Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 14 - 6. listopada 2020.Objavljeno: 07.10.20.

126. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Dubrovnika

Na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18 i 115/18 i 98/19) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 33. sjednici, održanoj 5. listopada 2020., donijelo je

 

                                                                

O  D  L  U  K  U

o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

u vlasništvu države na području grada Dubrovnika

 

 

          Članak 1.

 

Donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Dubrovnika (dalje: Program), koji čini sastavni dio ove Odluke.

                                                                

          Članak 2.

 

Program se sa svom propisanom popratnom dokumentacijom dostavlja Dubrovačko – neretvanskoj županiji radi dobivanja mišljenja na Program kao i Ministarstvu poljoprivrede radi dobivanja suglasnosti na Program.

 

S raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Dubrovnika ne može se započeti prije dobivanja pozitivnog mišljenja  na Program od strane  Dubrovačko – neretvanske županije i suglasnosti od strane Ministarstva poljoprivrede.

 

          Članak 3.

 

Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Dubrovnika, KLASA: 320-01/19-01/05, URBROJ: 2117/01-09-19-03 usvojena na 25. sjednici, održanoj 4. studenog 2019. stavlja se van snage.

         

         Članak 4.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 320-01/19-01/05

URBROJ: 2117/01-09-20-06

Dubrovnik, 5. listopada 2020.

                                                                      

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------