Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 16 - 13. prosinca 2019.Objavljeno: 13.12.19.

190. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18), i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 26. sjednici, održanoj 10. prosinca 2019., donijelo je

 

 

P  R  O  G  R  A  M

održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

 

 

1.    OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Program) u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja utvrđuje se:

 

   opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima u 2020. godini i

   iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

 

Ovaj Program obuhvaća:

 

   održavanje nerazvrstanih cesta

   održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

   održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

   održavanje javnih zelenih površina

   održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

   održavanje groblja

   održavanje čistoće javnih površina

   održavanje javne rasvjete.

 

Financiranje održavanja komunalne infrastrukture iz ovog Programa obavljat će se iz:

 

2.    komunalne naknade

3.    komunalnog doprinosa

4.    opći prihodi i primici

5.    naknade za uporabu pomorskog dobra

6.    ostalih prihoda za posebne namjene-Hrvatske vode

7.    naknade po gradskim odlukama

8.    ostale pomoći unutar općeg proračuna – Žuc

9.    kapitalne donacije

                

 

Članak 2.

 

Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja objekata i uređaja iz članka 1. na području Grada Dubrovnika i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene, a u nadležnosti je Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, osim točke 2. (održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila) koja je u zajedničkoj nadležnosti Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more i Upravnog odjela za promet  s Upravnim odjelom za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu te točke 1. (održavanje nerazvrstanih cesta) i točke 3. (održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda) koje su u isključivoj nadležnosti Upravnog odjela za  promet.

 

 

2. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

 

2.1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

Članak 3.

 

Održavanje nerazvrstanih cesta znači održavanje površina kojima se koristi za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nisu razvrstane ceste prema posebnim propisima, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste.

 

2.1.1.  Održavanje nerazvrstanih cesta s opremom

 

Članak 4.

 

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća:

        održavanje opreme (rampe, ograde, stupići) i prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama,

        nadzor nad stanjem nerazvrstanih cesta,

        održavanje kolnika,

        održavanje rubnjaka i staza,

        održavanje površina koje služe za promet po bilo kojoj osnovi i pristupačne su većem broju korisnika i

        održavanje nogostupa na razvrstanim i nerazvrstanim cestama.

        Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta

 

2.1.2. Održavanje opreme i prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama

 

Članak 5.

 

Oprema i prometna signalizacija na nerazvrstanim cestama održava se na slijedeći način:

1.    oštećene odbojne i druge ograde i stupiće na prometnicama treba popraviti najkasnije tri dana od dana nastanka oštećenja,

  1. odbojne i druge ograde treba redovito ličiti i održavati urednim,
  2. oznake na kolniku (vodoravna prometna signalizacija) obnavljaju se najmanje jednom u godini i to najkasnije do kraja mjeseca svibnja,
  3. oznake na kolnicima u raskrižjima na kojima su postavljeni semafori i na kolnicima prometnica oko škola, obnavljaju se po potrebi u dogovoru s Upravnim odjelom za promet Grada Dubrovnika,
  4. okomita prometna signalizacija dopunjuje se prema potrebi,
  5. održavanje semafora prema ugovoru.

 

 

2.1.3. Nadzor nad stanjem nerazvrstanih cesta

 

Članak 6.

 

Glede nadzora nad stanjem nerazvrstanih cesta, područje Grada Dubrovnika dijeli se na:

ZONU A koja obuhvaća: - naselje Dubrovnik i Novu Mokošicu,

ZONU B koja obuhvaća: - ostala naselja Grada Dubrovnika.

 

Redoviti nadzor nad stanjem nerazvrstanih cesta obavlja se pregledom, i to :

1. u ZONI  A,  svakim danom,

2. u ZONI  B,  jednom tjedno.

 

Izvanredni nadzor nad svim nerazvrstanim cestama obavlja se odmah, za vrijeme elementarnih nepogoda (jakih pljuskova, vjetrova i sl.) i nakon njihova prestanka.

 

 

2.1.4. Održavanje kolnika

 

Članak 7.

 

Kolnici se održavaju po sljedećim standardima:

1.   kolnik mora biti očišćen od masnih mrlja, blata, prašine, smeća i drugih otpadnih tvari,

2.   krupniji otpaci ili predmeti, odroni kamenja ili dijelovi vozila oštećenih u prometnoj nezgodi uklanjaju se s kolnika odmah, a ako ne ugrožavaju sigurnost prometa, onda najkasnije prilikom redovitog pregleda,

3.   pri pojavi poledice, kolnici se posipaju solju i drugim pogodnim materijalom, osobito na usponima i zavojima, a pri pojavi snijega istog treba ukloniti s kolnika. U takvim okolnostima radovi na čišćenju i posipanju započinju odmah, a prednost imaju nerazvrstane ceste u zoni A,

4.   udarne rupe na kolniku zatvaraju se u najkraćem roku i to istim materijalom od kojega je napravljena kolnička konstrukcija i

5.   iznimno, za vrijeme vremenskih nepogoda, rupe se mogu zatvoriti privremeno i drugim materijalom dok traje nepogoda.                                                                                   

 

 

2.1.5. Održavanje rubnjaka i staza

 

Članak 8.

 

Rubnjake i staze (stube) treba stalno održavati, a oštećenja se odmah popravljaju.

 

 

2.1.6. Održavanje nogostupa na razvrstanim i nerazvrstanim cestama

 

Članak 9.

 

Nogostupi se održavaju na način kao i kolnici, a oštećenja se popravljaju u rokovima kako je to određeno i za popravak udarnih rupa.

 

 

Članak 10.

 

2.1.7. Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta

 

Izvanredno održavanje spada u grupu zahtjevnijih i opsežnijih radova održavanja cesta, a temeljni im je cilj dugotrajnije uređenje i poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene njenih tehničkih elemenata, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

 

 

Članak 11.

 

Za radove iz članka 3. do 10. planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa: Organizacija i upravljanje javnim površinama: aktivnost - prometne površine, aktivnost-semafori, aktivnost sanacija nogostupa Pile (spomenik-đački dom), aktivnost nogostup Ploče (vrata od Ploča – Lazareti), aktivnost most Ombla, aktivnost Splitski put  i  to kako slijedi:

 

- Prometne površi.....................................................................................    9.000.000,00 kuna

- Semafori .................................................................................................      150.000,00 kuna

- Sanacija nogostupa Pile (spomenik- đački dom).....................................  2.200.000,00 kuna

- Nogostup Ploče (vrata od Ploča – Lazareti)...........................................       900.000,00 kuna

- Most Ombla.............................................................................................      100.000,00 kuna

- Splitski put.............................................................................................     1.100.000,00 kuna

 

Obavljanje: .................................................................... odabrani izvoditelji - prema ugovoru.

Procjena troškova: .................................................................................13.450.000,00 kuna.

 

 

2.2.  ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET     

        MOTORNIH VOZILA

 

Članak 12.

 

Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima su trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.

 

 

2.2.1.   Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima    

            (pješačkih staza, pješačkih ulica i prolaza na području grada Dubrovnika osim     

            područja povijesne jezgre)

 

Članak 13.

 

Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (pješačkih staza, pješačkih ulica i prolaza na području Grada Dubrovnika osim područja povijesne jezgre) čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine na javnim površinama sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti navedenih javnih površina.

 

Za radove na održavanju javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (pješačkih staza, pješačkih ulica i prolaza na području Grada Dubrovnika osim područja povijesne jezgre) planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u Upravnom odjel za promet  u okviru programa: Organizacija i upravljanje javnim površinama: aktivnost - prometne površine.

 

2.2.2. Održavanje pločnika u povijesnoj jezgri Grada Dubrovnika

 

Članak 14.

 

Radovi iz ovog članka podrazumijevaju radove održavanja pločnika u povijesnoj jezgri Grada Dubrovnika. Pod radovima održavanja podrazumijevaju se radovi popravaka ili zamjene ploča i skalina, hitne sanacije puknutih, urušenih ili ulegnutih ploča i skalina, kao i drugi potrebni građevinski radovi da bi se pločnici vratili u prvotno stanje.

 

 

Članak 15.

 

Za radove iz članka 14. planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika u okviru programa:

Javne površine; projekt: Pločnici u povijesnoj jezgri Grada.

