Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 8 - 15. lipnja 2020.Objavljeno: 16.06.20.

72. Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“

Na temelju članka 48. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), a u skladu s člankom 41. Statuta  Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 9/15) i člankom 18. Statuta Javne ustanove „Rezervat Lokrum“  Gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

ODLUKU

o razrješenju člana Upravnog vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“

 

 

I.

Razrješuje se član Upravnog vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“ Filip Žaja.

 

    II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

    III.

 

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 013-03/18-03/09

URBROJ: 2117-01-01-20-13

Dubrovnik, 8. lipnja 2020. godine

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

------------------------------