Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 13 - 6. listopada 2020.Objavljeno: 06.10.20.

122. Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli financijskog rezultata – prenesenog viška iz 2019. godine

122

 

Na temelju članka 82., stavak 2., Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13-pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 33. sjednici, održanoj 5. listopada 2020., donijelo je

 

O D L U K U

o izmjeni Odluke o  raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu  („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“,  broj  9/20.),  u članku 6. stavku 3. mijenjaju se slijedeće točke:

 

-  točka 1.2. mijenja se i glasi: Upravni odjel za promet preraspodjeljuje iznos od  1.556.200 kuna na aktivnost A812101 Opći rashodi odjela;

 

-  točka 1.4. mijenja se i glasi: Upravni odjel odjel  za izgradnju i upravljanje projektima preraspodjeljuje iznos od 21.800 kuna na   projekt K813501 Izgradnja groblja na Dubcu;

 

- točka 4. mijenja se i glasi:Višak prihoda u iznosu od 1.050.300 kuna namjenska su sredstva od naknade za nedostajuća parkirna mjesta i raspodjeljuju se   Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima za projekt K813501 Izgradnja groblja na Dubcu;

 

- točka 6. mijenja se i glasi: Višak prihoda u iznosu od 1.199.900 kuna namjenska su sredstva od komunalnog doprinosa i raspodjeljuju se Upravnom odjelu  za izgradnju i upravljanje projektima za projekt K813501 Izgradnja groblja na Dubcu;

 

- točka 7. mijenja se i glasi:  Višak prihoda u iznosu od 4.589.500  kuna su sredstva ostvarena kao višak prihoda od komunalne naknade koji se raspodjeljuje unutar:

7.1.Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima na projekt K813501 Izgradnja groblja na Dubcu 1.690.000 kuna i projekt K813903 Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku 2.600.000 kuna;

7.2.Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu  na  projekt A801607 Čistoća javnih površina-zona ABCD 299.500 kuna;

 

-  točka 9.2. mijenja se i glasi: Upravni odjel odjel  za izgradnju i upravljanje projektima za projekt K813501 Izgradnja groblja na Dubcu  iznos od 178.000 kuna i za projekt K139027 Igralšte Komolac iznos 20.500 kuna;

 

- točka 14. mijenja se i glasi: Višak prihoda u iznosu od 470.700 kuna namjenska su sredstva od prodaje građevinskih objekata i raspodjeljuju se unutar Upravnog odjela  za izgradnju i upravljanje projektima na projekt K813501 Izgradnja groblja na Dubcu.

 

 

Članak 2.

 

U Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu u članku 7. stavku 2. mijenja se točka 16.3. i glasi: Upravni odjel   za izgradnju i upravljanje projektima raspodjeljuje 1.250.000  kuna  višak  od općih prihoda i primitaka  na projekt  K813609 Importane iznos od 750.000 kuna  i na   projekt K813501 Izgradnja groblja na Dubcu  iznos od 500.000 kuna.

 

 

Članak 3.

 

Sve ostale odredbe Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu ostaju ne promijenjene.

 

Članak 4.

 

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 400-06/18-02/01

URBROJ: 2117/01-09-20-151

Dubrovnik, 5. listopada 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

---------------------------------------