Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 16 - 13. prosinca 2019.Objavljeno: 13.12.19.

189. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Na temelju članka 67. i 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18 i 110/18) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12, 5/13., 6/13.– pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 26. sjednici, održanoj 10. prosinca 2019., donijelo je

 

 

P R O G R A M

gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2020. godinu

 

 

1.   OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Programom obuhvaćeno je dovršenje izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, započetih u prethodnom periodu, kao i novi objekti i uređaji definirani nastojanjem da se osigura kvalitetnije korištenje prostora, viši urbani standard i bolja zaštita prirodne sredine, istovremeno, koliko je god moguće, uvažavajući zahtjeve stanovnika Grada Dubrovnika  za 2020. godinu. Objekti i uređaji komunalne infrastrukture se odnose za:

 

      Nerazvrstane ceste

      Javne površine

      Javnu rasvjetu

      Groblja

 

Ovaj Program sadrži  opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za nabavu opreme kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

 

 

2.      NERAZVRSTANE CESTE

 

Članak 2.

 

Nerazvrstane ceste financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade, kredita, fondova i proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od 99.143.500          kuna  za namjene kako slijedi:

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE 2020.

r.b

NAZIV PROJEKTA

UKUPNO

Proračunska sredstva

Komunalni doprinos

Komunalna naknada

Preneseni višak prihoda iz 2019.

Kredit

Kapitalne donacije

Fondovi

1

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA              (UO za izgradnju i upravljanje projektima)

800.000

120.000

680.000

 

 

 

 

 

2

KARDINALA STEPINCA - IVA DULČIĆA

4.500.000

 

4.500.000

 

 

 

 

 

3

PARKING HRVI

2.400.000

2.400.000

 

 

 

 

 

 

4

CESTA-  ZGRADE HRVI

8.000.000

1.880.000

3.620.000

2.500.000

 

 

 

 

5

NIKA I MEDA PUCIĆA

6.000.000

4.500.000

 

 

1.500.000

 

 

 

6

ANDRIJE HEBRANGA OBORINSKA ODVODNJA

200.000

 

 

 

 

 

 

200.000

7

MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA

200.000

 

 

 

 

 

 

200.000

8

CESTA MOST DR. FRANJA TUĐMANA - OSOJNIK

33.173.500

 

 

 

2.950.000

30.223.500

 

 

9

CESTA OSOJNIK LJUBAČ

350.000

350.000

 

 

 

 

 

 

10

CESTA TAMARIĆ

1.110.000

110.000

 

 

 

 

 

1.000.000

11

CESTA GORNJA SELA   

200.000

200.000

 

 

 

 

 

 

12

TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK

85.000

85.000

 

 

 

 

 

 

13

LAPADSKA OBALA

40.085.000

85.000

 

 

 

 

 

40.000.000

14

CESTA NUNCIJATA

200.000

200.000

 

 

 

 

 

 

15

IMPORTANE

750.000

 

 

 

750.000

 

 

 

16

PROMETNICA IZA ZGRADA -KINESKI ZID

250.000

250.000

 

 

 

 

 

 

17

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA                    (UO za promet)

350.000

350.000

 

 

 

 

 

 

18

LEGALIZACIJA CESTA               (UO za promet)

245.000

245.000

 

 

 

 

 

 

19

PROMETNE POVRŠINE ( UO za Promet )

200.000

 

200.000

 

 

 

 

 

20

SEMAFORI ( UO za promet )

45.000

45.000

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

99.143.500

10.820.000

9.000.000

2.500.000

5.200.000

30.223.500

0

41.400.000

 

1.    Projektna dokumentacija – Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na  prometnicama Grada Dubrovnika koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom ( UO za izgradnju i upravljanje projektima).

2.    Kardinala Stepinca - Iva Dulčića - Rekonstrukcija ulice Kardinala Stepinca sa izgradnjom oborinske kanalizacije, mrežom javne rasvjete, nogostupa i kolničke konstrukcije.

3.    Parking HRVI – Izgradnja parkinga ispod zgrada HRVI-a u Mokošici.

4.    Cesta-Zgrade HRVI –  Pristupna cesta sa infrastrukturom do stambenih zgrada HRVI u naselju Mokošica

5.    Nika i Meda Pucića - Završetak uređenja šetnice u Lapadu

6.    Andrije Hebranga oborinska odvodnja - Izrada projektne dokumentacije, ishodovanje građevinske dozvole i gradnja – ulica Andrije Hebranga i to zapadni dio od ulice Kunske do Rotora u Gružu.

7.    Montovjerna - Batala - oborinska odvodnja – Izrada projektne dokumentacije, ishodovanje građevinske dozvole i gradnja. Odvodnja koja povezuje Ulicu Iva Vojnovića ulicom Marka Marojice i preko Ul. Od Sv. Mihajla se ispušta u kolektor na batali u more.