 

Obavljanje:...................................................................... odabrani ponuditelj - prema ugovoru

Procjena troškova:................................................................................    1.100.000,00 kuna.

 

 

2.2.3. Održavanje javnih kupališta

 

Članak 16.

 

Pod javnim kupalištima podrazumijevaju se sva kupališta na kojima je omogućen nesmetan i slobodan pristup svim građanima, odnosno ona kupališta za koje nije dana koncesija za korištenje pomorskog dobra (za gospodarsko korištenje ili posebnu upotrebu) bilo pravnim ili fizičkim osobama registriranim za obavljanje obrta.

 

Održavanje javnih kupališta podrazumijeva tekuće održavanje kupališta i plaža nastalih uslijed erozije mora (betoniranje podesta, nasipanje žala, popravci stepenica i zaštitnih ograda i dr.), održavanje čistoće javnih kupališta podrazumijeva čišćenje i odvoz otpadaka koji su navedeni u troškovniku radova ugovornog izvođača. Ovi radovi se obavljaju u razdoblju od 15. travnja do 31. listopada 2019. godine.

 

Pod održavanjem čistoće javnih kupališta podrazumijeva se čišćenje i odvoz otpada sa kupališta. Održavanje čistoće javnih kupališta obavlja se u sezonskom razdoblju (od 01. svibnja do 30. rujna) svakodnevno, a u izvan sezonskom razdoblju (od 01. listopada do 30. travnja) obavlja se izvanredno čišćenje po potrebi i nalogu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 17.

 

Sredstva potrebna za izvršenje radova iz članka 16. osigurana su u proračunu Grada Dubrovnika u Upravnom odjelu za turizam, gospodarstvo i more; program: Razvoj turizma, projekt: Pomorsko dobro i održavanje plaža, te u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu unutar programa: Čistoća javnih površina, Javne zelene površine.

 

Obavljanje:.......................... Čistoća d.o.o., Vrtlar d.o.o. i odabrani ponuditelj prema ugovoru

Procjena troškova: .............................................. 2.900.000,00 kuna  - odabrani ponuditelj

 

Unutar programa: Čistoća javnih površina, Javne zelene površine (740.000,00 ) kuna.  

 

 

2.3. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

 

Članak 18.

 

Za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda na području Grada Dubrovnika, potrebno je izdvojiti financijska sredstva kako bi ista bila u stanju funkcionalne sposobnosti. Sastavni dijelovi sustava su slivnici, rešetke, otvoreni i zatvoreni kanali za atmosfersku odvodnju. Cestovni jarci i slivnici održavaju se tako da u svakom trenutku mogu primiti količinu oborina za koju su projektirani, pa se u tu svrhu redovito čiste i popravljaju i nadograđuju ako nije potrebna građevinska dozvola ili rješenje o gradnji.

 

 

Čišćenje se obavlja u:

 

- ZONI  A – najmanje dva puta tjedno, a obuhvaća: sve slivnike, kanale, rešetke i šahtove unutar gradskih zidina, Brsalje, Pile, Ploče, Iza Grada, Uz Posat, Dr. Ante Starčevića, Kralja Zvonimira (šetnica), Kralja Tomislava, Obalu Stjepana Radića, Grušku obalu, Obalu Pape Pavla Ivana II, A. Hebranga, Splitski put, N. Tesle, Put Republike, V. Nazora, I. Vojnovića, Od Batale, Zagrebačku ulicu, P. Krešimira IV, F. Supila, P. Čingrije, Liechtensteinov put, M. Perića,  D.Alighierija,  P. Bakića,  spoj ulica Iza Grada i Zagrebačke ul., V. Bukovca,  Masarykov put, N. i M. Pucića,  Sv.Đurđa,  Miletićevu i J. B. Jelačića.

 

    ZONI B - najmanje jednom tjedno, A obuhvaća: Lapadsku obalu, Od Sv. Mihajla, I. Matijaševića, Između tri crkve, Don F. Bulića, Zlatni potok, Kneza Branimira, G. Rajčevića, Goricu Sv. Vlaha, S. Cvijića, Od Gaja, Dr. V. Mačeka, P. Hektorovića,  M. Marojice, I. Meštrovića,  Kardinala Stepinca (do P.Svačića), Dr. Ante Šercera, Ćira Carića, M. Vodopića, Uz Tabor, Padre Perice, Kunsku, Sustjepansku, Sunčanu, Kralja Zvonimira, I.Zajca, V.Lisinskog, Baltazara Bogišića, P. Budmani, Anice Bošković i Hvarsku.

 

        ZONI C  – najmanje jednom u 15 dana, a obuhvaća: I. Dulčića, Ispod Petke, S. S. Kranjčevića, Volantinovu, Od Bosanke, Od Srđa, Između vrta, J. Pupačića, Zrinsko-Frankopansku, M. Marulića, U Pilama, Od Tabakarije i Cavtatsku.

 

- ZONI D – prema potrebi, a obuhvaća: sve kanale, slivnike i rešetke koje nisu obuhvaćene      

zonama A, B i C, a nalaze se na području od Orsule do Kantafiga.

 

- ZONI E – prema potrebi, a obuhvaća: Mokošicu (Novu i Staru) i naselja u Rijeci dubrovačkoj, Zaton, Orašac, Trsteno i Brsečine.

 

- ZONI F – prema potrebi, a  obuhvaća naselja: Koločep, Lopud, Suđurađ, Luku Šipansku, Gromaču, Kliševo, Riđicu i Ljubač.

 

U tijeku vremenskih nepogoda i nakon njih obvezno je izvršiti pregled i čišćenje.

 

 

Članak 19.

 

Za radove iz članka 18. planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika u okviru programa: Slivnici,rešetke i oborinski kanali.

 

Obavljanje:.......................................................................................Vodovod Dubrovnik d.o.o.

Procjena troškova :................................................................................... 1.300.000,00 kuna

 

 

2.4. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

 

Članak 20.

 

Pod održavanjem javnih zelenih površina (parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.) podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

 

 

2.4.1.Osnovno održavanje javnih zelenih površina

 

Članak 21.

 

Osnovno održavanje zelenih javnih površina obuhvaća cjelovito održavanje parkova i drugih javnih zelenih površina u vlasništvu grada Dubrovnika, osim građevinskih zahvata na rubnjacima, zidovima i podzidima i osim održavanja ograda i klupa za odmor, dječijih igrališta i sprava za igranje.

 

Ova djelatnost obavlja se po pravilima struke, tako da zelenilo udovoljava funkcijskim i estetskim kriterijima.

 

Osnovno održavanje koje se obavlja  na cijelom području grada Dubrovnika dijeli se na zone prema potrebnom intenzitetu održavanja. Operativni ritam  i dinamika održavanja utvrđuju se godišnjim ugovorom. Osnovno održavanje razumijeva naročito:

      čišćenje parkova i drugih javnih zelenih površina (od komunalnog otpada, lišća i ekskremenata kućnih ljubimaca),  staza i košarica, te odvoz ostataka na odlagalište

      orezivanje i čišćenje nasada,

      proljetno okopavanje nasada,

      prihranjivanje nasada,

      okopavanje – plijevljenje nasada,

      zalijevanje nasada,

      tretiranje nasada zaštitnim  sredstvima,

      skidanje štetnika,

      košnja travnjaka,

      obnavljanje i popunu nasada,

      sezonsku sadnju cvijeća,

      orezivanje javnog zelenila koje ulazi u profil prometnice,

      održavanje staza i puteljaka u parkovima,

      čišćenje košarica za otpatke u sastavu javnih zelenih površina,

      čišćenje vodnjaka i fontana na javnim zelenim površinama,

      održavanje sistema za automatsko navodnjavanje na javnim zelenim površinama,

      suzbijanje bolesti palmine pipe na javnim zelenim površinama,

      zbrinjavanje zelenog otpada sa javnih zelenih površina

      i nadzor nad javnim zelenim površinama.   

