Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 14 - 6. listopada 2020.Objavljeno: 07.10.20.

125. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 1.24 „Jakljan

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 06/10, 03/11, 14/12, 05/13, 06/13 – pročišćeni tekst, 9/15, 12/15 i 5/18) i mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije KLASA: 351-01/20-01/24, URBROJ: 2117/1-09/2-20-10 od 22. rujna 2020., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 33. sjednici,  održanoj 5. listopada 2020., donijelo je

 

O  D  L  U  K  U

O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 1.24 „JAKLJAN“

 

 

 

 

I.    OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Jakljan“ (u daljnjem tekstu: Plan).

 

Članak 2.

 

Odlukom o izradi utvrđuje se:

1.            pravna osnova za izradu i donošenje Plana,

2.            razlozi donošenja Plana,

3.            obuhvat prostornog Plana,

4.            sažeta ocjena stanja u obuhvatu Plana,

5.            ciljevi i programska polazišta Plana,

6.    popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Plana,

7.         način pribavljanja stručnih rješenja Plana,

8.   popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu prostornog plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradbi prostornog plana,

9.      planirani rok za izradu plana odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, ako je taj rok, ovisno o složenosti pojedinog područja, duži od trideset dana,

10.   izvori financiranja izrade Plana,

11.    odluka o drugim pitanjima značajnim za izradu nacrta Plana.

 

 

II.     PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

 

Članak 3.

 

Sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17,       

114/18, 39/19 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon), Urbanistički plan uređenja donosi se obvezno za neuređene dijelove građevinskog područja i za izgrađene dijelove tih područja planiranih za urbanu preobrazbu ili urbanu sanaciju unutar građevinskog područja.

 

Obveza izradbe i donošenja Plana utvrđena je člankom 148. Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik grada Dubrovnika“, br. 07/05, 06/07, 10/07, 03/14, 9/14, 19/15, 18/16-pročišćeni tekst, 25/18 i 13/19, dalje u tekstu: PPU Grada Dubrovnika), kojim se propisuje obveza donošenja plana užeg područja br. 1.24 Jakljan.

 

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika.

 

 

III.    RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 4.

 

Razlozi za pokretanje izrade Plana jesu:

      obveza iz Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika kojim su definirane granice obuhvata UPU-a,

      Pismo namjere privatnog investitora KLASA:350-02/20-01/05 URBROJ: 378-20-01 od 19.ožujka.2020.,

      Zaključak o prihvaćanju pisama namjere od strane Gradonačelnika KLASA:350-02/20-01/05 URBROJ: 2117/01-01-20-5 od 03. travnja 2020.,

      osiguranje preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, uvjetima korištenja i zaštite prostora te stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata,

      potreba za programskom promjenom sadržaja te revitalizacijom postojećih planiranih zona,

      utvrđivanja uvjeta gradnje novih građevina sukladno krajobraznim i konzervatorskim smjernicama u odnosu na zaštitu otoka kao cjeline,

      poboljšanje i usklađenje infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima,

      ispravak uočenih grešaka unutar obuhvata Plana na grafičkom prikazu.

 

 

IV.   OBUHVAT  PLANA

Članak 5.

 

Obuhvat Plana određen je Prostornim planom uređenja Grada Dubrovnika, te prikazan u grafičkom dijelu Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, na kartografskom prikazu 3.6 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora, Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite, M1 : 25 000 i na na kartografskom prikazu 4. Građevinska područja naselja – 4.4.Jakljan, M 1 :5 000.

 

Područje obuhvata Plana obuhvaća:

      Izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja T4 – namijenjeno za rekonstrukciju postojećih objekata te izgradnju novoplaniranih građevina tipa – turistčke vile s pratećim sadržajima koji upotpunjuju turističku ponudu, a u okviru su planirane namjene,

      Športsko-rekreacijsku namjenu, rekreacijsku površinu– R2, kupalište – R3,

      Prirodnu plažu – Pp,

      Javnu i društvenu namjenu, vjersku – D7,

      Morska luka posebne namjene županijskog značaja, luka nautičkog turizma – LN,

      Morska luka za javni promet, morska luka lokalnog značaja.

