Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 11 - 10. rujna 2020.Objavljeno: 10.09.20.

105. Zaključak o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole Montovjerna

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 41.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 29. Privremenog statuta Osnovne škole Montovjerna, gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

 

                                                          

Z A K LJ U Č A K

 

 

1.      U školski odbor Osnovne škole Montovjerna  imenuju se sljedeći članovi:

1.    Olga Muratti,

2.    Ivana Marić,

3.    Veronika Bjelopera.

 

  1. Mandat članova traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja školskog odbora.

 

  1. Ovaj zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

 

KLASA: 602-01/20-02/04

URBROJ: 2117/01-01-20-1

Dubrovnik, 9. rujna 2020.

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

------------------------------