Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 6. srpnja 2018.Objavljeno: 09.07.18.

117. Odluka o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Dubrovnika

Na temelju odredbe članka 86. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08, 136/12. i 15/15.), članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br.55/09, 139/10), članka 23. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika" br. 25/17., 2/18., 7/18., i 11/18) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 14. sjednici, održanoj 6. srpnja 2018., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Dubrovnika

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika KLASA:400-01/18-01/02, URBROJ:2117/01-09-18-13 od 28. svibnja 2018.g („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 11/18.) članak 1. mijenja se i glasi:

 

„Odobrava se zaduživanje Grada Dubrovnika za financiranje kapitalnih projekata iz Plana razvojnih programa Grada Dubrovnika za 2018. do 2020. godine, kod HBOR-a u iznosu od 132.510.000 kuna, i to kako slijedi po programima odnosno projektima:

 

Projekt 036009  -  Vila Čingrija.............…………............………....17.510.000 kuna

Projekt 132003  -  Infrastruktura Solitudo.........……………………10.000.000 kuna

Projekt 133006  -  Vukovarska ulica II faza……………………........4.000.000 kuna

Projekt 136001  -  Cesta most Dr. Franja Tuđmana-Osojnik…… .25.000.000 kuna

Projekt 139001  -  Dječji vrtić Palčica……………………………….. 9.000.000 kuna

Projekt 139012  -  Osnovna škola Montovjerna………………… ..67.000.000 kuna

 

Uvjeti kreditiranja su slijedeći:

1.      Iznos kredita:                                                    132.510.000,00 kuna

2.       Kreditor:                                                             HBOR

3.      Vrsta kredita                                                      Dugoročni kunski kredit

4.      Metoda obračuna kamata                                 Kamatna stopa je fiksna na iznos kredita.

                                              Na obračun se primjenjuje proporcionalna

                                              metoda obračuna prema kojoj godina ima

                                              365 dana (ovisi o br. dana, a dani u

                                              mjesecima obračunavaju se prema 

                                              kalendaru)

5.       Nominalna kamatna stopa:                               2 %

6.      Efektivna kamatna stopa:                                 2,09%

7.       Interkalarna kamata:                                         u visini redovne kamatne stope

8.      Rok iskorištenja kredita:                                    31.12.2020.

9.       Rok otplate kredita:                                           u 40 jednakih tromjesečnih rata, od kojih

                                                                                 prva dospijeva na naplatu 31.03.2021.

10.   Naknada za obradu zahtjeva:                           0,5% jednokratno na iznos odobrenog 

                                                                                 kredita (662.550 kuna)

11.    Zatezna kamata:                                    Promjenjiva- u skladu sa važećom

                                                                                 odlukom HBOR-a

12.   Iznos ukupnih kamata:                                      18.774.781,05 kuna

13.   Ukupna cijena kredita:                                       151.284.781,05 kuna

14.   Konačna cijena kredita:                                     151.947.331,05 kuna

15.    Instrumenti osiguranja:                                      5 (pet) bjanko vlastitih trasiranih i

                                                                                 akceptiranih mjenica Korisnika kredita s 

                                                                                 odredbom “bez protesta” i mjeničnim

                                                                                 očitovanjem,

                                                                                                                                                                      1 (jednu) zadužnicu Korisnika kredita na iznos odobrenog kredita uvećanog za pripadajuću kamatu, naknade i troškove.“

 

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

 

KLASA: 400-01/18-01/02

URBROJ:2117/01-09-18-20

Dubrovnik, 6. srpnja 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

-----------------------------------------------