 

Područje obuhvata Plana obuhvaća dio područja sjeverozapadno orjentirane uvale na južnijem djelu otoka Jakljana (između rtova Perica i Krst) u predjelu planirane turističke zone (T4), zone rekreacije (R2 i R3) i postojećeg izgrađenog dijela naselja čije su namjene prikazane u grafičkom dijelu Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena prostora, M 1 : 25 000.

 

Prema kartografskom prikazu 4. Građevinska područja naselja – 4.4.Jakljan, M 1 :5 000 obuhvat plana je ujedno i granica građevinskog područja izvan naselja unutar koje se nalazi športsko rekreacijska namjena (R2), ugostiteljsko turistička namjena (T4-turističke vile) i javna i društvena namjena (D7- vjerska) dok će se u sjevernom i jugozapadnom dijelu obuhvat proširiti na čest. zem. 2880, 2565, 2566, 2575, 2574, 2576, 2883, 2578/2, 2577, 2882 i 2744/2, sve k.o. Luka Šipan, a u svrhu formiranja smislene prostorne cjeline.

 

Prostorni obuhvat Plana obuhvaća površinu od približno 3,4 hektara (ha) od čega na T4 namjenu otpada cca 0,8 ha, na D7 namjenu cca 0,2 ha dok se ostatak nalazi u R2 namjeni i dijelu čestica izvan građevinskog područja na koje se obuhvat proširuje. Linija obale je neprecizno utvrđena pa su moguća i odstupanja u površini i granici. Granica obuhvata morskog dijela je načelno prikazana u grafičkom prilogu ove Odluke. U obuhvatu plana, a unutar granica građevinskog područja izvan naselja nalaze se kat. čest. zem. 2671/2, 2671/1, 2866/3, 2673, 2884, 2680/7, 2870/2, 2870/1, 2681, 2740/1, 2740/3, 2881, 2741/3, 2680/1 i kat čest. zgr. 397, 458, 396 i 459, sve k.o. luka Šipan dok se granica obuhvata proširuje na na čest. zem. 2880, 2565, 2566, 2575, 2574, 2576, 2883, 2578/2, 2577,2882 i 2744/2 sve k.o. Luka Šipan.

 

Grafički prikaz obuhvata Plana nalazi se u privitku Odluke čiji je sastavni dio.

V.     SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

 

Članak 6.

 

Uvidom u stanje na terenu i temeljem dostupne dokumentacije utvrđuje se da su na području obuhvata Plana izgrađeni sljedeći sadržaji:

a)    Kompleks bivšeg dječjeg odmarališta sastoji se od dvije veće postojeće zgrade (kat čest. zgr. 458 i 459, obje k.o Luka Šipan) i 25 bungalova koji su zbog dugogodišnje neuporabe zapušteni, ali konstruktivno u dobrom stanju.

b)    Crkva Sv. Izidora (Gundulićeva kapela), katastarske oznake kč.br. 397 na čest. zem. 2680/1, sve k.o. Luka Šipan koja se nalazi u lošem građevinskom stanju te joj prijeti urušavanje.

c)    Vidljivi su ostaci potencijalne arheološke zone podvodnog dijela uvale Veliki Jakljan.

d)    Pristaništa koja su izgrađena na utvrđenom pomorskom dobru. Prvo je izgrađeno na zapadnom dijelu obuhvata Plana, ispred postojećeg objekta dječjeg odmarališta i to na kat.čest.zem. 2881 k.o. Luka Šipan, a drugo na sjevernom dijelu obuhvata Plana na kat.čest.zem. 2880 k.o. Luka Šipan. Pristaništa su u funkciji te se nalaze u vrlo dobrom stanju. Najvažniji su i trenutno jedini prometni pristup za buduće goste turističke zone jer se na otok stiže isključivo morskim putem.

e)    Kanalizacija za postojeće objekte je rješavana parcijalno i to bio-jamama.

f)     Infrastruktura vodoopskrbe i električne energije je postojeća dok telekomunikacijska mreža nije riješena.

