Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 12 - 18. rujna 2020.Objavljeno: 18.09.20.

114. Odluka o izgledu službene odore, izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara

Na temelju članka 111. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 32. sjednici, održanoj 14. rujna 2020., donijelo je 

 

 

O  D  L  U  K  U

o izgledu službene odore, te izgledu i sadržaju

službene iskaznice komunalnog redara

 

 

 

      I.        OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovom odlukom propisuje se vrsta, oblik, kroj i vrijeme nošenja službene odore i obuće te izgled i sadržaj službene oznake i iskaznice komunalnih redara, način izdavanja i vođenja evidencije o službenim iskaznicama, način korištenja službene iskaznice komunalnog redara i oblik i izgled značke komunalnog redara.

 

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

 

Članak 2.

 

U smislu ove odluke komunalni redar je službenik upravnog odjela nadležnog za komunalno gospodarstvo Grada Dubrovnika koji je prema važećem Pravilniku o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika raspoređen na radno mjesto kojem je u opisu poslova i zadataka obavljanje poslova komunalnog redarstva (u daljnjem tekstu: komunalni redar).

 

 

Članak 3.

 

Komunalni redari tijekom radnog vremena, odnosno za vrijeme obavljanja službe obavezni su nositi službenu odoru i obuću s pripadajućim oznakama, te moraju imati službenu iskaznicu.

 

 

   II.          VRSTE SLUŽBENE ODORE I OPREME KOMUNALNIH REDARA TE VRIJEME NOŠENJA

Članak 4.

 

Službena odora komunalnih redara je ljetna i zimska.

 

Ljetnu službenu odoru čine: hlače ljetne, košulja ljetna dugih rukava, košulja ljetna kratkih rukava, remen za hlače.

 

Zimsku službenu odoru čine: hlače zimske, zimska jakna s utopljenjem, košulja zimska dugih rukava, remen za hlače.

 

Dopunski dio službene odore uz ljetnu i zimsku odjeću su terenske cipele.

 

Sako, košulja zimska/ljetna, dugi rukav i kravata/marama komunalni redari dužni su je nositi u svečanim prigodama, u vrijeme blagdana, a kada to odredi pročelnik nadležnog upravnog odjela za komunalno gospodarstvo.

 

Kišni ogrtač se nosi po potrebi, ovisno o vremenskim uvjetima.

 

 

Članak 5.

 

Zimska se odjeća nosi, u pravilu, od 15. listopada do 30. travnja, a ljetna od 1. svibnja do 14. listopada, osim ako pročelnik upravnog odjela nadležnog za komunalno gospodarstvo, ovisno o vremenskim uvjetima, ne odredi drugačije.

 

 

   III.        OBLIK, KROJ, BOJA, KOLIČINA I UPORABNI ROK SLUŽBENE ODORE

 

Članak 6.

 

Službena odora sastoji se od sljedećih odjevnih predmeta:

      hlače zimske (muške/ženske) ……………………….. 2 kom                      24 mjeseca

      hlače ljetne (muške/ženske)  ………………………….2 kom                      24 mjeseca

      zimska jakna s utopljenjem (muška/ženska) ……      1 kom                       24 mjeseci

      sako (muški/ženski) ………………………………….   1 kom                       36 mjeseci

      košulja zimska dugi rukav (muška/ženska) ……….   4 kom                       24 mjeseca

      košulja ljetna dugi rukav (muška/ženska)………….   1 kom                      12 mjeseci

      košulja ljetna kratkih rukava (muška/ženska)……     4 kom                       24 mjeseca

      kišni ogrtač sa kapuljačom ……………………………1 kom                                  36 mjeseci

      remen za hlače ……………………………………….. 1 kom                        36 mjeseci

      kravata …………………………………………………  1 kom                       36 mjeseci

      marama ………………………………………………..  1 kom                       36 mjeseca

 

Hlače su tamnoplave boje i izrađene su od tkanine.

 

Zimska jakna je tamnoplave boje, klasičnog kroja.

 

Utopljenje od zimske jakne je tamnoplave boje, klasičnog kroja.

 

Sako je tamnoplave boje, klasičnog kroja.

 

Košulja zimska je pamučna, ima duge rukave i bijele boje.

 

Košulja ljetna je pamučna, ima duge rukave i bijele boje.

 

Košulja ljetna je pamučna, ima kratke rukave i bijele boje.

 

Kišni ogrtač sa kapuljačom je modre boje.

 

Remen za hlače je kožni, crne boje.

 

Kravata je izrađena od svilene tkanine tamnoplave boje.

 

Marama je izrađena od svilene tkanine tamnoplave boje.

 

Dopunski dio službene odore uz ljetnu i zimsku odjeću su terenske cipele  od crne kože s gumenim đonom, klasičnog kroja,  2 para u 12 mjeseci, 1 zimske i 1 ljetne.

 

 

Članak 7.

