Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 12 - 18. rujna 2020.Objavljeno: 18.09.20.

109. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika

Na temelju članaka 87.,113. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 32. sjednici održanoj 14. rujna 2020., donijelo jE

 

O D L U K U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUBROVNIKA

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika članak 3. mijenja se i glasi: „Izradi IDPPU-a Grada Dubrovnika pristupit će se radi:

   usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i podzakonskim propisima iz područja prostornog uređenja,

   usklađenja s Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 6/03, 3/05-uskl., 7/10, 4/12-isp., 9/13, 2/15-uskl., 7/16, 2/19 i 6/19 – pročišćeni tekst) iz područja gospodarenja otpadom,

   implementiranja zona sanitarnih zaštita izvorišta Omble u prostorno-plansku dokumentaciju,

   planiranja sadržaja od interesa za Grad Dubrovnik u cilju stvaranja planskih preduvjeta za realizaciju:

- dječjeg vrtića u Komolcu,

- azila za napuštene životinje na lokaciji Grabovica,

- rekonstrukcije prometnice do tvrđave Imperijal na Srđu,

   otklanjanja uočenih nedostataka i neusklađenosti pojedinih dijelova Odredbi za provođenje PPU-a (uvođenje detaljnog i nedvosmislenog pojmovnika za sve urbanističko-tehničke parametre plana, broj i definicija funkcionalnih jedinica, definicija etaže građevine, definicija nadzemnog i podzemnog koeficijenta iskorištenosti, preispitivanje načina i uvjeta gradnje i rekonstrukcije u svim zonama, minimalni postotak zelenih površina na građevinskoj čestici, visina potpornih zidova, korekcija udaljenosti podzemne etaže od javne prometnice, detaljnija razrada uvjeta gradnje izvan granica građevinskog područja za rekreacijske sadržaje, redefiniranje uvjeta udaljenosti građevina od granica građevinske čestice, redefiniranje uvjeta uređenja građevinske čestice (promet, odvodnja i sl.).

 

 

Članak 2.

 

Članak 4. mijenja se i glasi: „Predviđene izmjene donose se u skladu s navedenim u članku 3. ove Odluke, a korigirat će se elaborati PPU-a Grada Dubrovnika u tekstualnom dijelu – Odredbama za provođenje, grafičkom dijelu te u Obrazloženju plana. Ostala planska rješenja PPU-a Grada Dubrovnika nisu predmet ove Odluke.“

 

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

 

KLASA: 350-02/19-01/02

URBROJ: 2117/01-09-20-23

Dubrovnik, 14. rujna 2020.

                                                                     

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------