Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 14 - 6. listopada 2020.Objavljeno: 07.10.20.

124. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Gruški akvatorij“

Na temelju članaka 86.,113. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni test, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 33. sjednici održanoj 5. listopada 2020., donijelo je

 

O D L U K U

O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

„GRUŠKI  AKVATORIJ“

 

 

 

I.    OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja „Gruški akvatorij“ ("Službeni glasnik grada Dubrovnika", br. 7/11) - dalje u tekstu: IDUPU-a „Gruški akvatorij“).

 

 

II.   PRAVNA OSNOVA za izradu i donošenje IZMJENA I DOPUNA

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „GRUŠKI AKVATORIJ“

 

Članak 2.

 

IDUPU-a „Gruški akvatorij“ izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), dalje u tekstu: Zakon i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, br. 106/98, 39/04, 45/04- ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova (dalje u tekstu: Pravilnik).

 

Nositelj izrade IDUPU-a „Gruški akvatorij“ je Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika.

 

 

III. RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „GRUŠKI AKVATORIJ“

 

Članak 3.

 

Izradi IDUPU-a „Gruški akvatorij“ pristupit će se radi planiranja sadržaja od interesa za Grad

Dubrovnik u cilju stvaranja planskih preduvjeta za omogućavanje realizacije infrastrukturnih i drugih projekata s potencijalom iskorištavanja EU fondova kao što su:

   Projekt adaptacije i unutrašnjeg uređenja postojeće građevine, čest.zgr. 89 k.o. Sustjepan (s.i.), odnosno k.č. 12/3 k.o. Sustjepan (n.i.) za pružanje usluga organiziranog stanovanja (prihvatilište za beskućnike) na području Grada Dubrovnika; ukidanje statusa rušenja i omogućavanje pristupa zgradi,

   Projekt „Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje“; izmjena stavki planskih mjera zaštite u svrhu provedbe predmetnog projekta, a vezano za provođenje javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za uređenje sustava javne gradske šetnice koja je planirana na području zahvata.

 

Predviđene  mjere odnose se na zatečeno stanje i trenutno uočene nedostatke, a u tijeku izrade moguće su izmjene i dopune u skladu sa zakonskim postupkom izrade i donošenja Plana.

 

 

IV. OBUHVAT IZRADE IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „GRUŠKI AKVATORIJ“

 

Članak 4.

 

U grafičkom i tekstualnom dijelu IDUPU-a „Gruški akvatorij“ predviđene izmjene se odnose samo na dio područja unutar obuhvata UPU-a Gruški akvatorij“ i to na područje unutar namjene Z3 – vrtni perivoj na predjelu Batahovine, unutar prostorne cjeline A (prikaz na grafičkom dijelu UPU-a „Gruški akvatorij“, karta 1. Korištenje i namjena površina i karti 4.2 Način i uvjeti gradnje – način gradnje) u čijem sklopu se nalazi građevina za koju se planira projekt adaptacije i unutrašnjeg uređenja radi pružanja usluga organiziranog stanovanja na području Grada Dubrovnika, te predio Lapadske obale obuhvata sukladno projektu za čiju realizaciju su izdani akti za gradnju i dobivena sredstva iz EU fondova (prikaz na grafičkom dijelu UPU-a „Gruški akvatorij“, karta 4.1 Način i uvjeti gradnje – oblici korištenja), a vezano za provođenje javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za uređenje sustava javne gradske šetnice koja je planirana na području zahvata.

 

Predviđene izmjene donose se u skladu s navedenim u članku 3. ove Odluke, a korigirat će se elaborati UPU-a „Gruški akvatorij“ u tekstualnom dijelu – Odredbama za provođenje, grafičkom dijelu te u Obrazloženju plana. Ostala planska rješenja UPU-a „Gruški akvatorij“ nisu predmet ove Odluke.

 

 

V.  SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „GRUŠKI AKVATORIJ“

 

Članak 5.

