Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 12 - 18. rujna 2020.Objavljeno: 18.09.20.

113. Odluka o imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.), članka 11. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 23/18. i 11/19.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj: 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 32. sjednici, održanoj 14. rujna 2020., donijelo je

 

 

 

O  D  L  U  K  A

o imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava

 

 

 

Članak 1.

 

Osniva se Povjerenstvo za izravnu dodjelu financijskih sredstava (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

 

Članak 2.

 

U Povjerenstvo se imenuju:

 

  1. Ivana Brnin, predsjednik/ca;
  2. Ružica Marković, član;
  3. Ružica Savić, član;
  4. Romana Malohodžić, član;
  5. Pavo Jančić, član.

 

Članak 3.

 

Zadaće Povjerenstva su:

      predlaganje financiranja ili odbijanja pojedinog programa, projekta ili manifestacije;

      provjeriti sve formalne uvjete, kao i Registar projekata kako ne bi došlo do dvostrukog financiranja programa, projekta i manifestacije prije odobravanja izravne dodjele financijskih sredstava;

      po odobravanju financijskih sredstava izravnom dodjelom, u svrhu unošenja u Registar projekata Povjerenstvo je dužno dostaviti nadležnom upravnom odjelu sljedeće podatke za odobreni program, projekt ili manifestaciju:

      naziv udruge/organizacije,

      naziv programa/projekta/manifestacije,

      iznos odobrenih sredstava.

 

Članak 4.

 

Članovi Povjerenstva imenuju se na mandat od 1 (jedne) godine i mogu se ponovno imenovati.

 

Članak 5.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 013-03/20-03/03

URBROJ: 2117/01-09-20-4

Dubrovnik, 14. rujna 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

---------------------------------------