Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 13 - 6. listopada 2020.Objavljeno: 06.10.20.

118. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2020. godine

 

Na temelju članaka 108. i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12., 15/15), sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13., 102/17  i 1/20) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 33. sjednici, održanoj 5. listopada 2020., donijelo je

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

GRADA DUBROVNIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE

                                                                                               

                                                                                                     

I. OPĆI DIO - LINK 

II. POSEBNI DIO - LINK 

 

 

Članak 4.

 

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te obrazloženja izvršenja programa upravnih odjela gradske uprave sastavni su dio Polugodišnjeg izvještaja.

 

 

Članak 5.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2020. godine objavit će se na službenim stranicama Grada. Opći i Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 400-06/19-02/01

URBROJ: 2117/01-09-20-74

Dubrovnik, 5. listopada 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

 

------------------------------------------------