 

U proteklom razdoblju ukazala se potreba za:

      Uređenjem i revitalizacijom trenutno zapuštenog područja (izgradnja novih i/ili rekonstrukcija postojećih objekata, uređenje šetnice uz more, otvorenih sportskih igrališta, dječjih igrališta, tematskih vrtova i sl.),

      Rekonstrukcijom, uređenjem i prenamjenom postojećih objekata te revitalizacijom okolnih sadržaja u turističke svrhe (planiranje novih smještajnih kapaciteta sa popratnim sadržajima),

      Rekonstrukcijom postojećih pristaništa kao prometnog morskog pristupa za prihvat budućih gostiju turističke zone,

      Očuvanjem krajobraza i prirodnih vrijednosti uz propisivanje posebnih mjera zaštite,

      Ispitivanje i konzerviranje potencijalnih arheoloških nalazišta,

      Revitalizaciju povijesnih i kulturnih vrijednosti područja te njihovo uvrštavanje u turističku ponudu.

 

Vrijedno je također napomenuti da se u neposrednoj blizini realizirao projekat podizanja višegodišnjih nasada badema i smokava te da se takvom kultivacijom zemljišta iz prirodnog krajolika u veće obradive površine bitno utjecalo na prirodno mikrookruženje unutar samog obuhvata.

 

Ocjena stanja u obuhvatu odnosi se na tekstualni i grafički dio Plana.

 

Predviđene mjere odnose se na zatečeno stanje i trenutno uočene nedostatke, a u tijeku izrade moguće su manje izmjene i dopune u skladu sa zakonskim postupkom izrade i donošenja Plana.

 

 

VI.   CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

 

Članak 7.

CILJEVI

(1)    Poštujući uvjete i smjernice Zakona te PPU Grada Dubrovnika i druge stručne propise iz  područja ugostiteljsko-turističke djelatnosti osnovni cilj ovog Plana je svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te propisivanje uvjeta za uređenje, unaprjeđenje i zaštitu prostora turističke zone i njenih neposrednih kontaktnih zona u području obuhvatu Plana.

 

Zonu planirati tako da se oslanja na krajobrazne potencijale otoka imajući u vidu cjelovito djelovanje otoka kao održive i jednim dijelom samodostatne cjeline.

 

 

Članak 8.

 

PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Plan bi trebao bi obuhvatiti evaluaciju i uređenje, kako zatečenih elemenata, tako i planiranje novih sadržaje, te uspostaviti nove kvalitete prostornih odnosa.

 

U sklopu izradbe Plana potrebno je ostvariti sljedeća programska polazišta:

   zadržati osnovni koncept postojećih zakonito izgrađenih sadržaja te omogućiti njihovu rekonstrukciju u daljnjim fazama izradbe projektne dokumentacije s definiranim planskim smjernicama koje bi ih uvrstile u turističku ponudu kao visokokvalitetne smještajne kapacitete,

   izgradnjom novih struktura i planiranjem novih sadržaja očuvati ambijentalne karakteristike prostora i ostvariti harmoničan sklad cjeline,

   maksimalno sačuvati i zaštititi krajobrazne i kulturno-povijesne vrijednosti osobito vrijednoga prostora,

   po potrebi predvidjeti rekonstrukciju jednog od postojećih pristaništa sa svim potrebnim pratećim sadržajima kako bi kao jedini prometni morski pristup bio pogodan za prihvat budućih gostiju turističke zone,

   smanjiti utjecaj luke nautičkog turizma na minimalnu razinu radi neuklapanja koncepta takve vrste luke u planirani zahvat na predmetnom području.

