Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 17 - 30. prosinca 2019.Objavljeno: 30.12.19.

195. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika godinu

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), na prijedlog pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, a nakon savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom sukladno članku 150., a u svezi s člankom 153. stavak 3. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17. i 98/19.), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA

PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE

 

 

Članak 1.

 

Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika („Službeni glasnik“ Grada Dubrovnika broj 21/17., 1/18., 4/18., 8/2018., 12/2018., 13/18., 14/18., 21/18., 8/19., 9/19. i 14/19.) mijenja se na način:

U čl. 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela poslove gradonačelnika kod radnog mjesta pod rednim brojem 1.6.2. viši savjetnik – specijalist za javnu nabavu kod potrebno stručno znanje iza riječi „ispit“ dodaje se „potvrda o položenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave“.

 

U čl. 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela poslove gradonačelnika otvara se novo radno mjesto pod rednim brojem 1.13.1. Savjetnik I za pravna pitanja.

 

U čl. 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela poslove gradonačelnika, kod radnog mjesta 1.31.1. stručni suradnik I za zaštitu na radu, civilnu zaštitu i zaštitu od požara kod potrebno stručno znanje iza riječi „jezika“ briše se položen stručni ispit iz područja zaštite od požara.

 

U članku 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, otvara se novo radno mjesto pod rednim brojem 5.10.1. viši stručni suradnik I.

 

Nastavno u tekstu je tabelarni prikaz izmjene sistematizacije radnih mjesta Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo.

 

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ i stupa na snagu s danom objave.

 

Ovaj Pravilnik objaviti će se i na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

KLASA: 023-05/18-01/01

URBROJ: 2117/01-01-19-88

Dubrovnik, 30. prosinca 2019.

                       

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------