Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 17 - 30. prosinca 2019.Objavljeno: 30.12.19.

193. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o popisu imovine i obveza Grada Dubrovnika i postupanju s imovinom preuzetom na korištenje

Na temelju  članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17- pročišćeni tekst), članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst i 9/15 i 5/18), članaka 14.,15. i 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu  („Narodne novine“ broj 124/14., 115/15 i 87/16.) i Uputa ministra financija o obavljanju popisa imovine i obveza KLASA: 400-01/15-01/112, URBROJ: 513-05-02-15-2 od 11. prosinca 2015., gradonačelnik Grada Dubrovnika dana 19. prosinca. godine donosi:

 

 

PRAVILNIK  O IZMJENAMA I DOPUNAMA

PRAVILNIKA O POPISU IMOVINE  I OBVEZA GRADA DUBROVNIKA

I POSTUPANJU S IMOVINOM PREUZETOM NA KORIŠTENJE

 

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o popisu imovine i obveza Grada Dubrovnika i postupanju s imovinom preuzetom na korištenje kojeg je donio gradonačelnik Grada Dubrovnika, dana 24. travnja 2019. godine  KLASA: 406-08/19-01/02; URBROJ: 2117/01-01-19-01 mijenja se članak 4. i sada glasi:

 

Povjerenstvo za popis imovine i obveza osniva gradonačelnik donošenjem Odluke o popisu imovine i obveza i  osnivanju povjerenstva za popis (u daljnjem tekstu: Odluka).

 

Odlukom  određuje datum popisa, rokove obavljanja popisa kao i rokove  dostave izvješća o provedenom popisu s priloženim popisnim listama, a sve sukladno članku 2. i 3. ovog Pravilnika.

 

Povjerenstvo za popis imovine i obveza čini četrnaest  povjerenstava za popis imovine i obveza po upravnim tijelima Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Grad) te predmetu popisa i to :

    Povjerenstvo za popis imovine  u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika, Službi Gradskog vijeća, te Službi za unutarnju reviziju

    Povjerenstvo za popis imovine u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom

    Povjerenstvo za popis imovine u Upravnom odjelu za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

    Povjerenstvo za popis imovine u Upravnom odjelu za kulturu i baštinu

    Povjerenstvo za popis imovine u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

    Povjerenstvo za popis imovine u Upravnom odjelu za turizam, gospodarstvo i more

    Povjerenstvo za popis imovine u Upravnom odjelu za europske fondove regionalnu i međunarodnu suradnju

    Povjerenstvo za popis imovine u Upravnom odjelu za promet

    Povjerenstvo za popis imovine u Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu

    Povjerenstvo za popis imovine u Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima

    Povjerenstvo za popis imovine u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

    Povjerenstvo za popis imovine u Upravnom odjelu za  komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu

    Povjerenstvo za popis novčanih sredstava, potraživanja i obveza;

    Povjerenstvo za popis zemljišta, poslovnih prostora i stanova.

 

Svako pojedinačno povjerenstvo čine predsjednik povjerenstva, zamjenik predsjednika povjerenstva, te 1 član.

 

Gradonačelnik Odlukom, po potrebi, može osnovati i druga Povjerenstva.

 

 

Članak 2.

 

U Pravilniku o popisu imovine i obveza Grada Dubrovnika i postupanju s imovinom preuzetom na korištenje kojeg je donio gradonačelnik Grada Dubrovnika, dana 24. travnja 2019. godine  KLASA: 406-08/19-01/02; URBROJ: 2117/01-01-19-01 mijenja se članak 7. i sada glasi:

 

Za članove povjerenstava za popis imovine i obveza ne mogu se imenovati službenici/namještenici koji rukovode materijalnim i novčanim vrijednostima koje su predmet popisa, službenici/namještenici koji vrše kontrolu i nadzor, osobe zadužene za knjigovodstvenu evidenciju predmeta popisa, kao ni pročelnik upravnog tijela za financije, a sve zbog poštivanja načela razdvajanja dužnosti i nepristranosti popisa.

Članovi povjerenstava za popis imovine i obveza imenuju se završetkom svake popisne godine.

 

 

Članak 3.

 

U Pravilniku o popisu imovine i obveza Grada Dubrovnika i postupanju s imovinom preuzetom na korištenje kojeg je donio gradonačelnik Grada Dubrovnika, dana 24. travnja 2019. godine  KLASA: 406-08/19-01/02; URBROJ: 2117/01-01-19-01 mijenja se članak 8. i sada glasi:

 

Odlukom gradonačelnika imenuje se Središnje povjerenstvo  koje rukovodi popisom, koordinira radom pojedinih povjerenstava, provjerava tok popisa i daje konačno izvješće o popisu imovine i obveza gradonačelniku. Središnje povjerenstvo čine predsjednik povjerenstva i četiri člana od kojih mora biti najmanje po jedan član pravne i ekonomske struke.

Članovi Središnjeg povjerenstva imenuju se završetkom svake popisne godine.

 

 

Članak 4.

 

U Pravilniku o popisu imovine i obveza Grada Dubrovnika i postupanju s imovinom preuzetom na korištenje kojeg je donio gradonačelnik Grada Dubrovnika, dana 24. travnja 2019. godine  KLASA: 406-08/19-01/02; URBROJ: 2117/01-01-19-01 mijenja se na način da se u članku 30. stavku 2. brišu zarez i riječi „,a čiji se sastav članova mijenja svake godine“.

 

 

Članak 5.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada Dubrovnika“.                                   

 

 

KLASA: 406-08/19-01/02

URBROJ: 2117/01-01-19-02

Dubrovnik, 19. prosinca 2019.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------