Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 16 - 13. prosinca 2019.Objavljeno: 13.12.19.

192. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2019. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11.,4/18., 96/18. i 112/19.) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika («Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), te sukladno Proračunu Grada Dubrovnika za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 25/18.), Gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. GODINU

 

 

Točka 1.

 

U Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2019. godinu KLASA: 112-01/18-01/12,  URBROJ: 2117/01-01-19-13, u članku 4. st. 1. dodaju se nove točke:

      1 službenika/ce magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili politološke struke, na radno mjesto Savjetnik I u Upravni odjel za poslove gradonačelnika, Odsjek za opće poslove

      1 službenika/ce magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, na radno mjesto Savjetnik I za pravna pitanja u Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more.

 

 

Točka 2.

 

Ove izmjene i dopune Plana prijma objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ te na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

 

Točka 3.

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA:112-01/18-01/12

URBROJ:2117/01-01-19-35

Dubrovnik, 13. prosinca 2019.

                       

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------