Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 17 - 30. prosinca 2019.Objavljeno: 30.12.19.

194. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Dubrovnika za 2020. godinu

Na temelju članka 37. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( „Narodne novine“ broj: 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09, 123/11 i 56/16 dalje u tekstu: Zakon),  članka 5. stavka 1. Uredbe o postupku davanja  koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj: 36/04 i 63/08, 133/13, 63/14 i dalje u tekstu: Uredba), i članka 41. Statuta Grada  Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj: 4/09., 6/10., 3/11.,14/12., 5/13., 6/13.,-pročišćeni tekst i 9/15., 5/18), Gradonačelnik Grada Dubrovnika  donio je 23. prosinca 2019. godine                                

 

 

GODIŠNJI PLAN

upravljanja pomorskim dobrom na području

Grada Dubrovnika za 2020. godinu

 

 

 

I.  Uvodne odredbe

     

                                                              

Članak 1.

 

Planom upravljanja pomorskim dobrom  na području Grada Dubrovnika za 2020. godinu (u daljnjem tekstu : Godišnji plan)  utvrđuje se :

    sredstva za redovito upravljanje pomorskim dobrom,

    plan redovitog upravljanja pomorskim dobrom,

    popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti koje se mogu obavljati na području  Grada Dubrovnika,

    mikrolokacije za obavljanje djelatnosti

 

                                                                   

Članak 2.

 

Ovaj Godišnji plan usklađen je s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Dubrovačko-neretvanske županije, u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, u skladu s  člankom  5. stavkom 2. Uredbe, o čemu je nadležno tijelo Dubrovačko-neretvanske županije izdalo potvrdu KLASA: 947-01/19-01/87, URBROJ:2117/1-08-19-2 od 18. prosinca 2019. godine koja se  prilaže uz izvornik.

 

 

II. Sredstva  za redovito upravljanje  pomorskim dobrom

 

Članak 3.

 

Za provedbu mjera redovitog upravljanja pomorskim dobrom navedenih u točki III ovog Plana koristit će se sredstva u procijenjenom iznosu od 5.550.000,00 kuna.

 

Sredstva iz stavka 1. ove točke u sveukupnom iznosu od 5.550.00,00 kuna osigurati će se iz izvora kako slijedi:

    sredstva od naknada za koncesije  na pomorskom dobru  ...................2.400.000,00 kuna,  dio koji pripada Gradu,

    sredstva od naknada za koncesijska odobrenja na području Grada......3.000.000,00 kuna,

    sredstva od priveza jahti i brodica, dio koji pripada Gradu  .............150.000,00 kuna

 

 

III. Plan redovitog upravljanja pomorskim dobrom

 

Članak 4.

 

Redovito upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća:

 

  brigu o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi,

  održavanje pomorskog dobra u općoj upotrebi

 

 

U 2020. godini poduzeti će se  zaštita i održavanje pomorskog dobra  u općoj upotrebi  u

iznosu od 5.550.000,00,  kuna,  realizacijom sljedećih projekata:

    održavanje čistoće na svim javnim gradskim plažama, održavanje zelenila i hortikulturno uređenje gradskih plaža i reprezentativnih prostora uz more u  planiranom iznosu od 888.000,00 kuna, (740.000,00 kn provodi Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, te 148.000,00 kn provodi Odjel za obrazovanje, šport,socijalnu skrb i civilno društvo)

    čišćenje i održavanje pomorskog dobra izvan koncesijskog područja i izvan područja

nadležnosti ostalih institucija u planiranom iznosu od 3.250.000 kuna,od čega:

-       2.900.000,00 kuna – usluge tekućeg i investicijskog održavanja

-       150.000,00 kuna -  čišćenje pom.dobra van koncesijskog područja i van područja

                  nadležnosti ostalih institucija

-       200.000,00 kuna – nabavka i montaža opreme (lifteri za invalide)

                 (provodi Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more),

    ograđivanje dijela javnih plaža i kupališta, održavanje postavljenih brana i naknada službi spašavanja na plažama u planiranom iznosu  od 1.357.000,00 kuna, (provodi Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more),

    za rad Vijeća za dodjelu  koncesijskog odobrenja planira se utrošiti 55.000 kuna, koji će se osigurati iz sredstava navedenih u članku 3., stavak 1., (provodi Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more).

