Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 12 - 18. rujna 2020.Objavljeno: 18.09.20.

112. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Na temelju članka 78. i 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18. – Odluka USRH i 32/20.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 32. sjednici, održanoj 14. rujna 2020., donijelo je

 

O D L U K U

o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj: 25/18.) u članku 2. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

 

„ Pored namjene određene u stavku 2. ovog članka, dio naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa  se može koristiti za financiranje drugih namjena iz proračuna Grada Dubrovnika u razdoblju u kojem je na snazi Odluka o nastupanju posebnih okolnosti KLASA: 804-08/20-01/1 URBROJ: 531-01-20-1 od 20. ožujka 2020. godine, ministra graditeljstva i prostornog uređenja, što će se urediti posebnom odlukom.“

 

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 363-01/18-09/33

URBROJ: 2117/01-09-20-10

Dubrovnik, 14. rujna 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

---------------------------------------