Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 12 - 18. rujna 2020.Objavljeno: 18.09.20.

110. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

Na temelju članaka 87.,113. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine,“ broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 32. sjednici održanoj 14. rujna 2020., donijelo je

 

 

O D L U K U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA

 GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA DUBROVNIKA

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Dubrovnika, u članku 3. stavak 2., iza podstavka 5. dodaje se novi podstavak 6. koji glase: „- prihvatilišta za beskućnike na području Batahovine

 

U članku 3. stavak 3. mijenja se i glasi: „Izradi IDGUP-a Grada Dubrovnika pristupit će se također radi implementiranja zona sanitarnih zaštita izvorišta Omble u prostorno-plansku dokumentaciju te radi otklanjanja uočenih nedostataka i neusklađenosti pojedinih dijelova Odredbi za provođenje GUP-a (uvođenje detaljnog i nedvosmislenog pojmovnika za sve urbanističko-tehničke parametre plana, broj i definicija funkcionalnih jedinica, definicija etaže građevine, definicija nadzemnog i podzemnog koeficijenta iskorištenosti, preispitivanje načina i uvjeta gradnje i rekonstrukcije u svim zonama, minimalni postotak zelenih površina na građevinskoj čestici, visina potpornih zidova, pojašnjenje pojma tihog obrta, ograničenje stambenih i turističkih sadržaja u zonama proizvodne i gospodarske namjene (I i K), korekcija udaljenosti podzemne etaže od javne prometnice, detaljnija razrada uvjeta gradnje sukladno provedenom arhitektonsko-urbanističkom natječaju za zonu Mali Stradun na Babinom kuku, detaljnija razrada uvjeta gradnje izvan granica građevinskog područja za rekreacijske sadržaje, redefiniranje uvjeta udaljenosti građevina od granica građevinske čestice,  redefiniranje uvjeta uređenja građevinske čestice (promet, odvodnja i sl.), propisivanje mogućnosti gradnje sanitarnog čvora na Lokrumu, ispravak pogrešaka vezanih za uvjete i način gradnje u zonama mješovite namjene – pretežno stanovanje u ruralnim sklopovima i ambijentalnim cjelinama (M16), zonama mješovite namjene - pretežno stanovanje u zelenilu - povijesnim vrtovima (M14) te zoni Uvale Lapad i Zvonimirovo šetalište - urbano pravilo 2.10) kao i u otklanjanja uočenih neusklađenosti granica građevinskog područja naselja prikazanih u grafičkom dijelu GUP-a s Prostornim planom uređenja Grada Dubrovnik, kartografski prikaz 4.2. Građevinska područja naselja – Dubrovnik („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, 07/05, 06/07, 10/07-isp, 03/14, 09/14-pročišćeni tekst, 19/15 i 18/16-pročišćeni tekst, 25/18 i 13/19) u onom dijelu u kojem granice građevinskog područja nisu usklađene.“

 

 

Članak 2.

 

Članak 4. mijenja se i glasi: „Predviđene izmjene donose se u skladu s navedenim u članku 3. ove Odluke, a korigirat će se elaborati GUP-a Grada Dubrovnika u tekstualnom dijelu – Odredbama za provođenje, grafičkom dijelu te u Obrazloženju plana. Ostala planska rješenja GUP-a Grada Dubrovnika nisu predmet ove Odluke.“

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

 

KLASA: 350-02/19-01/03

URBROJ: 2117/01-09-20-30

Dubrovnik, 14. rujna 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------