 

Prostorna cjelina Gruški akvatorij obuhvaća široko područje od iznimnog gradskog i turističkog značaja koje radi svojih sadržaja generira veliki broj ljudi te promet visokog intenziteta.

 

Planirane IDUPU-a „Gruški akvatorij“ odnose se na;

1.   Čest.zgr. 89 k.o. Sustjepan (s.i.), odnosno k.č. 12/3 k.o. Sustjepan (n.i.) koja se nalazi u području oznake Z3 – vrtni perivoj na predjelu Batahovine na sjeveroistočnom dijelu obuhvata plana. Predmetno područje oko navedene čestice je degradiranog karaktera sa potrebom osiguranja uvjeta urbane sanacije, arhitektonske rekonstrukcije te prometnog pristupa, a u cilju provođenja navedenog projekta prijavljenog na natječaj i financiranog od strane EU fondova.

 

2.   Područje rekonstrukcije Lapadske obale koje se nalazi u jugozapadnom dijelu obuhvata plana, a obuhvaća potez od lučice na Batali do Inine pumpe na Orsanu. Predmetno područje je prometno i infrastrukturno degradirano te preopterećeno sa nedostatnim kolnim i pješačkim koridorom. Također je potrebno riješiti pitanje prometa u mirovanju i stajališta javnog gradskog prijevoza. Kopneno pročelje poteza karakterizira rahlost unutar koje se izmjenjuju volumeni arhitektonsko značajnih dubrovačkih ljetnikovaca, palača, tradicionalne stambene arhitekture te potezi zelenila. Na morskoj strani Lapadsku obalu prati niz na nju okomito postavljenih gatova privatnih brodica u južnom dijelu, te gatovi nove Marine Frappa u centralnom i sjevernom dijelu. Kako je navedeni projekat rekonstrukcije Lapadske obale u potpunosti financiran iz sredstava europskih fondova u svrhu njegove što skorije realizacije potrebno je izmijeniti određene uvjete planskih mjera zaštite, a vezano za provođenje javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za uređenje sustava javne gradske šetnice koja je planirana na području zahvata.

 

 

VI.    CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „GRUŠKI AKVATORIJ“

 

Članak 6.

 

Cilj plana je osiguranje svih planskih preduvjeta za realizaciju navedenih gradskih projekata financiranih od strane EU fondova, a koji bi doprinjeli kvaliteti infrastrukturnog ali i socijalnog aspekta razvoja Grada Dubrovnika.

 

Sukladno članku 3. ove Odluke, ostali ciljevi i programska polazišta, koji se ovom Odlukom utvrđuju kao planirane izmjene i dopune, su:

   zaštita javnog prostora i osiguranje planskih preduvjeta za realizaciju gradskih projekata,

   ukidanje oznake za uklanjanje čest.zgr. 89 k.o. Sustjepan (s.i.), odnosno k.č. 12/3 k.o. Sustjepan (n.i.) radi provođenja projekta adaptcije i unutrašnjeg uređenja za pružanja usluga organiziranog stanovanja (prihvatilište za beskućnike) na području Grada Dubrovnika i u svrhu povećanje kvalitete skrbi prema najugroženijim skupinama u zajednici te podizanje kvalitete njihova života,

   izmjena planskih mjera zaštite na području Lapadske obale radi osiguranja realizacije gradskog projekta rekonstrukcije Lapadske obale, a vezano za provođenje javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za uređenje sustava javne gradske šetnice koja je planirana na području zahvata,

   dugoročna održivost i povećanje sigurnosti prometnog sustava na području Dubrovnika, povećanje konkurentnosti javnog gradskog prijevoza te smanjenje utjecaja prometnog sustava na klimatske promjene i okoliš,

   poštivanje i očuvanje svih prostornih posebnosti gruškog zaljeva u cjelini.