 

 

IV. Popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na  pomorskom dobru

      koje se mogu obavljati na području Grada

 

Članak 5.

 

Na pomorskom dobru u općoj upotrebi, kojim upravlja Grad Dubrovnik, mogu se, prema Jedinstvenom popisu djelatnosti na pomorskom dobru, utvrđenom Uredbom o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru  obavljati sljedeće djelatnosti:

 

Morska obala, unutrašnje morske vode i teritorijalno more RH:

    iznajmljivanje sredstava ( brodica na motorni pogon, jedrilica, brodica na vesla, skuter, sredstvo  za vuču - banana, tuba, guma, skije, padobran, daska za jedrenje, sandolina, pedalina, pribor i oprema za ronjenje i kupanje );

    ugostiteljstvo i trgovina (kiosk, montažni objekt do 12m2 prema lokacijama utvrđenim posebnom prostornom studijom, terasa objekta, štand za rukotvorine, igračke, suvenire, ambulantna prodaja – škrinja, aparati za sladoled );

    komercijalno – rekreacijski sadržaji ( jumping, acqua park,blobbing, zabavni sadržaji, suncobrani, ležaljke, komercijalne, zabavne i športske priredbe, snimanje komercijalnog programa, reklamiranje, slikanje, fotografiranje );

    obuka jedrenja, veslanja i sl,

    obuka plivanja,

    organizacija ronilačkih izleta, obuka ronilaca

 

 

V. Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti

 

Članak 6.

 

Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti Jedinstvenog popisa djelatnosti naznačene su u karti koja je sastavni dio ovog Plana.

 

Mikrolokacije nisu uključene  u postupak dodjele koncesija  Dubrovačko neretvanske županije i u potpunosti su usklađene s prostorno planskom dokumentacijom Grada Dubrovnika.

 

Mikrolokacije za  iznajmljivanju vodenih skutera i kajaka  planirane su na temelju dosadašnje potražnje za navedenim uslugama i zadržane su na postojećoj razini, uz nužne mjere zaštite kupališne zone i osiguranja sigurnosti plovnog puta.

 

Na području od mula ispred hotela Belvedere do plaže ispred hotela Libertas Rixos (uključujući plažu ), ne mogu se, zbog navedenih razloga, dodjeljivati koncesijska odobrenja za iznajmljivanje plovila na mlazni vodeni pogon – skutera.

Ukoliko se pojavi interes i  potražnja za ishođenjem  koncesijskog odobrenja na lokaciji koja se ne nalazi u  priloženom popisu, Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja će  provjeriti  opravdanost te postupiti sukladno Uredbi.

 

Ležaljke i ostala oprema ne smiju ometati korištenje plaže kao općeg dobra, već moraju biti složene na jednom mjestu te se tek na zahtjev korisnika mogu postaviti na za to predviđeno mjesto na plaži.

 

Popis djelatnosti po  mikrolokacijama:

 

PLAŽA VELIKI ŽAL

    komercijalno rekreacijski sadržaji,

    ugostiteljstvo i trgovina,

    iznajmljivanje sredstava, 

 

PLAŽA MALI ŽAL

    komercijalno rekreacijski sadržaji,

    iznajmljivanje sredstava,

    trgovina

 

ORAŠAC (izvan granica lučkog područja )

    komercijalno rekreacijski sadržaji,

    iznajmljivanje sredstava,

    komercijalne, zabavne, športske priredbe

 

ZATON (izvan granica lučkog područja)

    iznajmljivanje sredstava,

    komercijalno rekreacijski sadržaji,

    ugostiteljstvo i trgovina,

 

MOKOŠICA ( izvan granica lučkog područja )

    komercijalno rekreacijski sadržaji,

    trgovina,

    iznajmljivanje sredstava ( osim vodenih skutera )

 

 

 

DUBROVNIK

 

PLAŽA COPACABANA ( izvan granica koncesioniranog područja)

    iznajmljivanje sredstava

    obuka ronilaca  i organizacija ronilačkih izleta

 

 

PLAŽA SOLITUDO

    komercijalno rekreacijski sadržaji

    trgovina i ugostiteljstvo,

    iznajmljivanje sredstava,

    komercijalne, športske, zabavne priredbe,

    obuka ronilaca i organizacija ronilačkih izleta   

 

