Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 11 - 10. rujna 2020.Objavljeno: 10.09.20.

106. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu i pročelnika Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, a nakon savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom sukladno članku 150., a u svezi s člankom 153. stavak 3. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17. i 98/19.), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU

GRADSKE UPRAVE

 

 

Članak 1.

Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika („Službeni glasnik“ Grada Dubrovnika broj 21/17., 1/18., 4/18., 8/18., 12/18., 13/18., 14/18., 21/18., 8/19., 9/19., 14/19., 17/19., 1/20. i 5/20.) mijenja se na način:

 

Članak 4. glasi na sljedeći način:

 

Odlukom su utemeljena sljedeća upravna tijela:

      Upravni odjel za poslove gradonačelnika

      Upravni odjel za kulturu i baštinu

      Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

      Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more

      Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

      Upravni odjel za promet

      Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

      Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

      Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

      Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu

      Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju

      Služba Gradskog vijeća

      Služba za unutarnju reviziju

 

U članku 5. stavka 1. mijenja se prva alineja na način da se dodaju Odsjek za imovinsko-pravne poslove i Odsjek za gospodarenje poslovnim prostorima, javnim površinama i stanovima, a briše se alineja 4.

 

U članku 23. u tabelarnom prikazu sistematizacije radnih mjesta svih upravnih tijela iz čl. 4. briše se „08. Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom.“

 

U članku 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za poslove gradonačelnika otvaraju se nova radna mjesta 1.2.2. Zamjenik pročelnika, 1.15.1. Referent – administrativni referent, 1.19.2. Savjetnik I, 1.59. Voditelj Odsjeka, 1.60. Viši savjetnik I, 1.61. Viši savjetnik II za imovinskom-pravne poslove, 1.62. Savjetnik I, 1.63. Viši stručni suradnik II za imovinsko-pravne poslove, 1.64. Viši stručni suradnik III za imovinsko-pravne poslove, 1.65. Referent, 1.66. Voditelj Odsjeka, 1.67. Viši savjetnik I za upravljanje javnim površinama, 1.68. Viši savjetnik I za zakup poslovnih prostora, 1.69. Viši savjetnik I za stanove, 1.70. Viši savjetnik III, 1.71. Savjetnik I za stanove, 1.72. Savjetnik I za zakup poslovnih prostora, 1.73. Savjetnik I za upravljanje javnim površinama, 1.74. Savjetnik III za upravljanje javnim površinama, 1.75. Viši stručni suradnik III za stanove, 1.76. viši stručni suradnik III za zakup poslovnih prostora, te se kod radnog mjesta 1.20. Viši stručni suradnik III mijenja broj izvršitelja.

 

U članku 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu kod radnog mjesta 11.14. Viši stručni suradnik III za komunalni doprinos mijenja se broj izvršitelja na način da se briše „2“, a upisuje „3“, te se kod radnog mjesta 11.41. Stručni suradnik I – komunalni redar kod potrebno stručno znanje iza riječi ekonomske upisuje tehničke.

 

U članku 23. sistematizacije radnih mjesta Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo otvara se novo radno mjesto 5.3.1. Pomoćnik pročelnika.

 

Nastavno u tekstu je tabelarni prikaz izmjene sistematizacije radnih mjesta Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu i Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo.

 

LINK - https://www.dubrovnik.hr/uploads/106.-Pravilnik-o-izmjenama-i-dopunama-Pravilnika-o-unutarnjem-redu-gradske-uprave-Grada-Dubrovnika.pdf

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik objaviti će se u Službenom glasniku Grada Dubrovnika i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

Ovaj Pravilnik objaviti će se i na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

KLASA: 023-05/18-01/01

URBROJ: 2117/01-01-20-108

Dubrovnik, 09. rujna 2020.

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

------------------------------