 

Za zonu T4:

a.   Uvjetovati način korištenja i uređenja površina te detaljnije definirati ugostiteljsko-turističku namjenu T4 (neizgrađeno) –turističke vile,

b.   Uvjetovati rekonstrukciju, način korištenja i uređenja postojećih zakonitih objekata u ugostiteljsko-turističkoj namjeni T4 (izgrađeno),

c.   Uvjetovati rekonstrukciju, način korištenja i uređenja postojećih zakonitih objekata u rekreacijskoj zoni R2,

d.   Ispitati, dokumentirati i propisati mjere zaštite vizura, krajobraza, vegetacije te kulturno-povijesne baštine uvažavajući smjernice Krajobrazno-konzervatorske studije kao podloge za izradu  Urbanističkog plana uređenja “Jakljan” iz kolovoza 2020.

e.   Definirati trase infrastrukture,

f.    Planirati odlagališta otpada na parcelama ugostiteljsko-turističkih objekata neposredno uz adekvatan pristupni put te propisati mjere uređenja takvih odlagališta.

 

Za zone R2 i R3:

a)    Odrediti trasu i način uređenja šetnice uz more radi povezivanja turističke zone s plažom, morskim pristaništem i ostalim planiranim rekreacijskim i kulturnim sadržajima,

b)    Detaljno planirati (mjerilo 1:500) i odrediti optimalna mjesta za kupalište, rekreacijske sadržaje, ostale pomoćne objekte te mjere zaštite krajobraza i vegetacije, a s obzirom na smjernice Krajobrazno-konzervatorske studije kao podloge za izradu  Urbanističkog plana uređenja “Jakljan” iz kolovoza 2020.

 

Za zonu D2:

a)  uzimajući u obzir povijest otoka zadržati i zaštiti spomenički predio uz obalni dio šetnice,

b)  štititi krajobrazne i kulturno-povijesne vrijednost prostora uvažavajući smjernice Krajobrazno-konzervatorske studije kao podloge za izradu  Urbanističkog plana uređenja “Jakljan” iz kolovoza 2020.

 

Za morsku luku posebne namjene županijskog značaja, luka nautičkog turizma – LN:

a.   Smanjiti utjecaj luke nautičkog turizma na minimalnu razinu radi neuklapanja koncepta takve vrste luke u planirani zahvat na predmetnom području,

b.   Kroz krajobrazno-konzervatorsku studiju vrednovan je akvatorij i date su smjernice za njegovo očuvanje i korištenje na način da se umjesto luke nautičkog turizma planiraju sidrišta čiji optimalni broj iznosi oko 15 vezova.

 

 

VII.  POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH

        DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM PROPISIMA KOJIMA, ODNOSNO U  

        SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

 

Članak 9.

 

Za ovo područje izrađena je objedinjena Krajobrazno-konzervatorska studija kao podloga za izradu Urbanističkog plana uređenja “Jakljan” iz kolovoza 2020. Pošto ovu lokaciju karakterizira osobito vrijedan kultivirani krajobraz, ali i vizualna izloženost pogledu bila je nužna izrada Krajobrazno-konzervatorske studije koja je provela analize i valorizacije zelenila i maritimnog dijela obuhvata te dala smjernice koje će se uvrstiti kao sastavni dio Plana. Ona također sadržava i Konzervatorsku studiju sa detaljnom analizom postojećeg stanja, kulturno-povijesne valorizacije obuhvaćenog prostora i sustav mjera zaštite pojedinačnih kulturnih dobara koja će isto biti sastavni dio Plana.

 

Sukladno čl. 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15,  12/18 i 118/18 ) proveden je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš kojim je utvrđeno da nije potrebno provesti Stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš. Jednako tako provedena je prethodna ocjena prihvatljivosti UPU-a „Jakljan“ za ekološku mrežu te je ishođeno obvezujuće mišljenje nadležnog upravnog odjela u Županiji da je UPU „Jakljan“ privatljiv za ekološku mrežu uz slijedeće uvjete zaštite prirode: osigurati zbrinjavanje otpadnih voda s odgovarajućim stupnjem pročišćavanja te u planiranoj luci izvesti ekološki prihvatljiva sidrišta kako bi se očuvali prisutni ugroženi rijetki stanišni tipovi, KLASA:351-01/20-01/24, URBROJ:2117/1-09/2-20-07 od 20. srpnja 2020. godine.