PLAŽA ISPRED HOTELA PRESIDENT ( izvan granica koncesioniranog područja )

    iznajmljivanje sredstava,

    obuka ronilaca i  organizacija ronilačkih izleta

 

PLAŽA ISPRED HOTELA  IMPORTANNE  RESORT

    komercijalno rekreacijski sadržaji,

    iznajmljivanje sredstava

 

UVALA SUMARTIN – UVALA LAPAD ( izvan koncesioniranog područja )

      ugostiteljstvo i trgovina,

      komercijalno rekreacijski sadržaji,

      iznajmljivanje sredstava

      iznajmljivanje vodenih skutera (ukupno 4 kom.), ispred čest.zem.5098/3

      k.o.Dubrovnik(izvan koncesioniranog područja)

      komercijalne, športske i zabavne priredbe,

      obuka jedrenja

 

PLAŽA ISPRED HOTELA ADRIATIC

    komercijalno rekreacijski sadržaji,(u maximalnom broju od 100 ležaljki s pripadajućim suncobranima)

    ugostiteljstvo,

    iznajmljivanje sredstava

 

PLAŽA ISPRED HOTELA SPLENDID

    komercijalno rekreacijski sadržaji,

    ugostiteljstvo,

    iznajmljivanje sredstava

 

PLAŽA ISPRED HOTELA VIS

    komercijalno rekreacijski sadržaji,

    iznajmljivanje sredstava,

    ugostiteljstvo i trgovina

 

PLAŽA ISPRED HOTELA DUBROVNIK PALACE ( izvan granica koncesioniranog područja )

    iznajmljivanje sredstava,

    obuka ronjenja i organizacija ronilačkih izleta,

    komercijalne, zabavne, športske priredbe

 

PLAŽA ISPRED HOTELA LIBERTAS RIXOS ( izvan granica koncesioniranog područja )

    ugostiteljstvo i trgovina,

    iznajmljivanje sredstava

    komercijalne, zabavne, športske priredbe

 

PLAŽA ISPRED HOTELA  BELLEVUE

    komercijalno- rekreacijski sadržaji,

    ugostiteljstvo i trgovina,

    komercijalne, športske i zabavne priredbe 

 

DANČE

    komercijalno rekreacijski sadržaji,

    trgovina,

    komercijalne, športske i zabavne priredbe

 

LUČICA  U  PILAMA

    iznajmljivanje  sredstava ( kajaci ),

 

PODRUČJE ISPOD PARKA U PILAMA

    iznajmljivanje sredstava ( kajaci ),

 

ŠULIĆ

    komercijalno rekreacijski sadržaji,

    trgovina i ugostiteljstvo,

    iznajmljivanje sredstava ( kajaci ),

    komercijalne, športske i zabavne priredbe

 

BUŽA I

    trgovina i ugostiteljstvo, (u maximalnom broju 3 u svrhu ambulantne prodaje)

 

MALA BUŽA

    trgovina i ugostiteljstvo, (u maximalnom broju 3 u svrhu ambulantne prodaje)

 

PORPORELA

    komercijalno rekreacijski sadržaji,

    trgovina

    komercijalne, športske i zabavne priredbe

 

STARA GRADSKA LUKA (gradska luka izvan lučkog područja,  Na ponti )

    trgovina i ugostiteljstvo,

 

STARA GRADSKA LUKA ( gradska luka izvan lučkog područja, od mikrolokacije ispred restorana Poklisar, Labirinta do Komarde )

    ugostiteljstvo

 

  PLAŽA BANJE ( izvan granice koncesioniranog područja)

    iznajmljivanje sredstava,

    komercijalne, zabavne, športske priredbe,

 

PLAŽA ISPRED HOTELA EXCELSIOR ( izvan granica koncesioniranog područja )

    iznajmljivanje sredstava

 

PLAŽA ISPRED HOTELA GRAND VILLA ARGENTINA (izvan granica koncesioniranog područja)

    iznajmljivanje sredstava

 

PLAŽA ISPRED HOTELA VILLA DUBROVNIK (izvan granica koncesioniranog područja)

    iznajmljivanje sredstava

 

PLAŽA  U SVETOM JAKOVU ( izvan  granice koncesioniranog područja ),

    iznajmljivanje sredstava ( osim vodenih skutera ),

 

 

OTOK ŠIPAN

 

