Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 3 - 30. ožujka 2020.Objavljeno: 30.03.20.

32. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika za za 2019. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13-pročišćeni tekst, 9/15, 12/15 i 5/18), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

ZAKLJUČAK

 

  1. Donosi se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika za za 2019. godinu

 

2.    Izvješće iz točke 1. ovog zaključka objaviti će se u Službenom glasniku Grada Dubrovnika i dostaviti Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

 

 

KLASA: 351-01/18-01/54

URBROJ: 2117/01-01-20-12

Dubrovnik, 20. ožujka 2020.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------