 

Projekt adaptacije i unutrašnjeg uređenja čest.zgr. 89 k.o. Sustjepan (s.i.), odnosno k.č. 12/3 k.o. Sustjepan (n.i.) radi pružanja usluga organiziranog stanovanja na području Grada Dubrovnika (prihvatilište za beskućnike) predviđa uspostavu prvog objekta organiziranog stanovanja s integriranim sustavom pružanja socijalnih usluga u zajednici na području Grada Dubrovnika. Prema važećoj prostorno planskoj dokumentaciji (prikaz na grafičkom dijelu UPU-a „Gruški akvatorij“, karta 4.2 Način i uvjeti gradnje – način gradnje) predmetna zgrada je označena kao građevina za uklanjanje. S obzirom da se ovim IDUPU-a „Gruški akvatorij“ planira njena prenamjena prema navedenom projektu, jedan od ciljeva izmjena i dopuna je ukidanje oznake za uklanjanje čest.zgr. 89 k.o. Sustjepan (s.i.), odnosno k.č. 12/3 k.o. Sustjepan (n.i.) te omogućavanje kolnog pristupa predmetnoj zgradi.

 

Projekt „Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje“ predviđa rekonstrukciju i proširenje cjelokupne Lapadske obale, uz uređenje parkirališnih i pješačkih površina te uređenje stajališta javnog gradskog prijevoza. Ovim projektom izmijenit će se regulacija prometa iz jednosmjerne ulice u dvosmjernu, izgradit će se nova obalna konstrukcija i šetnica sa zelenilom i biciklističkom trakom, povećat će se razina sigurnosti prometa i kvaliteta javnog gradskog prijevoza te rasteretiti postojeći dominantni pravci. U obuhvatu predmetnog zahvata, a prema važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji (prikaz na grafičkom dijelu UPU-a „Gruški akvatorij“, karta 4.1 Način i uvjeti gradnje – oblici korištenja) planirana je javna gradska šetnica za koju je propisana obveza provođenja javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja. Obzirom da je za navedeni projekt u tijeku izdavanje građevinske dozvole, a u svrhu što brže realizacije projekta radi financiranja od strane EU fondova, ovim izmjenama i dopunama predložit će se iznimka od provedbe predmetnog natječaja propisanog važećim UPU-om.

 

Izmjene i dopune  čiji  su  razlozi  navedeni  u  članku  3.  ove  Odluke  i  ciljevi  i  programska polazišta u prethodnom stavku ovoga članka, jedine su izmjene i dopune koje će se izvršiti u predmetnom planu, pa se zahtjevi i primjedbe izvan ovako utvrđenog opsega neće razmatrati, niti će se mijenjati druga rješenja u tekstualnom i kartografskom dijelu predmetnog plana.

 

 

VII.  POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „GRUŠKI AKVATORIJ“

 

Članak 7.

 

IDUPU-a „Gruški akvatorij“ pristupit će se radi planiranja sadržaja od interesa za Grad Dubrovnik, a temeljem projekta „Adaptacije i unutrašnjeg uređenja postojeće građevine za pružanje usluga organiziranog stanovanja na području Grada Dubrovnika“ i projekta „Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje“, oboje prijavljeni i financiranih od strane EU fondova.

 

Projektna dokumentacija „Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje“ sadrži i smjernice Programa za provođenje arhitektonsko-urbanističkog natječaja izrađenog od strane Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a vezano za uređenje javne gradske šetnice, pozicioniranje i smještaj urbane opreme te zelenih površina i odmorište.

 

Za ovo područje izrađena je Konzervatorska studija kao podoga za izradu UPU-a „Gruški akvatorij“ te će se temeljem njenih smjernica i analiza provesti IDUPU-a „Gruški akvatorij“ za stavke navedene  u  članku  3.  ove  Odluke.