 LUKA ŠIPANSKA ( izvan  granice lučkog područja )

    komercijalno rekreacijski sadržaji

    iznajmljivanje sredstava,

    ugostiteljstvo,

    trgovina

 

SUĐURAĐ ( izvan granice lučkog područja )

    komercijalno rekreacijski sadržaji

    iznajmljivanje sredstava,

    ugostiteljstvo,

    trgovina

 

 

 

OTOK LOPUD

 

LOPUD  ( izvan granice lučkog područja, izvan granica koncesioniranog područja )

    ugostiteljstvo,

    trgovina,

    komercijalno rekreacijski sadržaji,

    iznajmljivanje sredstava

    komercijalne, zabavne, športske priredbe

 

PLAŽA ŠUNJ

    komercijalno rekreacijski sadržaji,

    ugostiteljstvo,

    iznajmljivanje sredstava 

    trgovina

    komercijalne, športske i zabavne priredbe

 

Na području plaže Šunj koja čini neosporno pomorsko dobro, te pomorsko dobro prema Uredbi o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Lopud („Narodne novine“ broj: 22/2000.), a koja uključuje u cjelosti ili djelomično čestice zemlje 814, 817, 818, 819, 821, 826/2, 828, 832, i 835  k.o Lopud, koncesijska odobrenja mogu se dodijeliti na pozicijama označenim rednim brojevima od 1 do 10 u maksimalnom broju od 50 ležaljki i pripadajućih suncobrana nedjeljivo prema svakoj pojedinoj poziciji, a koje se moraju označiti brojevima iz odnosnih koncesijskih odobrenja. 

Svaka pozicija podrazumijeva označeni dio obale površine od 15 m2. Na svakoj od navedenih pozicija može se dodijeliti i po jedno sredstvo u svrhu ambulantne prodaje.

Na dijelu obale označenog česticom zemlje 1166/3 k.o. Lopud, može se dodijeliti sredstvo štand u svrhu obavljanja masaže. 

 

 

OTOK KOLOČEP

 

GORNJE  ČELO ( izvan granice lučkog područja )

    komercijalno rekreacijski sadržaji,

    ugostiteljstvo, trgovina,

    iznajmljivanje sredstava,

    komercijalne, zabavne, športske priredbe

 

 

VI.  Zaključne odredbe

 

Članak 7.

 

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na način i prema odredbama postupka propisanih Uredbom.

 

                                                                     

Članak 8.

 

Vijeće može odbiti zahtjev za dodjelu koncesijskog odobrenja podnositelju zahtjeva koji:

          

    nije preuzeo ni izvršio plaćanje naknade za koncesijsko odobrenje za proteklu godinu,a najkasnije do 15. listopada,

    ima  nepodmireno neregulirano dugovanje prema Gradu Dubrovniku,

    na čiji rad Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja dobiva pritužbe,

    ne brine o čistoći i izgledu sredstava i mikrolokacije za koju mu je izdano koncesijsko odobrenje

 

 

Članak 9.

 

Ukoliko se za istu mikrolokaciju prijavi više podnositelja zahtjeva sa urednim i potpunim zahtjevima, Vijeće može prednost dati dosadašnjem korisniku ukoliko je:

    svoje prijašnje obveze uredno izvršavao,

    nisu zabilježene pritužbe na rad korisnika,

    korisnik u godinama korištenja mikrolokacije istu oplemenjivao i kvalitetno održavao,

    korisnik u godinama korištenja mikrolokacije radio na podizanju kvalitete ponude

 

Članak 10.

 

Korisnici koncesijskih odobrenja dužni su se pridržavati Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika i svih ostalih važećih zakonskih i podzakonskih akata.

Sukladno navedenoj Odluci Komunalno redarstvo Grada Dubrovnika ovlašteno je vršiti nadzor nositelja koncesijskog odobrenja, te pomorskog dobra u općoj upotrebi, a koji obuhvaća  kopneni dio pomorskog dobra.           

 

       

Članak 11.

 

Vijeće neće razmatrati zahtjeve za dodjelu koncesijskih odobrenja za 2020. godinu, pristigle prije 1. siječnja 2020. godine.

 

Ovaj Godišnji plan za  2020. godinu stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

Grafički dio Plana nije predmet objave.

 

 

KLASA: 342-01/19-01/15
URBROJ: 2117/01-01-19-04
Dubrovnik, 23. prosinca 2019.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------