika s tim ustanovama.

 

Članak 3.

 

Osnivač upravlja i koordinira  rad  vrtića i škola uz suglasnost nadležnog Ministarstva u  skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom.

 

Članak 4.

 

Osnivač je ovlašten vrtićima i školama naložiti provedbu pojedinih, konkretnih organizacijskih i drugih mjera koje su potrebne radi osiguranja organizacije primarnog jasličkog i vrtićkog programa kao i programa produženog boravka u skladu s dokumentom pod nazivom  „Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanim s COVID -19 u školskoj godini 2020./2021“. izdanog od  Ministarstva znanosti  i obrazovanja (u nastavku teksta: Ministarstvo)

 

Članak 5.

 

Ravnatelji vrtića/škole dužni su komunicirati s osnivačem u cilju postizanja jedinstvene linije rada, a sve u svrhu stvaranja sigurnog okruženja, kako za njihove zaposlenike, tako i za korisnike usluga.

 

Članak 6.

 

Ravnatelji vrtića mogu organizirati  rad za djecu rane i predškolske dobi i to prema sljedećim modelima:

1)    Model A: rad u vrtiću/područnom odjelu vrtića s djecom;

2)    Model B: zatvaranje rada vrtića/područnih odjela vrtić, odnosno rad na daljinu na način da se odvija osnovna komunikacija s roditeljima ( u nastavku teksta: korisnik);

 

Za djecu rane i predškolske dobi nije moguće izvođenje na daljinu u smislu odgojno-obrazovnog aspekta kao s učenicima u školi. 

 

Ravnatelj vrtića dužan je organizirati rad vrtića/područnih odjela vrtića sukladno modelima i preporukama nadležnog Ministarstva u okviru trenutne epidemiološke situacije, te o svemu pravodobno izvještavati osnivača.

 

O modelu primjene rada u vrtićima/ područnim odjelima odlučuje ravnatelj vrtića  odlukom u suradnji s osnivačem i nadležnim lokalnim stožerom.

 

Članak 7.

 

Ravnatelj vrtića  može donijeti  odluku da se u vrtiću/ područnom odjelu vrtića prelazi na model B, odnosno da vrtić/područni odjel vrtića prestaje s pružanjem vrtićke usluge korisnicima zbog trenutne epidemiološke situacije.

 

U slučaju navedenom u prednjem stavku ovog članka cijena vrtićkih usluga umanjuje se za 100 % za dane za koje vrtić/područni odjel vrtića ne radi.

 

Članak 8.

 

U slučaju da korisnik zbog izrečene mu epidemiološke mjere nije u mogućnosti koristiti vrtićke usluge, o tome je dužan odmah po saznanju obavijestiti vrtić/područni odjel vrtića čije usluge koristi.

 

Cijena korištenja vrtićkih usluga za dane za koje su korisniku izrečene epidemiološke mjere  umanjuje se za 50%.

 

Korisnik je dužan dostaviti skeniranu medicinsku dokumentaciju na e-mail adresu vrtića: djecje-uplate@vrtici-du.hr u roku od 15 dana od dana izrečene mu epidemiološke mjere.

 

  Članak 9.

 

Osnivač je dužan omogućiti povećanje broja odgojno-obrazovnih skupina i zapošljavanje novih odgajatelja, ako za to postoje financijski i prostorni uvjeti, radi poštivanja epidemioloških mjera.

 

 Članak 10.

 

Ravnatelji škola su dužni za  provedbu nastave u školskoj godini 2020./2021. planirati tri modela i to:

(1)  Model A: nastava u školi,

(2)  Model B: mješoviti oblik nastave (dijelom u školi, dijelom na daljinu),

(3)  Model C: nastava na daljinu.

 

Odluku o primjeni modela za provedbu nastave u školskoj godini 2020./2021. donosi ravnatelj škole u suradnji s osnivačem i lokalnim stožerom s obzirom na epidemiološku situaciju.   

 

   Članak 11.

 

Ravnatelj škole, primjenjujući sve modele i preporuke Ministarstva, a posebno epidemiološke mjere, je dužan organizirati  provedbu produženog boravka za koju je dobio suglasnost osnivača.

 

Osnivač je dužan osigurati novčana sredstva u Proračunu za ustrojavanje novih razrednih odjela produženog boravka i zaposliti učitelje, ako za to postoje prostorni uvjeti s obzirom na epidemiološke mjere.

 

Članak 12.

 

U slučaju da ravnatelj škole donese odluku da se u školi / razrednom odjelu škole primjenjuje   Model C odnosno oblik nastave na daljinu, Ravnatelj škole uz suglasnost osnivača može smanjiti broj razrednih odjela produženog boravka.

 

Članak 13.

 

Ukoliko  učenik  opravdano izostane iz programa produženog boravka zbog izrečenih mu epidemioloških mjera roditelj je dužan odmah obavijestiti školu, te dostaviti skeniranu medicinsku dokumentaciju na e-mail adrese škole.

 

U slučaju navedenom u stavku 1. škola obračunava cijenu prehrane samo za one dane u kojima je učenik sudjelovao u programu produženog boravka.

 

Članak 14.

 

Svi zaposlenici vrtića i škola koji su potrebni kako bi se odvijalo nesmetano pružanje navedenih usluga dužni su izvršavati naloge mjerodavnih osoba uključujući i obvezu prelaska u drugu vrtićku grupu ili grupu za produženi boravak.

 

Članak 15.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 602-01/20-02/05

URBROJ: 2117/01-09-20-03

Dubrovnik, 5. listopada 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

---------------------------------------