 

Područje grada Dubrovnika na kojem se obavlja djelatnost osnovnog održavanja javnih zelenih površina dijeli se na sljedeće zone :

 

Zona  A

 

      Park ispod poliklinike na Pločama

      Zelena površina na ulazu u Lazarete

      Park pod mostom na Pločama

      Park u Posatu – u Pilama

      Skverovi na Pilama

      Park uz Posat

      Zelena površina u Zagrebačkoj ulici – iznad Vatrogasaca

      Zelenilo na Buži

      Park Gradac

      Zelena površina ispred groblja “Boninovo”

      Zelenilo uz Splitski put ( ispod groblja ) i zapadno od mosta do FINE

      Skverovi kod Doma zdravlja

      Park grada Bad Homburga

      Skverovi na križanju  ulica V. Nazora i Puta od Republike

      Zelenilo uz Put dr. Ante Starčevića

      Zelene površine u Vukovarskoj ulici kod bivše vojarne

      Vukovarska ulica – novi otoci

      Park na križanju Vukovarske i Ulice dr. Ante Starčevića

      Nova šetnica između Atlant centra i zgrade Grawe

      Skverovi na raskrižju semafori – Lapad stanica

      Skverovi u Novoj ulici kod hotela Stadion

      Park nevinih žrtava rata

      Skverovi na Obali Nikole Tesle

      Skverovi oko parka u Gružu

      Park Luja Šoletića

      Površina ispod igrališta na Kantafigu

      Zelena površina kod autobusnog kolodvora

      Niz oleandri uz ogradu Frendy-a

      Skverovi na Solskoj bazi

      Drvored česvina na Obali pape Ivana Pavla ll

      Zelenilo ispred crkve u Gružu

      Niz oleandri uz ogradu Luke preko puta hotela Petke

      Park kod Orsana na Batali

      Skverovi – raskrižje Ilijina glavica i zelenilo uz Ulicu Vladimira Nazora do Vodovoda

      Zelene površine u Čokolinu

      Zelenilo na Putu Iva Vojnovića

      Zelenilo uz Ulicu kralja Tomislava

      Zelena površina oko parkirališta u Ulici Ivana Meštrovića

      Zelenilo uz Ulicu M. Bratoša – Orsan – pošta Lapad

      Zelene površine na Šetalištu kralja Zvonimira – od pošte do uvale Lapad

      Zelenilo na križanju Ulice kralja Tomislava i Kardinala Stepinca

      Skverovi na Putu Ćira Carića

      Park na Putu Marka Marojice

      Zelene površine kod igrališta u Hladnici       

      Zelenilo na spoju P. Bakića i D-8 – Petlja

      Park u Pejtonu

      Nova površina u Ulici dr. A. Šercera

 

Zona  B

 

        Zelena površina oko zgrade „Pentagon“

      Zelenilo u Ulici D. Alghieri

      Bogišićev park

      Zelenilo uz Ulicu žrtava s Dakse

      Zelenilo uz Put Mata Vodopića

      Zelena površina uz novu šetnicu u Solitudu

      Zelena površina uz Ulicu Josipa Kosora – drvored naranača i novi skverovi

      Zelena površina u Ulici Petra Zoranića

      Zelene površine uz Riječku ulicu

      Zelena površina oko igrališta u Solitudu

      Park u Ulici Padre Perice

      Zelene površine oko parkirališta u Ulici Stjepana Cvijića

      Zelena površina u Sinjskoj ulici

      Zelene površine oko igrališta na Montovjerni

      Zelenilo ispred Domouprave

 

Zona  C

 

   Zelenilo iznad kupališta Ploče

      Park pod Lovrijencem

      Park ispod Boninova

      Zelena površina kod stambenog niza „Mihajlo“

      Zelenilo uz Ulicu od Batale do semafora Lapad

      Zelenilo uz Ulicu Ivana Zajca – od benzinske pumpe do Orsana

      Površina Pile-usjek uz Posat (bivša meteorološka stanica )

 

Zona  D

 

      Zelene površine u Komolcu

 - površina ispred Velpro-a

 - spomenik na magistrali

 - spomenik kod trafostanice

 - arla uz nogostup kod Pema

 - površina ispod groblja

 - Tenturija

      Zelenilo u Ulice Vlaha Bukovca

      Trg oružja

      Zeleni pojas oko Minčete

      Zelene površine u Ulici Andrije Hebranga

      Park u Ulici od Gale

      Javne zelene površine u naselju „Gorica  l „

      Javne zelene površine u naselju „Gorica  lI „

      Zelene površine  iznad Sportske dvorane – padina od staze do Ulice Iva Vojnovića

      Zelene površine uz Liechtensteinov put

      Zelene površine između magistrale i Vinogradarske ulice – istočni ulaz

      Zelene površine između Vinogradarske ulice i Ulice od izvora – Naš dom

      Zelene površine između magistrale i Ulice Bartola Kašića – zapadni ulaz

      Zelene površine između Ulice Bartola Kašića i Ulice od izvora

      Zelene površine između Ulice od izvora i Ulice Marina Kneževića

      Zelene površine između Ulice Marina Kneževića i Ulice između dolaca

      Zelena površina kod spomenika u Staroj Mokošici

      Zelena površina kod spomenika na Osojniku

      Vidikovac – Belvedere

      Postaje Križnog puta na Srđu

 

Zona   E

 

      Zelene površine oko spomenika na otoku Daksi

      Javne zelene površine na otoku Lopudu

      Javne zelene površine na otoku Šipanu – Luka Šipanska

      Javne zelene površine na otoku Šipanu – Suđurađ

      Javne zelene površine na otoku Koločepu

      Javne zelene površine u Velikom i Malom Zatonu

      Javne zelene površine u Orašcu

      Javne zelene površine u Trstenom

      Javne zelene površine u Dubravici

      Javne zelene površine u Brsečinama

      Javne zelene površine na Gromači

      Javne zelene površine u Ljubaču

      Javne zelene površine na Kliševu

      Javne zelene površine u Mrčevu

      Javne zelene površine u Riđici

      Javne zelene površine na Bosanki

      Javne zelene površine u Petrovu selu

      Park Orsula  i

      Ostale javne zelene površine na gradskom i širem gradskom području

po nalogu ovlaštene osobe.

 

Čišćenje javnih zelenih površina obavlja se :

 

-  u zoni  A     svakim radnim danom

-  u zoni  B     tri puta tjedno

-  u zoni  C     dva puta tjedno

-  u zoni  D     jednom tjedno

-  u zoni  E     Elafiti i Zaton jednom godišnje, a ostale po nalogu.      

 

Orezivanje i čišćenje nasada, živica i trajnica obavlja se u pravilu dva puta u godini uz

poštivanje pravila struke, sklada i estetike.

 

Orezivanje i čišćenje gustog sklopa grmlja koje zahtijeva radikalniju rezidbu, nasada gdje dominira grmlje, mješovitog nasada drveća i naraslog grmlja, te starijeg drveće s rijetkim prirastom obavlja se jednom u godini uz poštivanje pravila struke.

 

Proljetno okopavanje nasada s prihranjivanjem (mineralnim ili organskim gnojivom) obavlja se jednom u godini.

 

Travnjaci i površine pod sezonskim cvijećem prihranjuju se mineralnim gnojivom više puta godišnje zbog intenzivnog zalijevanja koje uzrokuje ispiranje hraniva u dublje slojeve i dovodi do osiromašivanja zemljišta.

 

Okopavanje nasada ovisi o vrsti nasada na pojedinoj zelenoj površini i obavlja se prema potrebi.

 

Nasadi se zalijevaju prema potrebi, a najmanje u takvom opsegu koji spriječava njihovo propadanje. Učestalost zalijevanja ovisi o vrsti nasada i količini oborina tijekom godine.

 

Održavanje sistema za automatsko navodnjavanje sastoji se od: provjere ventila, uštimavanja sustava, spajanja oštećenja kap po kap, ugradnje i štelovanja dizni, čišćenja električnih ventila u kućištu, zamjene programatora i baterija, programiranja sustava - uštimavanje vremena zalijevanja, zamjene rasprskivača i sanacija oštećenja nastalih kao posljedica vandalizma.  

 

Nasadi se tretiraju više puta u godini zaštitnim sredstvima zbog suzbijanje biljnih bolesti, štetnika (nametnika) i korova.

 

Skidanje  štetnika ( borova prelca i dr.) obavlja se mehanički ili ručno jednom u godini.

 

Travnjaci se kose prema potrebi, što ovisi o klimatskim prilikama tijekom godine.

 

Sezonska sadnja cvijeća obavlja se u pravilu dva puta u godini, u proljeće i jesen.

