Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 3 - 30. ožujka 2020.Objavljeno: 30.03.20.

30. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2020. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11.,4/18., 96/18. i 112/19.), te sukladno Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 16/19.), Gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2020. GODINU

 

 

Točka 1.

U Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2020. godinu KLASA: 112-01/19-01/09,  URBROJ: 2117/01-01-20-12, u članku 4. st. 1. dodaje se:

nova točka iza točke 11:

      1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist humanističke i društvene struke, na radno mjesto savjetnik II za šport u Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo,

 

nova točka iza točke 16.

      1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili tehničke struke, na radno mjesto savjetnik I za razrez i naplatu komunalnih pristojbi u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, Odsjek za razrez i naplatu komunalnih pristojbi.

 

U Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2020. godinu KLASA: 112-01/19-01/09,  URBROJ: 2117/01-01-20-12, u članku 4. st. 1. mijenja se točka 6. koja sada glasi::

 

      1 službenik/ca srednja stručna sprema -IV stupanj stručne spreme pravne, ekonomske, poljoprivredne, turističke ugostiteljske i tehničke struke ili gimnazija na radno mjesto referent arhivar u Upravni odjel za poslove gradonačelnika, Odsjek za opće poslove, Pododsjek za pisarnicu i arhivu.

 

 

Točka 2.

 

Ove izmjene i dopune Plana prijma stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ te na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

 

KLASA:112-01/19-01/09

URBROJ:2117/01-01-20-16

Dubrovnik, 12. veljače 2020.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------