 

Sukladno čl. 66. Zakona o zaštiti okoliša zatraženo je mišljenje nadležnog tijela u Županiji o potrebi provedbe postupka ocjene odnosno strateške procjene utjecaja Plana na okoliš. Navedeno tijelo je dalo mišljenje da za IDUPU-a „Gruški akvatorij“ nije potrebno provesti postupak strateške procjene, odnosno ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, KLASA: 351-01/20-01/58, URBROJ:2117/1-09/2-20-02 od 01.rujna 2020. godine.

 

Ukoliko se tijekom izrade Plana ukaže potreba za drugim stručnim podlogama od značaja za prostorno – plansko rješenje, iste će biti izrađene.

 

Ostali podaci će biti prikupljeni u postupku izrade temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koja će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.

 

IDUPU-a „Gruški akvatorij“ će se izađivati na podlogama na kojima je je izrađena važeća prostorno-planska dokumentacija.

 

 

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „GRUŠKI AKVATORIJ“

 

Članak 8.

 

Stručno rješenje Plana izradit će Stručni izrađivač ovlašten u postupku sukladno posebnim propisima, u suradnji s nositeljem izrade Plana.

 

 

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE  ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „GRUŠKI AKVATORIJ“

 

Članak 9.

 

U postupku izrade IDUPU-a „Gruški akvatorij“ tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

      MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u   Dubrovniku, Restićeva 7, 20000 Dubrovnik,

      MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite Dubrovnik,Odjel inspekcije, n/r Božo Benić (voditelj odjela), Vladimira Nazora 32, 20 000 Dubrovnik,

      MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite Dubrovnik, Liechtensteinov put 31, 20000 Dubrovnik,

      ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Petilovrijenci 2, 20000  Dubrovnik,

      HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, Područni odbor Dubrovnik, Božo Benić, Iva Vojnovića 24, 20000 Dubrovnik,

      HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 000 Zagreb,

      HEP, DP  "Elektrojug Dubrovnik", Nikole Tesle 3, 20 000 Dubrovnik,

      HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, investicije i izgradnja, Kupska 4, 10 000 Zagreb,

      ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA  DUBROVNIK, Cvjete Zuzorić 3, 20 000 Dubrovnik,

      HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21 000 Split,

      HRVATSKE VODE, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Dubrovačko primorje, Vodnogospodarska ispostava Dubrovnik, Put Republike 28, 20 000 Dubrovnik,

      VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Odjel za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku, Vladimira Nazora 19, 20 000 Dubrovnik,

      VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Odjel  odvodnje, Vladimira Nazora 19, 20 000 Dubrovnik,

      ČISTOĆA d.o.o., Put od Republike 14, 20000 Dubrovnik,

      UPRAVNI ODJELI GRADA DUBROVNIKA, ovdje

      GRADSKI KOTAR GRUŽ, Obala S. Radića 29, 20000 Dubrovnik

      HRVATSKE CESTE, tehnička ispostava Dubrovnik, V. Nazora 8, 20 000 Dubrovnik,

      HRVATSKE CESTE, Vončinina 3, 10 000 Zagreb.

 

Ako se tijekom izrade predmetnih planova ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

 

Članak 10.

 

U skladu s odredbama članka 90. Zakona, javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke o izradi planova moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve u roku od 15 dana od primitka poziva, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju, pri izradi i donošenju IDUPU-a „Gruški akvatorij“, uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na prostorne planove prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu. U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, Nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

 

 

X.  PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „GRUŠKI AKVATORIJ“

 

Članak 11.

 

Za izradu IDUPU-a „Gruški akvatorij“ određuje se okvirni rok izrade od 6 mjeseci od dana usvajanja Odluke na Gradskom vijeću.

 

 

XI. IZVORI FINANCIRANJA

 

Članak 12.

 

Sredstva za izradu IDUPU-a „Gruški akvatorij“ osigurana su Proračunom Grada Dubrovnika.

 

 

XII.  ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 13.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

KLASA: 350-02/20-01/11

URBROJ: 2117/01-09-20-3

Dubrovnik, 5. listopada 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------