 

Zamjena, obnova i popuna nasada odgovarajućim biljnim fondom obavlja se po potrebi i Ugovoru, a iznimno po nalogu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu

grada Dubrovnika.

 

Stručni normativi nalažu obnovu i popunu nasada :

 

     trajnica u periodima od pet godina, odnosno 20% površina pod trajnicama godišnje

     nižeg grmlja u periodima od deset godina, odnosno 10% površina godišnje

     višeg grmlja u periodima od dvadeset godina, odnosno 5% površina godišnje

     drveća u periodima od pedeset godina, odnosno 2% površina godišnje.

 

Dijelove javnog zelenog fonda na čitavom području za koje je ugovoreno održavanje(bilje, grmlje, drveće i sl.), koji su propali (npr. osušeni, bolesni, srušeni i sl.) ili ugrožavaju sigurnost prometa, ili smetaju javnoj rasvjeti treba ukloniti i odvesti, i to sve prema potrebi, a iznimno po nalogu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu grada Dubrovnika.

 

Rezidba grana visokih stabala obuhvaća osobito rezidbu visokih stabala i grana visokih stabala na javnim zelenim površinama i njihovo uklanjanje te nadzor nad javnim zelenim površinama na kojima visoka stabla ugrožavaju sigurnost ljudi ili imovine.

 

Pod održavanje javnih površina spada :

 

      održavanje staza i puteljaka u parkovima obavlja se tako da se najkasnije  do početka sezone izvrši nasipanje i zbijanje po potrebi, a po nalogu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu grada Dubrovnika.

 

Nadzor nad javnim površinama i njihovom opremom obavlja se temeljem propisa i Ugovora.

 

Tvrtka kojoj je povjereno održavanje javnih zelenih površina obvezna je osigurati nadzor nad zelenim površinama, koji treba obavljati najmanje jedan radnik vrtlarske struke.

 

 

Članak 22.

 

Za radove iz članka 21. planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa: Javne zelene površine i to kako slijedi:

 

Obavljanje: ............................................................................................................ Vrtlar d.o.o.

Procjena troškova: ................................................................................ 11.700.000,00 kuna.

 

 

2.4.2. Održavanje dječjih igrališta i terena za male sportove

 

Članak 23.

 

Održavanje dječjih igrališta i terena za male sportove obuhvaća:

 

     održavanje čistoće na dječjim igralištima,

     održavanje zelenila na dječjim igralištima,

     radove tekućeg održavanja na dječjim ogralištima,

     usluge videonadzora na dječjim igralištima,

     održavanje opreme - sitniji popravci i zamjena opreme na igralištima.

 

Veće investicijsko opremanje i izgradnja dječjih igrališta su u nadležnosti Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima.

 

 

Članak 24.

 

Za radove iz članka 23. planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika unutar programa: Javne površine; projekt: Održavanje dječjih igrališta.

 

Obavljanje:....................... Čistoća d.o.o., Vrtlar d.o.o. i odabrani ponuditelji - prema ugovoru

Procjena troškova: ............................................... 2.160.000,00 kuna - odabrani ponuditelj

 

Unutar programa: Čistoća javnih površina, Javne zelene površine  (110.000,00 ) kuna.

 

 

2.4.3. Fitosanitarne mjere (zbrinjavanje otpada palmine pipe)

 

Članak 25.

 

Obavljanja poslova zbrinjavanja otpada palmi zaraženih crvenom palminom pipom podrazumijeva strojni iskop jame, deponiranje iskopanog materijala uz rub jame, odlaganje ostataka palmi zaraženih crvenom palminom pipom u jamu te trenutno zatrpavanje materijalom iz iskopa nakon odlaganja dijelova zaraženih palmi. Otpad palmi zaraženih crvenom palminom pipom se odlaže u jame na zemljištu koje je u zakupu Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 26.

 

Za radove iz članka 25. planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika unutar programa:

Javne zelene površine; projekt: Suzbijanje bolesti palmine pipe 

 

Obavljanje:......................................................................odabrani ponuditelji - prema ugovoru

Procjena troškova: .................................................................................... 150.000,00 kuna.

 

 

2.5. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

 

Članak 27.

 

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja.

 

2.5.1. Održavanje javnih fontana 

 

Članak 28.

 

Javne fontane se održavaju počevši od vodomjera do vodotoka, i trebaju biti oprane i očišćene. U troškove održavanja uključen je i trošak za potrošenu vodu.           

 

Posebno u sezoni (od 15. travnja do 31. listopada) fontane moraju biti stalno čiste.        

 

Održavanje fontana odnosi se na one koje nisu u zonama javnog zelenila, a to su fontane: na Poljani Paska Miličevića (velika Onofrijeva), na Luži (mala Onofrijeva), Rendićeva na Brsaljama (Pile), židovska (Pile), na Gundulićevoj poljani (Amerlingova), na Ribarnici, na Buži, Međed na Pločama, Mihanovićeva, na Lapadskoj obali (dvije), na Šetalištu Kralja Zvonimira i Gradac.

 

Javna fontana na Šetalištu kralja Zvonimira je cirkulacijska te zahtjeva održavanje za to postojećeg postrojenja koje se održava po pravilima struke.

 

Čistoća fontana (Velika i Mala Onofrijeva fontana, Velika i Mala fontana na Brsaljama, Male fontane na Pločama i na Peskariji) te fontana na Šetalištu Kralja Tomislava održava se svaki dan sukladno programu pometanja javnih površina u zoni A.

 

 

Članak 29.

 

Sredstva potrebna za izvršenje radova iz članka 28. osigurana su u proračunu Grada Dubrovnika u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu u okviru programa: Groblja, javne fontane i satovi; projekt: Fontane, bunari i cisterne, te unutar programa: Čistoća javnih površina.

 

Obavljanje: Društvo prijatelja Dubrovačke starine, Čistoća i odabrani izvoditelj - prema ugovoru.

Procjena troškova: ..................................................................................... 750.000,00 kuna.

 

 

2.5.2. Održavanje javnih zahoda

 

Članak 30.

 

Održavanje javnih zahoda obuhvaća održavanje u funkcionalnom i ispravnom stanju vodovodne, kanalizacijske, električne i ventilacijske instalacije te održavanje čistoće koja mora udovoljavati propisanim sanitarnim i higijenskim normama.

 

Javni zahodi Pile-ispod Platana, Pile-ispod Minčete i Peskarija održavaju se tokom cijele godine, a u sezoni i javni zahodi  Trsteno, kupalište Šulić i kupalište Štikovica.

 

Utvrđuju se dva stupnja održavanja javnih zahoda i to:

 

   sezonsko (od 01. svibnja do 30. rujna) i

   izvan sezonsko (od 01. listopada do 30. travnja).

 

U sezonskom razdoblju zahodi su otvoreni:

 

   zahod Pile-ispod Platana od 08:00 do 23:00

   zahod Pile-ispod Minčete od 08:00 do 02:00

   zahod Porat-Peskarija od 08:00 do 02:00

   zahod Trsteno od 09:00 do 20:00

   zahod kupalište Šulić od 09:00 do 20:00

   zahod Štikovica od 09:00 do 20:00

 

U izvan sezonskom razdoblju zahodi Pile-ispod Platana i Pile-ispod Minčete otvoreni su od 08:00 do 22:00 sata, a ostali zahodi u izvan sezonskom razdoblju su zatvoreni.

 

 

Članak 31.

 

Obavljanje:..................................................................................................... Čistoća d.o.o.

Financiranje:.............................................................................................. iz cijene usluge

 

 

2.5.3. Održavanje javnih satova

 

Članak 32.

 

Održavanje javnih satova obavlja se tako da satni mehanizam i ostale pripadajuće instalacije budu uredni i ispravni te da sat bude uredno osvijetljen i točno ugođen, uključujući sezonske promjene.         

 

Održavanje javnih satova odnosi se na sljedeće javne satove: na Zvoniku u povijesnoj gradskoj jezgri, kod okretišta autobusa u Novoj Mokošici, kod pošte u Lapadu, na Pilama, u Gružu (Radeljević), u Gružu (Petka) i na Ilijinoj Glavici.

 

 

Članak 33.

