Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 12 - 18. rujna 2020.Objavljeno: 18.09.20.

116. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra

Temeljem članka 24.  Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 10/17 dalje:Uredba), članka  16. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17) te članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika je na 32. sjednici, održanoj 14. rujna 2020., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U
o  imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije

za posebnu upotrebu pomorskog dobra  Grada Dubrovnika

 

 

Članak 1.

 

Osniva se Stručno povjerenstvo za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra  Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) radi pregleda i ocjene zahtjeva za dodjelu Koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda otoka Koločep preko čestica zemlje 489, 267, 1777, 259, 1524/1 sve k.o. Koločep koje se u zemljišnim knjigama vode kao pomorsko dobro. 

 

 

Članak 2.

 

U Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke imenuju se:

1.     Jelena Dadić, predsjednik Povjerenstva

2.     Božidar Mitrović, član

3.     Maro Kristić, član  

 

    Članak 3.

 

Rad Povjerenstva iz članka 1. Odluke definiran je člankom 16. Zakona o koncesijama.

 

 

   Članak 4.

 

Tehničke, stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za  turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika.

 

 

   Članak 5.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 342-01/20-01/11

URBROJ: 2117/01-09-20-06

Dubrovnik, 14. rujna 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------