Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 14 - 6. listopada 2020.Objavljeno: 07.10.20.

127. Odluka o imenovanju članova Vijeća za prevenciju kriminaliteta i narušavanja javnog reda i mira na području Grada Dubrovnika

Na temelju članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) i članka 3. Odluke o osnivanju vijeća za prevenciju kriminaliteta i narušavanje javnog reda i mira na području Grada Dubrovnik („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 9/20)  Gradsko vijeće Grada na 33. sjednici, održanoj 5. listopada 2020., donijelo je

 

 

O D L U K U

 o imenovanju članova Vijeća za prevenciju kriminaliteta

i narušavanja javnog reda i mira

na području Grada Dubrovnika

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom imenuju se predsjednik i članovi Vijeća za prevenciju kriminaliteta i narušavanja javnog reda i mira na području Grada Dubrovnika (u nastavku teksta: Vijeće)

 

 

Članak 2.

 

U Vijeće se imenuju:

 

 1. Dživo Brčić,  pročelnik Upravnog odjela nadležnog za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo - predsjednik
 2. Mato Udženija, načelnik Policijske postaje Dubrovnik - zamjenik predsjednika
 3. Ante Vuletić, načelnik Postaje prometne policije Dubrovnik, član
 4. Miho Čanić, policijski službenik za prevenciju u Policijskoj postaji Dubrovnik, član
 5. Slavko Ivanković, policijski službenik za prometnu preventivu u Postaji prometne policije Dubrovnik, član
 6. Đuro Šutalo, pročelnik Upravnog odjela za promet, član
 7. Zlatko Uršić,  pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, član
 8. Miho Katičić, zamjenik pročelnika Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, član
 9. Marko Grgurević, viši savjetnik za skrb o djeci, mladima, obitelji i civilno društvo, član,
 10. Silvia Sokal Gojavić, predstavnik Obiteljskog savjetovališta Dubrovačke biskupije, član
 11. Ružica Misir, predstavnik Centra za socijalnu skrb Dubrovačko-neretvanske županije, član
 12. Tomislav Majić, predstavnik Državnog inspektorata, član
 13. Mirjana Lujak, predstavnik Općinskog suda u Dubrovniku, član  
 14. Marko Dadić,  predstavnik Turističke zajednice Grada Dubrovnika, član
 15. Nina Skurić, predstavnik Dubrovačko-neretvanske županije, član
 16. Irena Primorac Bošnjak, predstavnik Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, član

 

Članak 3.

 

Predsjednik i članovi Vijeća imenuju se na rok od četiri godine i mogu biti ponovo imenovani.

 

 

Članak 4.

 

Zadaće Vijeća:

      donošenje i provedba programa prevencije kriminaliteta na području Grada Dubrovnika

      zajedničko planiranje mjera aktivnosti

      provođenja mjera i aktivnosti radi suzbijanja nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja međugeneracijskog nasilja, devijacije u ponašanju djece i mladih

      te drugih mjera radi osiguranja imovine i zaštite sigurnosti naših građana.

 

 

Članak 5.

 

Stručne i administrativno-tehničke poslove za rad Vijeća obavlja Upravni odjel nadležan za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo.

 

 

Članak 6.

 

Članovi vijeća ne ostvaruju pravo na naknadu. Rad u vijeću je počastan.

 

 

Članak 7.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 210-01/20-09/01

URBROJ: 2117/01-09-20-7

Dubrovnik, 5. listopada 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------