 

Za radove iz članka 32. planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika unutar programa: Groblja, javne fontane i satovi; projekt: Javni satovi.

 

Obavljanje:.........Društvo prijatelja dubrovačke starine i odabrani ponuditelj – prema ugovoru

Procjena troškova: ...................................................................................... 40.000,00 kuna.

 

 

2.5.4. Održavanje autobusnih čekaonica

 

Članak 34.

 

Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća održavanje autobusnih čekaonica u ispravnom  funkcionalnom stanju, čišćenje, kao i nabavu novih autobusnih čekaonica

 

Obavljanje: ..................................................................... odabrani izvoditelji - prema ugovoru.

Procjena troškova: .....................................................................................350.000,00 kuna.

 

 

2.6. ODRŽAVANJE GROBLJA

 

Članak 35.

 

Održavanje groblja obuhvaća poslove održavanja prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i pokopa pokojnika i održavanje grobnica u kojima su pokopani posmrtni ostaci značajnih povijesnih osoba te uređivanja prolaza između grobnica, zelenih površina i  pješačkih staza, komunalnih instalacija, ogradnih i ostalih zidova.

 

Održavanje groblja na užem području Grada Dubrovnika i to: na Boninovu (Katoličko, Pravoslavno, Muslimansko, Između tri crkve i Židovsko), na Mihajlu, na Dančama, Domobransko groblje u Gospinom polju, groblje u Pelješkoj ulici, spomen groblje na otoku Daksi i održavanje kapelice sv. Križa na Boninovu obuhvaća poslove redovnog, svakodnevnog čišćenja, uklanjanja i odvoza otpada s groblja, košenje trave, skidanje korova s odvozom, dezinfekciju, deratizaciju i dezinsekciju svih groblja.

         

Održavanje groblja izvan naselja Dubrovnik obuhvaća groblja u naseljima: Brsečine, Dubravica, Kliševo, Koločep, Lopud, Ljubač, Mokošica, Mravinjac, Riđica, Mrčevo, Orašac, Suđurađ, Luka Šipanska, Vrbica, Zaton Veliki i Zaton Mali.

 

 

Članak 36.

 

Za radove iz članka 35. planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa: Groblja, javne fontane i satovi:  aktivnost - groblja na užem području Grada i groblja na širem području Grada, i to kako slijedi:

 

Groblja na užem području Grada .................................................................. 850.000,00  kuna

Groblja na širem području Grada ................................................................... 660.000,00 kuna

 

Obavljanje: ..................................................................................................... Boninovo d.o.o

Procjena troškova: ................................................................................... 1.510.000,00 kuna

 

 

 

2.7. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

 

2.7.1. Čišćenje javnih površina

 

Članak 37.

 

Čišćenje javnih površina obuhvaća sljedeće radnje:

 

        ručno pometanje i strojno čišćenje javnih površina

        ručno i strojno pranje javnih površina

        čišćenje odvodnih jaraka i slivnika u pješačkim zonama

        pražnjenje, čišćenje i održavanje košarica za otpad

        košenje i odvoz trave i korova uz rubove javnih prometnica

        odvoz i zbrinjavanje otpada sa javnih površina

 

 

2.7.1.1. Ručno pometanje i strojno čišćenje javnih površina

 

Članak 38.

 

Područje Grada Dubrovnika u smislu opsega, učestalosti, načina i ostalih uvjeta čišćenja javnih površina dijeli se na sezonsko i izvan sezonsko održavanje, te u 10 različitih zona.

 

U sezonskom razdoblju (od 15. travnja do 31. listopada) javne površine pometaju se ručno ili strojno po zonama, s tim da su zone podijeljene na površine koje se pometaju strojno i ručno, te na površine koje se pometaju isključivo ručno.

 

-    ZONA A – svakodnevno s tim da i poslije podne radi šest (6) + čistača + nadzor

-    ZONA B -- tri puta tjedno

-    ZONA C – dva puta tjedno

-    ZONA D – jednom tjedno

-    ZONA E – svaki dan osim nedjelje sa osam (8) čistača

-    ZONA F – svaki dan sa osam (8) čistača koji obavljaju sve potrebne komunalne radnje.

 

U izvan sezonskom razdoblju (od 01. studenog do 15. travnja) javne površine u pojedinim zonama pometaju se ručno ili strojno kako slijedi:

 

-    ZONA A – svaki radni dan, s tim da i poslije podne rade dva (2) čistača

-    ZONA B – tri puta tjedno

-    ZONA C – jednom tjedno

-    ZONA D – jednom tjedno

-    ZONA E – svaki radni dan sa pet (5) čistača, a nedjeljom i blagdanom sa dva (2) čistača

-    ZONA F – svaki radni dan sa pet (5) radnika s tim da obavljaju sve potrebne komunalne poslove.

 

Pometanje javnih površina obuhvaća i pometanje odlagališta kućnog otpada kao i autobusnih

postaja. Autobusne postaje na cesti D-8 i Županijskim cestama pometaju se jednom tjedno.

 

ZONA A – površine koje se dijelom pometaju ručno, a dijelom čiste strojno:

 

Andrije Hebranga, Bana Josipa Jelačića, Branitelja Dubrovnika, Brsalje, Ćira Carića, Dr. Ante Starčevića, Frana Supila (do Viktorije), Iva Vojnovića, Iza Grada, Kralja Tomislava, Lapadska obala (od Batale do FTVT), Liechtensteinov put (do naselja Gorica), Maria Perića, Marka Marulića, Masarykov put, Mata Vodopića, Miljenka Bratoša, Nikole Tesle, Obala Pape Ivana Pavla II, Obala Stjepana Radića, Od Batale, Pera Bakića, Petra Krešimira IV, Pera Čingrije, Put od Republike Splitski put, Svetog Križa (ispod ulice Andrije Hebranga), Šetalište kralja Zvonimira, Vatroslava Lisinskog (od Orsana do ulice Ćira Carića), Vladimira Nazora, Vlaha Bukovca, Vukovarska, Zagrebačka, Baltazara Bogišića i park Baltazara Bogišića, Bokeljska, Don Frana Bulića, Dr. Ante Šercera, Dr. Vladka Mačeka, Gabra Rajčevića, Gorica Svetog Vlaha, Ivanjska, Ivana Matijaševića, Ivana Meštrovića, Ivana Zajca, Kardinala Stepinca (do ulice Petra Svačića), Kneza Branimira, Marka Marojice, Od Gaja, Od Svetoga Mihajla, Petra Hektorovića, Riječka, Stjepana Cvijića, Vatroslava Lisinskog (od Ćira Carića do kraja ulice), Zlatni potok, Iva Dulčića, Josipa Pupačića, Liechtensteinov put (od naselja Gorica do kraja ulice), Od Srđa, Petra Zoranića, Put žrtava s Dakse, Šipčine, Volantina, Ante Topića Mimare, Antuna Barca, Antuna Kazali, Antuna Mihanovića, Biokovska, Bruna Bušića, Čilipska, Dalmatinska (do OŠ Lapad), Dr. Roka Mišetića, Điva Natali, Đura Basaričeka, Eugena Kvaternika, Frana Supila (od Viktorije do Orsule), Gornji Kono, Grebenska, Ivana Gorana Kovačića, Janjevska, Josipa Kosora, Kneza Domagoja, Komajska, Korčulanska, Kotorska, Mihajla, Hamzića, Mljetska, Moluntska, Mosorska, Mostarska, Natka Nodila, Od Gale, Od Hladnice, Od Kolorine, Od Montovjerne, Od Nuncijate, Petra Svačića, Paska Baburice, Primorska, Sinjska, Solinska, Uz Giman, Uz Glavicu.

