Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 14 - 6. listopada 2020.Objavljeno: 07.10.20.

128. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju i subvencioniranju privatnih dječjih vrtića i djelatnosti dadilja na području Grada Dubrovnika

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 33. sjednici, održanoj 5. listopada 2020., donijelo je

 

 

Odluku o izmjeni i dopuni

 Odluke o sufinanciranju i subvencioniranju privatnih dječjih vrtića

 i djelatnosti dadilja na području Grada Dubrovnika

 

 

Članak 1.

U Odluci   o sufinanciranju i subvencioniranju privatnih dječjih vrtića i djelatnosti dadilja na području Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 12/16.) članak  6.  mijenja se i glasi:

 

„Uz iznos sufinanciranja naveden u članku 2. ove Odluke privatni dječji vrtići mogu ostvariti i pravo na mjesečnu subvenciju po djetetu  koja iznosi:

- 750,00 kuna za dijete u vrtiću i

- 825,00 kuna za dijete u jaslicama.

 

Privatni dječji vrtići ostvaruju pravo na subvenciju po djetetu, ukoliko dijete i roditelji/skrbnici/ posvojitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu, imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika.

 

Pravo na subvenciju definiranu prednjim stavkama ovog članka ostvaruju privatni dječji vrtići čija mjesečna cijena za roditelje po djetetu ne prelazi iznos od 1.000,00 kuna.

 

Privatni dječji vrtići koji su ostvarili pravo na subvenciju dužni su dostaviti dokaz (uplatnice, bankovni izvodi) o visini troškova koje za korištenja usluga čuvanja, brige i skrbi o djeci rane i predškolske dobi podmiruju roditelji.

 

Za ostvarivanje mjesečne  subvencije navedene u st. 1 ovog članka, privatni dječji vrtići dužni su se javiti na javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom srednjem i visokom školstvu Grada Dubrovnika, ukoliko ispunjavaju uvjete Javnog poziva i ove Odluke.„

 

 

Članak 2.

 

Sve ostale odredbe Odluke iz članka 1. ako nisu izmijenjene ovom Odlukom ostaju i dalje na snazi.

 

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 601-01/16-01/11

URBROJ: 2117/01-09-20-42

Dubrovnik, 5. listopada 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

--------------------------------------