8.    Cesta Most dr. Franja Tuđmana - Osojnik - Izgradnja nove ceste i infrastrukture sa rekonstrukcijom bivše županijske ceste, sanacija odlagališta kojim prolazi trasa ceste, a  koja bi povezivala Most dr. Franja Tuđmana i Put za Osojnik.

9.    Cesta Osojnik - Ljubač – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste od naselja Osojnika do Ljubača.

10.  Cesta Tamarić - Izrada projektne dokumentacije, ishodovanje dozvola, te početak gradnje nerazvrstane ceste od OŠ Mokošica do nerazvrstane ceste Lozica – Mokošica – Komolac -  Sustjepan.

11.  Cesta Gornja sela - Izrada projektne dokumentacije ceste kroz Gornja sela (1. dionica Kliševo - Mrčevo, te 2. dionica Mrčevo - Riđica).

12.  Tehničko - tehnološki blok Osojnik - Izrada projektne dokumentacije ceste u obuhvatu UPU-a Tehničko - tehnološki blok Osojnik.

13.  Lapadska obala - Rekonstrukcija Lapadske obale.

14.  Cesta Nuncijata - Izrada projektne dokumentacije spojne ceste od državne ceste D8 prema naselju Nuncijata

15.  Importane - Povrat sredstava za izgradnju ceste sa infrastrukturom, koja će prijeći u vlasništvo Grada Dubrovnika.

16.  Prometnica iza zgrada - Kineski zid – Izgradnja ceste kojom Ulica Kneza Branimira u naselju Montovjerna prestaje biti slijepa ulica.

17.  Projektna dokumentacija – Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na  prometnicama Grada Dubrovnika koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom.( UO za Promet)

18.  Legalizacija cesta - Legalizacija nerazvrstanih cesta Grada Dubrovnika. ( UO za Promet)

19.  Prometne površine – rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica i javnih  površina na području Grada Dubrovnika – oprema ( UO za Promet )

20.  Semafori – modernizacija semafora - oprema ( UO za Promet )

 

 

3.      JAVNE POVRŠINE

 

Članak 3.

 

Ulaganja u javne površine se očituju u nabavci opreme za javne površine i izgradnji javnih objekata  te se financira iz sredstava komunalnog doprinosa, komunalne naknade, kapitalnih donacija, fondova i proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od  24.682.000 kuna i to:

 

 

 

 

ULAGANJA U JAVNE POVRŠINE 2020.

r.b.

NAZIV PROJEKTA

UKUPNO

Proračunska sredstva

Komunalni doprinos

Komunalna naknada

Preneseni višak prihoda iz 2019.

Kredit

Kapitalne donacije

Fondovi

1

SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE

350.000

50.000

 

 

 

 

 

300.000

2

PARK GRADAC

200.000

200.000

 

 

 

 

 

 

3

SERPENTINE SRĐ

2.100.000

100.000

 

 

 

 

 

2.000.000

4

SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA

5.650.000

3.237.000

 

 

 

 

 

2.413.000

5

AZIL ZA ŽIVOTINJE

3.000.000

 

 

 

 

 

 

3.000.000

6

ULAGANJA U DJEČJA IGRALIŠTA

400.000

 

 

400.000

 

 

 

 

7

IGRALIŠTE BABIN KUK

3.200.000

 

3.200.000

 

 

 

 

 

8

IGRALIŠTE KOMOLAC

100.000

 

 

 

 

 

 

100.000

9

JAVNA POVRŠINA ISPRED STADIONA LAPAD

200.000

 

 

 

200.000

 

 

 

10

GARAŽA MOKOŠICA

700.000

 

 

 

 

 

 

700.000

11

IGRALIŠTE KONO

100.000

 

 

100.000

 

 

 

 

12

IGRALIŠTE MOKOŠICA-ISPRED KISSA

50.000

50.000

 

 

 

 

 

 

13

DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONTOVJERNA

100.000

 

 

100.000

 

 

 

 

14

IGRALIŠTE LJUBAČ

350.000

350.000

 

 

 

 

 

 

15

IGRALIŠTE NA GORICI

50.000

 

 

50.000

 

 

 

 

16

PARK PILE

1.072.000

72.000

 

 

 

 

 

1.000.000

17

PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA

2.000.000

 

 

 

 

 

 

2.000.000

18

LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA (UO za Promet )

150.000

150.000

 

 

 

 

 

 

19

OGRADA DUBROVAČKO SUNCE BONINOVO ( UO za Promet )

1.200.000

 

 

 

 

 

1.200.000

 

20

PARKIRALIŠTE U ULICI MARINA KNEŽEVIĆA ( UO za Promet )

1.350.000

 

950.000

 

400.000

 

 

 

21

PARKIRALIŠTE U ULICI IZMEĐU DOLACA ( UO za Promet )

2.360.000

 

1.360.000

 

1.000.000

 

 

 

 

UKUPNO

24.682.000

4.209.000

5.510.000

650.000

1.600.000

0

1.200.000

11.513.000

 

1.    Sanacija obale Rijeke Dubrovačke – Izrada projektne dokumentacije sanacije obale Rijeke Dubrovačke.

2.    Park Gradac – Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Parka Gradac.

3.    Serpentine Srđ – Izvođenje dijela radova na rekonstrukciji serpentina Srđ.

4.    Sanacija odlagališta Grabovica – Završetak izvođenja radova na I. fazi sanacije odlagališta komunalnog otpada Grabovica.