 

Idejno rješenje obnove i prenamjene postojećih objekata koje je dostavila firma „Renesansa d.o.o.“. Program uključuje prijedlog ulaganja na području otoka Jakljana kojim predstavlja koncept i način realizacije planiranog turističkog kompleksa.

 

Ukoliko se tijekom izrade Plana ukaže potreba za drugim stručnim podlogama od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene.

 

Ostali podaci će biti prikupljeni u postupku izrade temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koja će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.

 

Plan će se izađivati na podlogama na kojima je je izrađena važeća prostorno-planska dokumentacija.

 

 

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANA

 

Članak 10.

 

Stručno rješenje Plana izradit će Stručni izrađivač ovlašten u postupku sukladno posebnim propisima, u suradnji s nositeljem izrade Plana.

 

 

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA

      DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA

      PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

 

Članak 11.

 

U postupku izrade Plana tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

      MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u   Dubrovniku, Restićeva 7, 20000 Dubrovnik,

      MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, Dežmanova 10, Zagreb

      MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, Uprava za otoke, Miramarska cesta 22, Zagreb

      MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite Dubrovnik,Odjel inspekcije, n/r Božo Benić (voditelj odjela), Vladimira Nazora 32, 20 000 Dubrovnik,

      MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite Dubrovnik, Liechtensteinov put 31, 20000 Dubrovnik,

      ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Petilovrijenci 2, 20000  Dubrovnik,

      HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, Područni odbor Dubrovnik, Božo Benić, Iva Vojnovića 24,, 20000 Dubrovnik,

      HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 000 Zagreb,

      HEP, DP  "Elektrojug Dubrovnik", Nikole Tesle 3, 20 000 Dubrovnik,

      HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, investicije i izgradnja, Kupska 4, 10 000 Zagreb,

      ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA  DUBROVNIK, Cvjete Zuzorić 3, 20 000 Dubrovnik,

      DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo i more, ovdje

      MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Lučka kapetanija Dubrovnik, Vukovarska 16, Dubrovnik

      JAVNA  USTANOVA  ZA  UPRAVLJANJE  ZAŠTIĆENIM  PRIRODNIH  VRIJEDNOSTIMA  NA  PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik

      HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21 000 Split,

      HRVATSKE VODE, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Dubrovačko primorje, Vodnogospodarska ispostava Dubrovnik, Put Republike 28, 20 000 Dubrovnik,

      DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove, Vukovarska 16,  Dubrovnik

      VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Odjel za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku, Vladimira Nazora 19, 20 000 Dubrovnik,

      VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Odjel  odvodnje, Vladimira Nazora 19, 20 000 Dubrovnik,

      ČISTOĆA d.o.o., Put od Republike 14, 20000 Dubrovnik,

      UPRAVNI ODJELI GRADA DUBROVNIKA, ovdje

      MJESNI ODBOR ŠIPANSKA LUKA, 20 223 Šipanka Luka

 

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

 

Članak 12.

 

U skladu s odredbama članka 90. Zakona, javnopravna tijela iz članka 11. ove Odluke o izradi moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve u roku od 30 dana od primitka poziva, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju, pri izradi i donošenju Plana uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na Plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu. U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, Nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

 

 

X. PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA

 

Članak 13.

 

Rokovi za izradbu pojedinih faza Plana sukladni su odredbama Zakona.

 

Planirani rok za izradbu Plana je 12 mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke s time da se u slučaju ponavljanja javne rasprave rok produžuje za 9 mjeseci.

 

Ako se iz objektivnih razloga neki od rokova iz ovog članka produlji, osim rokova utvrđenih Zakonom, to se produljenje, uz posebno obrazloženje, ne smatra protivno ovoj Odluci.

 

 

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

 

Članak 14.

 

Sredstva za izradbu Plana osigurana su temeljem članaka 63. i 167. Zakona te Proračunom Grada Dubrovnika.

 

 

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 15.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 350-02/20-01/05

URBROJ: 2117/01-09-20-10

Dubrovnik, 5. listopada 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------