 

ZONA A – površine koje se pometaju isljučivo ručno:

 

Androvićeva, Antuna Gustava Matoša, Antuninska, Bandureva, Boškovićeva, Braće Andrijića, Bunićeva poljana, Cavtatska (ispod ulice Petra Krešimira IV), Celestina Medovića, Crijevićeva, Cvijete Zuzorić, Čubranovićeva, Dantea Alighieria, Dinka Ranjine, Dropčeva, Đorđićeva, Đura Baljevi, Đura Pulića, Ferićeva, Garište, Getaldićeva, Gradićeva, Grbava, Gundulićeva poljana, Hanibala Lucića, Hliđina, Hranjca, Ilije Sarake, Ispod Minčete, Ispod mira, Ivana Rabljanina, Između polača, Između tri crkve, Između vrta, Kaznačićeva, Kneza Damjana Jude, Kneza Hrvaša, Kovačka, Kunićeva, Lučarica, Luža, Marojice Kaboge, Miha Pracata, Miletićeva, Mrtvo zvono, Na Andriji, Nalješkovićeva, Nika i Meda Pucića, Nikole Božidarevića, Nikole Gučetića, Od Domina, Od Kaštela, Od Margarite, Od Puča, Od Pustijerne, Od Rupa, Od Sigurate, Od Sorte, Palmotićeva, Pečarica, Peline, Pera Budmani, Petilovrjenci, Placa, Plovani skalini, Pobijana, Poljana Marina Držića, Poljana Mrtvo zvono, Poljana Paska Miličevića, Poljana Ruđera Boškovića, Pred Dvorom, Prijeko, Put od Bosanke (ispod Ulice Petra Krešimira IV) Puzljiva, Restićeva, Ribarnica, Stajeva Štrosmajerova, Stulina, Sustjepanska, Svete Marije, Svetoga Dominika, Svetoga Đurđa, Svetoga Josipa, Široka, Tmušasta, Trg oružja, U Pilama, Uska, Uz Jezuite, Uz Posat, Vara, Vetranićeva, Za Karmenom, Za Rokom, Za Rupama, Zamanjina, Zeljarica, Zlatarićeva, Zlatarska, Zvijezdićeva, Žudioska, Anice Bošković, , Hvarska, Ivana Kukuljevića, Od Tabakarije, Sunčana, Uz Tabor, Bernarda Shawa, Hladovita, Janjinska, Silvija Strahimira Kranjčevića, Srednji Kono, Trogirska, Zrinsko-Frankopanska (do Zagrebačke ulice), Budvanska, Buića, Dr. Anta Sugje, Flore Jakšić, Frana Antice, Imotska, Istarska, Iva Bjelokosića, Iva Račića, Izvijačica, Koločepska, Konavoska, Kuparska, Lazarina, LukšeBeritića, Ljubuška, Mala, Marijana, BlažićaMarkaGjaje, Miha Klajića, Neumska, Nika Kulišića, Nikole Napice, Obodska (ispod ulice Petra Krešimira IV), Od čempresa, Od Gradca, Od greba žudioskih, Od Maslinate, Od Škara, Orsatova, Omiška, Pelješka, Pionirska, Platska, Slanska, Stonska, Strma, Trnovička, Uz Mline, Vicina, Vicka Lovrina, Za Kapelicom, Zadarska, Župska, Žalasta.

 

ZONA B – površine koje se dijelom pometaju ručno, a dijelom čiste strojno:

 

Augusta Šenoe Bokeljska, Don Frana Bulića, Dračasta Dr. Ante Šercera, Dr. Vladka Mačeka, Filipa Grabovca Gabra Rajčevića, Gorica Svetog Vlaha, II. Dalmatinske brigade, Ivanjska, Ivana Matijaševića, Ivana Meštrovića, Ivana Zajca, Jakova Lukarevića Josipa Berse Kardinala Stepinca (do ulice Petra Svačića), Kneza Branimira, Luke Sorkočevića II. dalmatinske brigade Marka Marojice, Od Gaja, Od Svetoga Mihajla, Oraška Pera Rudenjaka Petra Hektorovića, Petra Preradovića Riječka, Stjepana Cvijića, Trstenska Vatroslava Lisinskog (od Ćira Carića do kraja ulice), Viška Zlatni potok, Put žrtava s Dakse, Josipa Kosora

 

ZONA B – površine koje se pometaju isključivo ručno:

 

Banjska, Cavtatska (iznad ulice Petra Krešimira IV), Dolska, Dubravkina, Dubrovačkog odreda, Dubska, Dunavska Eugena Kumičića, Kunska, Sunčana, Bernarda Shawa, Frana Čale, Gromačka, Hladovita, Hutovska, Ivana Mane Jarnovića, Ivana Mažuranića, IvanaRendića, Kamenarska, Kliševska, Lastovska, Lokrumska, Lopudska, Ludmila Rogovskog, Mandaljenska, Matije Gupca, Metohijska, Nikše Ljubičića, Pera Beatovića, Petra Grubišića, Podgorska, Pridvorska, Prijevorska, Radnička (iznad ulice Andrije Hebranga), Rožatska, Savska Srebrenska, Sreserska, Šibenska, Tiha, Tina Ujevića, Tivatska, Obuljenska, Osojnička, Ošljanska, Padre Perice, Put od Bosanke (iznad Ulice P. Krešimira IV), Radnička (ispod ulice Andrije Hebranga), Radnička (ispod ulice Andrije Hebranga), Silvija Strahimira Kranjčevića, Srednji Kono, Trogirska, Velebitska, Vinka Sagrestana Zatonska, Žuljanska.

 

ZONA C – površine koje se dijelom pometaju ručno, a dijelom čiste strojno:

 

Blatska, Iva Dulčića, Josipa Pupačića, Koste Strajnića, Liechtensteinov put (od naselja Gorica do kraja ulice), Majkovska, Od Gorice, Od Srđa, Petra Zoranića, Šipčine, Volantina, Dalmatinska (do OŠ Lapad), Frana Supila (od Viktorije do Orsule), Kneza Domagoja, Komajska.

 

ZONA C – površine koje se pometaju isljučivo ručno:

 

Alberta Hallera, Antuna Masle, Augusta Cesarca, Brdasta, Brgatska, Brsečinska Cavtatska (iznad ulice Petra Krešimira IV), Frana Kolumbića, Franca Prešerna, Ignjata Joba, Janjinska, Put od Bosanke (iznad Ulice P. Krešimira IV), Zrinsko-Frankopanska (do Zagrebačke ulice), Buića, Flore Jakšić, Hodiljska, Iva Bjelokosića, Iva Račića, Koločepska, Kunska, Između ribnjaka, Jakljanska, Komolačka, Koritska, Kriva, Lovra Matačića, Mehmedalije-Maka Dizdara, Miroslava Krleže, Od borova, Pobrežska, Pomoraca, Postranjska, Prožurska, Šipanska, Šumetska, Topolska,Trpanjska, Udarnička, Željezničarska, Obodska (ispod ulice Petra Krešimira IV), Od Škara, Od Križa Radnička (iznad ulice Andrije Hebranga), Slanska, Stonska, Tiha, Vlaha Paljetka, Zadarska.

 

ZONA D – površine koje se pometaju ručno i strojno:

 

Ante Topića Mimare, Antuna Barca, Antuna Kazali, Antuna Mihanovića, Augusta Šenoe, Biokovska, Blatska, Bruna Bušića, Čilipska, Dr. Roka Mišetića, Dračasta, Điva Natali, Đura Basaričeka, Eugena Kvaternika, Filipa Grabovca, Gornji Kono, Grebenska, Ivana Gorana Kovačića, Jakova Lukarevića, Janjevska, Josipa Berse, Korčulanska, Koste Strajnića, Kotorska, Luke Sorkočevića, Majkovska, Mihajla Hamzića, Mljetska, Moluntska, Mosorska, Mostarska, Natka Nodila, Od Gale, Od Gorice Od Hladnice, Od Kolorine, Od Montovjerne, Od Nuncijate, Oraška, Petra Svačića, Paska Baburice, Pera Rudenjaka, Petra Preradovića, Primorska, Sinjska, Solinska, Trstenska, Uz Giman, Uz Glavicu, Viška, Vlaha Paljetka.

