Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 13 - 6. listopada 2020.Objavljeno: 06.10.20.

123. Odluka o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18, 110/18, 32/20), članka 2. stavka 3. Odluke o kumunalnoj naknadi (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 25/18, 12/20 ), članka 2. stavka 3. Odluke o komunalnom doprinosu (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 25/18, 12/20) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (”Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13- pročišćeni tekst , 9/15 i 5/18),  Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 33. sjednici, održanoj 5. listopada 2020., donijelo je

 

O D L U K U

o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i

komunalne naknade za  druge namjene različite od namjena propisanih

člankom 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu

 

 

 

Članak 1.

 

Uslijed nastupanja posebnih okolnosti koje su nastale proglašenjem epidemije bolesti COVID – 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a zbog čega je ugrožen život i zdravlje građana te je narušena gospodarska aktivnost i uzrokovana gospodarska šteta, određuje se korištenje dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade i za druge namjene različite od namjena propisanih čl. 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br.  68/18, 110/18 i 32/20).

 

Dio naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade koji se može koristiti i za druge namjene različite od namjena propisanih čl. 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20) iznosi najviše do 50% naplaćenih sredstava s osnova komunalne naknade i komunalnog doprinosa za proračunsko razdoblje 2020. godine.

 

Ukoliko se dijelom naplaćenih novčanih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade iz stavka 2. ne ispravi narušena gospodarska aktivnost i uzrokovana gospodarska šteta, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika će svojom odlukom ovlast iz čl. 95 st.3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20) produljiti i za proračunsko razdoblje 2021. godine.

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada Dubrovnika”.

 

KLASA: 363-01/20-09/19

URBROJ: 2117/01-09-20-03

Dubrovnik, 5. listopada 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

---------------------------------------