 

Nabavu službene odore, obuće, službene oznake i iskaznice komunalnih redara osigurava Upravni odjel za poslove gradonačelnika, Odsjek za opće poslove te vodi evidenciju o izdanoj i vraćenoj službenoj odjeći.

 

U evidenciju iz stavka 1. ovog članka unose se sljedeći podaci: datum nabave, vrijednost, vrsta i količina izdanih dijelova odjevnih predmeta i obuće, rok trajanja odjevnih predmeta i obuće, ime i prezime službenika koji zadužuje odjevne predmete i obuću, datum zaduženja, potpis službenika te napomena.

 

Članak 8.

 

Službeniku koji je raspoređen na radno mjesto koje obavlja poslove komunalnog redara izdaje se novi odjevni predmeti iz članka 6.

 

Službenik je dužan odjeću održavati urednom i čistom o svom trošku te nije ovlašten odjeću otuđiti ili prepravljati.

 

Članak 9.

 

Pojedini dijelovi odjevnih predmeta mogu se zamijeniti prije isteka rokova propisanih ovom odlukom ako su oštećeni ili potpuno uništeni tijekom obavljanja poslova radnog mjesta.

 

Ako službenik tijekom obavljanja poslova radnog mjesta grubom nepažnjom ošteti ili potpuno uništi odjeću, oštećena ili uništena odjeća, odnosno njezini dijelovi zamijenit će se novom odjećom na trošak službenika.

 

Zamjenu oštećene ili uništene odjeće odobrava pročelnik Upravnog odjela za poslove gradonačelnika na prijedlog pročelnika nadležnog upravnog odjela. 

 

Članak 10.

 

Uporabni rokovi odjeće produžit će se:

a)     za vrijeme provedeno na bolovanju dužem od mjesec dana neprekidno,

b)     za vrijeme provedeno na rodiljinome dopustu,

c)      kada je do umirovljenja po sili zakona ostalo manje od šest mjeseci,

d)     u drugim slučajevima tijekom kojih službenik, odnosno namještenik nije obavljao poslove radnog mjesta iz članka 3. ovog Pravilnika.

 

 

Članak 11.

 

Službenik je obvezan vratiti zadužene odjevne predmete u slučaju prestanka službe ili rasporeda na drugo radno mjesto za koje nije propisano nošenje službene odore komunalnog redara.

 

 

  IV.        OZNAKE KOMUNALNOG REDARA NA SLUŽBENOJ ODORI

 

Članak 12.

 

Oznake komunalnog redara sastoje se od oznaka prepoznatljivosti na službenoj odori i značke prikazane u prilogu 1. koji je sastavni dio odluke.

 

Članak 13.

 

Oznaka prepoznatljivosti na službenoj odori komunalnog redara nalazi se na lijevom rukavu s vezenim grbom Grada Dubrovnika i vezenim ili apliciranim logom "GRAD DUBROVNIK, KOMUNALNO REDARSTVO“, te na prednjoj desnoj strani vezeni ili aplicirani logo                                          " KOMUNALNO REDARSTVO.

 

Pojedini odjevni predmeti iz članka 8. mogu odstupati od propisanih oznaka prepoznatljivosti iz stavka 1. ovog članka i to:

      sako koji ima oznaku prepoznatljivosti s vezenim grbom Grada Dubrovnika i vezenim ili apliciranim logom " GRAD DUBROVNIK, na prednjoj lijevoj strani,

      kišni ogrtač sa kapuljačom s apliciranim logom "GRAD DUBROVNIK, KOMUNALNO REDARSTVO“ na lijevom rukavu te na prednjoj desnoj strani aplicirani logo                                         " KOMUNALNO REDARSTVO“.

 

Članak 14.

 

Službena odjeća za obavljanja poslova radnog mjesta komunalni redar može sadržavati prema utvrđenim standardima, znak i logotip RESPECT THE CITY  POŠTUJMO GRAD.

 

 

    V.        ISKAZNICA I  ZNAČKA KOMUNALNOG REDARA

 

Članak 15.

 

Nakon rasporeda na radno mjesto komunalnog redara istom se izdaje službena iskaznica.

 

Službena iskaznica komunalnog redara izrađuje se tehnikom "zaštitnog tiska" u obliku plastične kartice pravokutnog oblika veličine 85x55 milimetara, od polikarbonatnog materijala u nijansama bijele boje, a tekst na iskaznici ispisan je crnom bojom.

 

Obrazac službene iskaznice komunalnog redara (u daljnjem tekstu: iskaznica) sadrži:

a)    na prednjoj strani:

1.    otisnuti grb "Republike Hrvatske"

2.    natpis "Republika Hrvatska",

3.    natpis "Grad Dubrovnik",

4.    natpis "Naziv nadležnog upravnog odjela",

5.    mjesto za fotografiju, veličine 28x32 mm, preko koje je u donjem lijevom kutu, otisnut pečat nadležnog upravnog odjela

6.    ime i prezime nositelja iskaznice

7.    broj iskaznice,

b)    na poleđini:

1.    datum izdavanja iskaznice

2.    pečat i potpis ovlaštene osobe

3.    upozorenje da iskaznica vrijedi do opoziva

 

Članak 16.

