Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 13 - 6. listopada 2020.Objavljeno: 06.10.20.

120. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 33. sjednici, održanoj 5. listopada 2020., donijelo je

O  D  L  U  K  U

O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU

PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2020. GODINU

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020.  godinu  («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», br.  16/19. i 9/20),   u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

Stvarni rashodi i izdaci Grada Dubrovnika uključujući rashode i izdatke proračunskih korisnika financiranih iz njihovih namjenskih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za 2020.  godinu  ne  smiju biti veći od  629.446.700 kuna.

 

Članak 2.

 

Članak 5.  mijenja se i glasi:

Grad Dubrovnik ima 24 proračunska korisnika i to:

1.   JVP Dubrovački vatrogasci

2.   Dječji vrtići Dubrovnik

3.   Osnovna škola Marina Getaldića

4.   Osnovna škola Marina Držića

5.   Osnovna škola Lapad

6.   Osnovna škola Ivana Gundulića

7.   Osnovna škola Mokošica

8.   Osnovna škola Antuna Masle

9.   Osnovna škola Montovjerna

10.  Prirodoslovni muzej Dubrovnik

11. Dubrovačke knjižnice

12. Javna ustanova u kulturi Dubrovačke ljetne igre

13. Dubrovački muzeji

14. Dubrovački simfonijski orkestar

15. Kazalište Marina Držića

16. Ustanova Kinematografi Dubrovnik

17. Folklorni ansambl Linđo

18. Umjetnička galerija Dubrovnik

19. Dom Marina Držića Dubrovnik

20. Muzej Domovinskog rata

21. Zavod za obnovu Dubrovnika

22.  Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika

23.  Vijeće bošnjačke nacionalne manjine

24.  Vijeće srpske nacionalne manjine

 

Članak 3.

 

U članku 17. stavak 1. mijenja se i glasi :

Visina sredstava proračunske zalihe iznosi  350.000 kuna.

 

Članak 4.

 

Članak 24. mijenja se i glasi:

Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova iskazani u Računu zaduživanja/financiranja Proračuna  u iznosu  od  3.338.000 kuna, te pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna  prednost pred svim ostalim izdacima.

 

 

Članak 5.

 

Članak 25. stavak 4. mijenja  se i glasi:

Grad Dubrovnik u 2020. godini planira novo dugoročno zaduživanje u iznosu 79.287.000 kuna,  očekivano stanje zaduženja prije donošenja nove Odluke o zaduživanju, na dan 31.12.2020. iznosilo bi 230.995.000 kuna sukladno planiranim rokovima iskorištenja odobrenih kredita.

 

Članak 6.

 

Iza članka 25. dodaje se članak 25.a. koji glasi:

Grad Dubrovnik se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, bez mogućnosti daljnjeg reprogramiranja ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih  kratkoročnih kredita ili zajmova.

 

Članak 7.

 

Članak 26. mijenja se i glasi:

Ukupna godišnja obveza Grada za zaduživanje može iznositi najviše 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.

U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. ovog članka uključen je  iznos dospjelog  godišnjeg anuiteta u tekućoj godini po kreditima Grada iz članka 25., danim suglasnostima iz članka 27., te odobrenim jamstvima iz članka 28. ove Odluke, kao i dospjele neizmirene obveze, te moguće druge obveze sukladno odredbama članaka 86. do 94. Zakona o proračunu.

Pod ostvarenim proračunskim prihodima razumijevaju se ostvareni prihodi Grada iz članka 18. točke 1.. Zakona o proračunu,  umanjeni za prihode od domaćih i stranih pomoći i donacija; prihode  iz posebnih ugovora (sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu) i prihode ostvarene s osnova dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija.

Postotak zaduženja Grada Dubrovnika manji je od Zakonom dopuštenoga i po zadnjem izračunu, bez novog zaduženja iznosi 11,58%.

 

Članak 8.

 

U članku 28., stavak 3. mijenja se i glasi:

Jamstvena zaliha za prethodno izdana jamstva proračuna grada Dubrovnika,  u 2020. iznosi  50.000 kuna.

 

Članak 9.

 

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u  "Službenom glasniku Grada Dubrovnika"

 

 

KLASA: 400-06/19-02/01

URBROJ: 2117/01-09-20-76

Dubrovnik, 5. listopada 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------