Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 12 - 18. rujna 2020.Objavljeno: 18.09.20.

108. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15.,123/17. i 98/19.) i 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.   pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 32. sjednici, održanoj 14. rujna 2020., donijelo je

                

 

IZMJENE I DOPUNE

POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUBROVNIKA

 

 

 

Članak 1.

 

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09., 4/10., 3/11., 5/13., 6/13.   pročišćeni tekst i 1/20.) dodaje se članak 89.a, koji glasi:

 

„Zbog izvanredne situacije uzrokovane širenjem Covid-19, a u cilju osiguranja normalnog rada Gradskog vijeća, omogućit će se vijećnicima uključenje video-vezom u rad sjednice i glasovanje video-linkom.

 

Kako bi vijećnici ostvarili pravo iz stavka 1. ovoga članka  moraju dostaviti potvrdu da su pozitivni na Covid-19 ili potvrdu o samoizolaciji.

 

Ovo pravo mogu ostvariti i vijećnici koji spadaju u rizične skupine s time da su dužni dostaviti Službi Gradskog vijeća pisani zahtjev najkasnije dva radna dana prije održavanja sjednice.

 

 

Članak 2.

 

Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“

 

 

KLASA: 011-01/09-01/06

URBROJ: 2117/01-09-20-6

Dubrovnik, 14. rujna 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------