5.    Azil za životinje – Početak izgradnje azila za životinje.

6.    Ulaganje u dječja igrališta - Ulaganje u izgradnju, obnovu i opremanje dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika.

7.    Igralište Babin Kuk – Izgradnja novog dječjeg i sportskog igrališta na Babinom Kuku

8.    Igralište Komolac – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog dječjeg i sportskog igrališta u Komolcu.

9.    Javna površina ispred Stadiona Lapad – preuređenje postojeće javne površine.

10.  Garaža Mokošica – Izrada projektne dokumentacije podzemne garaže kapaciteta 200 parkirališnih mjesta.

11.  Igralište Kono – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog dječjeg i sportskog igrališta.

12.  Igralište Mokošica - ispred Kissa – Sanacija podloge postojećeg igrališta u naselju Mokošica

13.  Dječje igralište i Park Montovjerna – Rekonstrukcija dječjeg igrališta i uređenje postojećeg parka (hortikulturno uređenje).

14.  Igralište Ljubač – Izgradnja dječjeg igrališta.

15.  Igralište na Gorici – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg i sportskog igrališta.

16.  Park Pile – Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova u parku Pile, obuhvaća hortikulturno uređenje sa urbanom opremom i spravama.

17.  Park ispod platane na Pilama – Uređenje platoa ispod platane na Pilama

18.  Legalizacija javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen prometnim motornim vozilima – Novi projekt legalizacije, postupci uknjižbe javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen prometnim motornim vozilima na području Grada Dubrovnika.

19.  Ograda Dubrovačko Sunce Boninovo -  Sanacija i ugradnja  nove zaštitno ukrasne ograde Dubrovačko Sunce na Boninovu ( UO za Promet )

20.  Parkiralište u ulici Marina Kneževića -  izgradnja 57 novih parkirališnih mjesta ( UO za Promet )

21.  Parkiralište u ulici Između dolaca – izgradnja 65 novih parkirališnih mjesta ( UO za Promet )

 

 

4.      JAVNA RASVJETA

 

Članak 4.

 

Gradnja mreže javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalne naknade u ukupnom iznosu od 500.000 kuna za namjene kako slijedi:

 

 

ULAGANJA U JAVNU RASVJETU 2020.

r.b.

NAZIV PROJEKTA

UKUPNO

Proračunska sredstva

Komunalni doprinos

Komunalna naknada

Preneseni višak prihoda iz 2019.

Kredit

Fondovi

1

JAVNA RASVJETA  STARA MOKOŠICA

500.000

 

 

0

 

 

500.000

 

UKUPNO

500.000

0

0

0

 

0

500.000

 

 

1.    Javna rasvjeta Stara Mokošica – izgradnja nove javna rasvjeta u Mokošici.

 

5.      GRAĐENJE GROBLJA

 

Članak 5.

 

Građenje groblja financirat će se iz proračunskih sredstava i sredstava komunalne naknade i sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od  16.050.000 kuna za namjenu kako slijedi:

 

 

ULAGANJA U GROBLJA 2020.

r.b.

NAZIV PROJEKTA

UKUPNO

Proračunska sredstva

Komunalni doprinos

Komunalna naknada

Preneseni višak prihoda iz 2019.

Kredit

Fondovi

1

IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU

16.050.000

700.000

10.000.000

5.350.000

 

 

 

 

UKUPNO

16.050.000

700.000

10.000.000

5.350.000

0

0

0

 

 

1.   Rashodi za građenje groblja su vezani za sufinanciranje, zajedno sa Općinom Župa dubrovačka, izgradnja groblja sa svim pratećim objektima i infrastrukturom.

 

 

Članak 6.

 

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 140.375.500  kuna iz sljedećih sredstava financiranja:

 

 

r.b.

Izvor financiranja

Iznos

1

Komunalni doprinos

24.510.000

2

Proračunska sredstva

15.729.000

3

Komunalna naknada

8.500.000

4

Preneseni višak prihoda iz 2019

6.800.000

5

Kredit ( novi 2018.)

30.223.500

6

Kapitalne donacije

1.200.000

7

Fondovi

53.413.000

UKUPNO

 

140.375.500

 

 

Članak 7.

 

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 363-01/19-09/26

URBROJ: 2117/01-09-19-03

Dubrovnik, 10. prosinca 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------