 

Obrazac službene iskaznice komunalnog redara, uz podatke navedene u članku 14. stavku 4. ovoga Pravilnika, na prednjoj strani sadrži i natpis: "SLUŽBENA ISKAZNICA KOMUNALNOG REDARA", a na poleđini i tekst koji glasi: " Nositelj ove iskaznice ovlašten je u okviru zakonski danim nadležnostima i drugim propisima Grada Dubrovnika obavljati poslove komunalnog redara."

 

Članak 17.

 

Značka komunalnog redara izrađena je od metala, podloga je mesingana, a aplikacija sjajno niklana okruglog je oblika, promjera 55 mm i sastoji se od tri koncentrična kruga. U središnjem krugu, na sivoj podlozi grb je grada Dubrovnika. Srednji je niklani krug, promjera 40 mm, a sadrži, u gornjem dijelu tamnoplavim slovima ispisan natpis "KOMUNALNO REDARSTVO". Vanjski je krug mesingan, promjera 55 mm, na kojem je istaknut tekst "GRAD DUBROVNIK". Na donjem dijelu značke nalazi se niklana traka u koju se, plavom bojom, upisuje broj značke.

 

Na poleđini značke nalazi se lisnata opruga od pernog čelika.

 

 

Članak 18.

 

Komunalni redar nosi iskaznicu na bordo vezici oko vrata, a  značku u kožnoj, crnoj futroli  koja se nosi zakačena na remenu.

 

Članak 19.

 

Iskaznicu i značku izdaje Upravni odjel nadležan za poslove gradonačelnika.

 

Upravni odjel nadležan za poslove gradonačelnika, Odsjek nadležan za opće poslove, vodi evidenciju o izdanim i vraćenim iskaznicama i značkama.

 

Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži sljedeće podatke:

   ime i prezime komunalnog redara kojemu je izdana iskaznica i značka,

   broj iskaznice i /ili značke,

   evidencijski broj iskaznice i značke,

   nadnevak izdavanja iskaznice i značke,

   nadnevak povratka, odnosno poništenja iskaznice ili značke

   rubrika za napomenu i mjesto za potpis komunalnog redara.

 

 

Članak 20.

 

Za vrijeme obavljanja službe komunalni redar dužan je nositi iskaznicu i značku te se istima smije koristiti samo u okviru nadležnosti obavljanja službe, poslova komunalnog redara.

 

Komunalnom redaru će se privremeno oduzeti iskaznica i značka ako je protiv njega pokrenut stegovni postupak, istraga ili podignuta optužnica, do dovršetka postupka.

 

 

Članak 21.

 

Komunalni redar kojem je prestala služba u upravnom odjelu Grada Dubrovnika nadležnom za komunalno gospodarstvo, dužan je prilikom primitka rješenja o prestanku službe, odnosno rješenja o rasporedu na drugo radno mjesto, iskaznicu i značku, te zaduženu službenu odoru predati Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika, Odsjeku za opće poslove.

 

Vraćena iskaznica se poništava i pohranjuje, a vraćena se značka pohranjuje.

 

Iskaznica vrijedi od dana njenog izdavanja do dana prestanka obavljanja poslova komunalnog redara.

 

Članak 22.

 

Komunalni redar koji izgubi iskaznicu ili značku ili na drugi način ostane bez njih, dužan je odmah o tome izvijestiti nadležnog pročelnika i nadležni upravni odjel koji je izdao iskaznicu ili značku.

 

Komunalni redar dužan je oštećenu iskaznicu ili značku predati nadležnom upravnom odjelu koji je izdao iskaznicu ili značku.

 

Nova iskaznica ili značka izdati će se nakon što je oštećena, izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka oglašena nevažećom u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

 

Članak 23.

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti odredbe Pravilnika o službenoj i radnoj odjeći službenika i namještenika, službenoj iskaznici komunalnog redara i službenika za komunalne pristojbe Grada Dubrovnika KLASA: 121-14/18-01/01 URBROJ: 2117/01-01-18-01 od 14. lipnja 2018. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o službenoj i radnoj odjeći službenika i namještenika, službenoj iskaznici komunalnog redara i službenika za komunalne pristojbe Grada Dubrovnika KLASA: 121-14/18-01/01 URBROJ: 2117/01-01-19-02 od 14. ožujka 2019. godine., koje su propisivale izgled službene odore, te izgled i sadržaj službene iskaznice komunalnog redara.

 

 

Članak 24.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 121-14/20-01/01

URBROJ: 2117/01-09-20-03

Dubrovnik, 14. rujna 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------