Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 13 - 6. listopada 2020.Objavljeno: 06.10.20.

121. Odluka o zaduživanju Grada Dubrovnika

Na temelju odredbe članka 86. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12. i 15/15.), članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 55/09, 139/10), članka 25. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 16/19., 9/20.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.- pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 33. sjednici, održanoj 5. listopada 2020., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o zaduživanju Grada Dubrovnika

 

 

 

Članak 1.

 

Odobrava se zaduživanje Grada Dubrovnika za financiranje kapitalnih projekata iz Plana razvojnih programa Grada Dubrovnika za 2020. do 2022. godinu, kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 79.287.000,00 kuna i to za projekte:

 

K805542 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU

K812214 PARKIRALIŠTE U ULICI MARINA KNEŽEVIĆA

K812215 PARKIRALIŠTE U ULICI IZMEĐU DOLACA

K812218 SKALE U ULICI PADRE PERICE (SPOJ OD GAJA - D8)

K812224 ZONA ZAGUŠENJA PROMETA

K813103 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIĆA

K813204 PARKING HRVI

K813205 CESTA-ZGRADE HRVI

K813206 NIKA I MEDA PUCIĆA

K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK

K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ

K813603 CESTA TAMARIĆ

K813606 LAPADSKA OBALA

K813702 ZGRADE U SOLITUDU

K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA

K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA

K813910 DVORANA GLADIJATORI

K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA

K813917 STARAČKI DOM MEDAREVO

K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA

K813923 HOTEL STADION

K813926 IGRALIŠTE BABIN KUK

K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC

K813934 DOM KULTURE I VRTIĆ ZATON

K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA

 

Uvjeti kreditiranja su slijedeći:

 

1.    Iznos kredita:                                     79.287.000,00 kuna

2.    Kreditor:                                             Zagrebačka banka d.d.

3.    Vrsta kredita                                      Dugoročni kredit uz valutnu klauzulu u EUR

4.    Metoda obračuna kamata                 Kamatna stopa je fiksna na iznos kredita.

                                                                       Na obračun se primjenjuje proporcionalna

                                                                       metoda obračuna

5.    Nominalna kamatna stopa:               1,13% godišnje, fiksna

6.    Efektivna kamatna stopa:                  1,14% godišnje

  1.  Interkalarna kamata:                         u visini redovne kamatne stope
  2.  Poček                                               6 mjeseci od isteka Roka korištenja kredita
  3.  Rok otplate kredita:                          10 godina (u jednakim mjesečnim ratama)

10.   Naknada za obradu zahtjeva:          bez naknade

  1.  Zatezna kamata:                               po stopi važeće zakonske zatezne kamate koja   

se primjenjuje na istu vrstu pravnog odnosa

12.   Iznos ukupnih kamata:                     5.224.619,58 kuna

13.   Ukupna cijena kredita:                      84.511.619,58 kuna

14.   Konačna cijena kredita:                    84.511.619,58 kuna

15.   Instrumenti osiguranja:                     1 (jednu) zadužnicu Korisnika kredita na iznos

                                                                      odobrenog kredita uvećanog za pripadajuću                              

                                                                      kamatu, naknade i troškove.

 

 

Članak 2.

 

Sredstva za otplatu kredita (glavnice i kamate) osigurat će se u Proračunu Grada Dubrovnika iz općih prihoda i primitaka.

 

Članak 3.

 

Odobrena kreditna sredstva koristiti će se za financiranje kapitalnih projekata Grada Dubrovnika iz članka 1. ove odluka u skladu sa Proračunom Grada Dubrovnika za 2020. godinu i projekcije za 2021 i 2022. godinu, te Planom razvojnih programa Grada Dubrovnika za 2020. – 2022. godinu.

 

Članak 4.

 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Dubrovnika za potpisivanje Ugovora o kreditu između Grada Dubrovnika i Zagrebačke banke d.d., a  nakon dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Dubrovnika za izdavanje zadužnice za osiguranje povrata kredita.

 

Članak 5.

 

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

KLASA: 400-01/20-01/01

URBROJ: 2117/01-09-20-43

Dubrovnik, 5. listopada 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

--------------------------------------