 

ZONA D – površine koje se pometaju isljučivo ručno:

 

Alberta Hallera, Antuna Masle, Augusta Cesarca, Banjska, Brdasta, Brgatska, Brsečinska, Budvanska, Dolska, Dr. Anta Sugje, Dubravkina, Dubrovačkog odreda, Dubska, Dunavska, Frana Kolumbića, Frana Antice, Frana Čale, Franca Prešerna, Gromačka, Hodiljska, Hutovska, Ignjata Joba, Imotska, Istarska, Ivana Mane Jarnovića, Ivana Mažuranića, Ivana Rendića, Između ribnjaka, Izvijačica, Jakljanska, Kamenarska, Kliševska, Komolačka, Konavoska, Koritska, Kriva, Kuparska, Lastovska, Lazarina, Lokrumska, Lopudska, Lovra Matačića, Ludmila Rogovskog, Lukše Beritića, Ljubuška, Mandaljenska, Marijana Blažića, Marka Gjaje, Matije Gupca, Mehmedalije - Maka Dizdara, Metohijska, Miha Klajića, Miroslava Krleže, Neumska, Nika Kulišića, Nikole Napice, Nikše Ljubičića, Obuljenska, Od borova, Od čempresa, Od Gradca, Od greba žudioskih, Od Maslinate, Orsatova, Osojnička, Ošljanska, Omiška, Pera Beatovića, Pelješka, Petra Grubišića, Pionirska, Platska, Pobrežska, Podgorska, Pomoraca, Postranjska, Pridvorska, Prijevorska, Privežna, Prožurska, Rožatska, Savska, Srebrenska, Sreserska, Stolačka, Strma, Šibenska, Šipanska, Šumetska, Tina Ujevića, Tivatska, Topolska, Trnovička, Trpanjska, Udarnička, Uz Mline, Velebitska, Vicina, Vicka Lovrina, Vinka Sagrestana, Za Kapelicom, Zatonska, Žuljanska, Župska, Žalasta, Željezničarska.

 

ZONA E:

 

Naselja: Mokošica (nova i stara), naselja u Rijeci dubrovačkoj, Zaton, Orašac, Trsteno i Brsečine.

 

ZONA F:

 

Naselja: Koločep, Lopud, Suđurađ, Luka Šipanska, Gromača, Kliševo, Riđica, Ljubač, Mrčevo,

Dubravica, Osojnik i Bosanka.

 

 

2.7.1.2. Ručno i strojno pranje javnih površina

 

Članak 39.

 

Ručno pranje javnih površina unutar gradskih zidina provodi se na površinama kako slijedi:

 

Uz Jezuite (bez stubišta), Gundulićeva poljana, Bunićeva poljana, Poljana Marina Držića, Pred Dvorom, Luža, Zeljarica, Placa, sve ulice sjeverno i južno od Place do ulice Prijeko i Ulice Od Puča uključujući i njih, Široka, Poljana Paska Miličevića, Vrata od Pila, Ruđera Boškovića, Zlatarska, Peline (od Zlatarske do Boškovićeve), Sv. Dominika i Peline.

 

U sezonskom razdoblju (od 15.04. do 31.10.) javne površine se peru svaki dan, a u izvan sezonskom razdoblju (od 01.11. do 15.04.) peru su uoči državnih blagdana, odnosno prema potrebi i po nalogu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika.

 

U sezonskom razdoblju (od 15.05. do 15.09.) obavlja se pranje mula u Donjem čelu, Koločep i to 2-3 puta tjedno, ovisno o potrebi.

 

Strojno pranje (peračica) javnih površina unutar gradskih zidina provodi se na površinama Sv. Dominika i Place, a izvan gradskih zidina na površinama Pila, Brsalja i Šetališta Kralja Zvonimira.

 

2.7.1.3. Čišćenje odvodnih jaraka i otvora slivnika

 

Članak 40.

 

Čišćenje odvodnih jaraka i otvora slivnika obavlja se u pješačkim zonama i to sukladno čišćenju površine (zone) u kojoj se ti objekti nalaze.

 

2.7.1.4. Čišćenje, pražnjenje, pranje i održavanje košarica za otpad

 

Članak 41.

 

U zoni A pražnjenje se obavlja više puta dnevno, a u ostalim zonama košarice se prazne sukladno programu pometanju zona. Košarice se moraju redovno održavati, a dotrajale mijenjati.

 

2.7.1.5. Uklanjanje trave i korova

 

Članak 42.

 

Uklanjanje trave i korova uz rubove javnih površina i prometnica obavlja se po potrebi, s tim da je taj posao obavezno obavljati u vrijeme vegetacije (od 15.02. do 15.08.). Pod pojmom uklanjanja trave podrazumijeva se i čišćenje nakon obavljene košnje.

 

2.7.1.6. Odvoz i zbrinjavanje otpada sa javnih površina

 

Članak 43.

 

Odvoz i zbrinjavanje otpada sa javnih površina podrazumijeva zbrinjavanje otpada prikupljenog pražnjenjem košarica, ručnim i strojnim pometanjem, košenjem trave, održavanjem igrališta i javnih kupališta.

 

 

Članak 44.

 

Za radove iz članka 37. do 43. planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika u okviru programa: Čistoća javnih površina.

 

Obavljanje: ........................................................................................................ Čistoća d.o.o. 

Procjena troškova : ............................................................................... 12.300.000,00 kuna.

 

2.7.2. Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta

 

Članak 45.

 

Ova djelatnost se obavlja temeljem Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika, a izvršava se rješenjem komunalnog redarstva.

 

 

Članak 46.

 

Za radove iz članka 45. planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika u okviru programa: Komunalni poslovi po posebnim odlukama; projekt: Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta.

 

Obavljanje: ..................................................................... odabrani ponuditelj - prema ugovoru

Procjena troškova: ........................................................................................ 60.000,00 kuna

 

 

2.8. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

 

Članak 47.

 

Održavanje javne rasvjete obuhvaća upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivši podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljivanje javnih površina i javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta.

 

Pod mjesečnom pripravnosti podrazumijeva se obilazak i pregled javne rasvjete u neradne dane odnosno u dane blagdana, a obavlja se na način da se u navedene dane izvrši pregled funkcionalnosti javne rasvjete dežurnim vozilom te u slučaju većeg kvara ili kvara na upravljačkom i zaštitnom dijelu polja javne rasvjete otkloni kvar.

 

 

2.8.1. Održavanje javne rasvjete izvan povijesne gradske jezgre

 

Članak 48.

 

Područje Grada Dubrovnika izvan povijesne gradske jezgre u smislu održavanja po ovom Ugovoru dijeli se na dvije zone i to:

 

      zonu "A" koja obuhvaća naselja Dubrovnik i Novu Mokošicu osim područja povijesne 

     gradske jezgre;             

     -    zonu "B" koja obuhvaća ostala područja s naseljima i otocima.

 

 

Članak 49.

 

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijevaju se radovi nadzora i održavanje radi osiguranja kontinuirane i nesmetane funkcije rasvjete javnih površina, uključivo funkciju blagdanske dekorativne rasvjete na području izvan povijesne jezgre Grada Dubrovnika.

 

Održavanje javne rasvjete izvan povijesne jezgre Grada Dubrovnika sastoji se od:

    redovnog godišnjeg održavanja,

    mjesečne pripravnosti,

    pojačanog godišnjeg održavanja,

    nabave materijala za održavanje javne rasvjete i

    nabave i skladištenja minimalnih zaliha materijala.

 

 

Članak 50.

 

Pod redovnim godišnjim održavanjem javne rasvjete podrazumijevaju se poslovi otklanjanja kvarova i zamjena istrošenih, neispravnih ili uništenih dijelova:

    rasvjetnih stupova,

    razdjelnika i razdjelnih kutija,

    tehnološki i konstrukcijski zastarjelih svjetiljki i rasvjetnih tijela,

    ostalih elektroinstalacijskih elemenata javne rasvjete,

    dekorativnih elemenata blagdanske rasvjete kao i

    kontrole rada upravljačkih uređaja.

 

 

Članak 51.

 

Redovno godišnje održavanje javne rasvjete obavlja se svakog radnog dana u godini, i to u zoni "A"  u vremenu od 14 do 22 sata, a u zoni "B" u vremenu od 8 do 16 sati.

 

Rad službe za prijavu kvara na telefon sa operaterom obavljat će se u vremenu od 8 do 16 sati, a izvan tog vremena prijave preuzima automatska sekretarica, koja je dostupna od 00 do 24 sata na broju telefona 0800203020 (besplatan broj).

 

Redovno održavanje javne rasvjete obavlja se po nalogu ovlaštene osobe naručitelja, a na temelju uočenih nedostataka sa večernjih obilazaka javne rasvjete od strane djelatnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika, podataka dostavljenih od tajnika MO i GK, te podataka dobivenih putem prijava kvarova na telefon za prijavu kvarova i u ured javne rasvjete i aplikaciju Dubrovačko oko.

