Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 3 - 30. ožujka 2020.Objavljeno: 30.03.20.

31. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju naknade za rad mentora koji prate rad vježbenika

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 41. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 04/09, 06/10, 03/11, 14/12, 05/13, 06/13 – pročišćeni tekst, 09/15 i 5/18) i članka 87. Stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.) gradonačelnik Grada Dubrovnika, donosi

 

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA

O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA RAD MENTORA KOJI PRATE RAD VJEŽBENIKA

 

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o utvrđivanju naknade za rad mentora koji prate rad vježbenika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika” broj 1/12. i 5/13.) u članku 2. stavku 1. briše se “600,00”, a dodaje se “1,00”.

 

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 01. travnja 2020. počevši s isplatom naknade za mjesec travanj 2020. godine, koja će biti isplaćena u mjesecu svibnju 2020. godine.

 

Članak 3.

 

Ovaj pravilnik objavit će se na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika i u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika”.

 

 

KLASA:011-01/20-01/03

URBROJ:2117/01-01-20-01

Dubrovnik, 25. ožujka 2020.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------