Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 12 - 18. rujna 2020.Objavljeno: 18.09.20.

117. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2020. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11.,4/18., 96/18. i 112/19.), te sukladno Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 16/19. i 09/20.), Gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2020. GODINU

 

Točka 1.

 

U Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2020. godinu KLASA: 112-01/19-01/09,  URBROJ: 2117/01-01-20-12 od 03. siječnja 2020. i KLASA: 112-01/19-01/09 URBROJ: 2117/01-01-20-16 od 12. veljače 20020. godine u članku 4. st. 1. dodaje se nova točka iza točke 12:

·         1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, na radno mjesto pomoćnik pročelnika u Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo,

 

 

Točka 2.

 

Ove Izmjene i dopune Plana prijma stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ te na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

KLASA:112-01/19-01/09

URBROJ:2117/01-01-20-18

Dubrovnik, 18. rujna 2020.

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

---------------------------