 

Izvanredni pregledi javne rasvjete obavljaju se odmah nakon elementarne nepogode (jakih pljuskova, vjetrova, atmosferskih pražnjenja i slično).

 

Pojačano održavanje javne rasvjete odnosi se na održavanje koje se obavlja izvan redovitog godišnjeg održavanja, a podrazumijeva radove na rekonstrukciji i manjim proširenjima mreže javne rasvjete, antikorozivnu zaštitu i bojanje elemenata javne rasvjete, radove na izradi blagdanske rasvjete i sl. Radovi na pojačanom održavanju obavljaju se samo uz poseban nalog i  suglasnost ovlaštene osobe.

 

 

Članak 52.

 

Kvar na mreži javne rasvjete u zoni A mora  se otkloniti u roku od 24 sata od uočavanja, odnosno naloga ovlaštene osobe Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu i 72 sata od uočenog kvara odnosno naloga ovlaštene osobe u zoni "B". Izuzetak su kvarovi za čije otklanjanje su potrebni građevni radovi, tj.ukoliko se radi o većem kvaru na mreži.

 

 

Članak 53.

 

Za radove iz članka 48. do 52. planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa: Održavanje javne rasvjete : aktivnost izvan povijesne jezgre i to kako slijedi:

 

Redovito održavanje javne rasvjete .......................................................... . 5.300.000,00 kuna

Intelektualne usluge ....................................................................................... 250.000,00 kuna

 

Obavljanje: ...................................................................... odabrani izvoditelji - prema ugovoru

Procjena troškova obavljanja: ................................................................ 5.550.000,00 kuna

 

2.8.2.  Održavanje javne rasvjete na području povijesne gradske jezgre

 

Članak 54.

 

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijevaju se radovi nadzora i održavanja radi osiguranja kontinuirane i nesmetane funkcije rasvjete javnih površina, uključivo funkcije dekorativne rasvjete zidina i blagdanske dekorativne rasvjete na području povijesne jezgre Grada Dubrovnika, a koja obuhvaća područje unutar zidina, tvrđave, mostove, Lazarete te ulice Uz Posat i Dante Alighieria.

 

Održavanje javne rasvjete na području povijesne gradske jezgre Grada Dubrovnika sastoji se od:

    redovnog godišnjeg održavanja,

    mjesečne pripravnosti,

    pojačanog godišnjeg održavanja i

    nabave materijala za održavanje javne rasvjete,

    skladištenja dekorativnih blagdanskih elemenata  te minimalnih zaliha materijala.

 

 

Članak 55.

 

Pod redovnim godišnjim održavanjem javne rasvjete podrazumijevaju se poslovi otklanjanja kvarova i zamjena istrošenih, neispravnih ili uništenih dijelova:

    rasvjetnih stupova,

    razdjelnika i razdjelnih kutija,

    tehnološki i konstrukcijski zastarjelih svjetiljki i rasvjetnih tijela,

    ostalih elektroinstalacijskih elemenata javne rasvjete i

    kontrole rada upravljačkih uređaja.

 

 

Članak 56.

 

Redovito godišnje održavanje javne rasvjete obavlja se svakog radnog dana u godini.

Redoviti pregledi javne rasvjete obavljaju se svakog radnog dana, a uz nazočnost ovlaštene osobe iz članka 50. jedanput tjedno.

 

Izvanredni pregledi javne rasvjete obavljaju se odmah nakon elementarne nepogode (jakih pljuskova, vjetrova, atmosferskih pražnjenja i slično).

 

 

Članak 57.

 

Nastali kvar mora se otkloniti  u roku od 24 sata od uočavanja istog ukoliko se  ne radi o većem kvaru na mreži.

 

Pojačano održavanje javne rasvjete odnosi se na održavanje koje se obavlja izvan redovitog godišnjeg održavanja, a podrazumijeva radove na rekonstrukciji i manjim proširenjima mreže javne rasvjete, antikorozivnu zaštitu i bojanje elemenata javne rasvjete, radove na izradi blagdanske rasvjete i sl. Radovi na pojačanom održavanju obavljaju se samo uz poseban nalog  ovlaštene osobe.

 

 

Članak 58.

 

Za radove iz članka 54. do 57. planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika u okviru programa : Održavanje javne rasvjete : aktivnost povijesna jezgra i to kako slijedi:

 

Redovito održavanje javne rasvjete........................................................... 1.200.000,00 kuna.

 

Obavljanje: .......................................................................odabrani izvoditelj - prema ugovoru

Procjena troškova: ................................................................................. 1.200.000,00 kuna.

 

2.8.3. Blagdanska rasvjeta

 

Članak 59.

 

Pod blagdanskom rasvjetom podrazumijeva se nabava dekorativnih rasvjetnih tijela te poslovi otklanjanja kvarova i zamjena istrošenih, neispravnih ili uništenih dijelova

 

 

Članak 60.

 

Za radove iz članka 59. planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika u okviru programa: Održavanje javne rasvjete : aktivnost blagdanska rasvjeta, i to kako slijedi:

 

- nabava materijala…………………250.000,00 kuna

- održavanje ……………………….. 250.000,00 kuna

 

Obavljanje: ...................................................................... odabrani izvoditelj - prema ugovoru

Procjena troškova: .................................................................................... 500.000,00 kuna.

 

2.8.4. Javna rasvjeta - trošak električne energije

 

Članak 61.

 

Pod troškom električne energije podrazumijevaju se troškovi za električnu energiju utrošenu na sustavu javne rasvjete na području Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 62.

 

Za troškove iz članka 61. planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa: Održavanje javne rasvjete: aktivnost Grad Dubrovnik javna rasvjeta - trošak električne energije, i to kako slijedi:

Troškovi za električnu energiju .................................................................. 4.010.000,00 kuna.

 

Obavljanje: ................................................................... odabrani isporučitelj - prema ugovoru

Procjena troškova:................................................................................... 4.010.000,00 kuna.

 

 

 

 

 

 

Članak 63.

 

REKAPITULACIJA RASHODA

__________________________________________________________________________

 

          OPIS RADOVA                                                                                   2020. g.         

__________________________________________________________________________

1.       Održavanje nerazvrstanih cesta                                                    13.450.000,00

2.       Održavanje javnih površina na kojima

          nije dopušten promet motornih vozila                                              4.000.000,00

3.       Održavanje građevina javne odvodnje

          oborinskih voda                                                                                1.300.000,00

4.       Održavanje javnih zelenih površina                                              14.010.000,00

5.       Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene             1.140.000,00                                                               

6.       Održavanje groblja                                                                            1.510.000,00

7.       Održavanje čistoće javnih površina                                                12.360.000,00

8.       Održavanje javne rasvjete                                                             11.260.000,00

          UKUPNO:                                                                                     59.030.000,00 kuna

 

 

3.    IZVORI FINANCIRANJA

 

Članak 64.

 

Financiranje radova iz članaka 3. do 62. u 2020. g. vršit će se iz slijedećih izvora:

 

1. Komunalna naknada .........................................................  35.000.000,00 kuna

2. Komunalni doprinos  ..........................................................   5.040.000,00 kuna

3. Opći prihodi i primici ...........................................................   7.010.000,00 kuna

4. Naknada za uporabu pomorskog dobra ..............................  3.640.000,00 kuna

5. Ostali prihodi za posebne namjene- Hrv.vode..........................200.000,00 kuna

6. Naknade po gradskim odlukama ........................................   2.340.000,00 kuna

7. Ostale pomoći unutar općeg proračuna - Žuc......................   2.700.000,00 kuna

8. Kapitalne donacije …………………………………………….    3.100.000,00 kuna

 

                                                                                        

4.    PROVEDBA PROGRAMA

                         

Članak 65.

 

Vrijednost pojedinih radova iz ovog Programa utvrđena je na temelju potreba i prosječnih cijena takvih radova iz ranijih godina.

 

 

Članak 66.

 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika podnosi izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu Gradskom vijeću Grada Dubrovnika istovremeno s izvješćem o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika.

 

 

5.    ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 67.

 

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika" i provodit će se tijekom 2020. godine.

 

 

KLASA: 363-01/19-03/05

URBROJ: 2117/01-09-19-03

Dubrovnik, 10. prosinca 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------