Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 16 - 13. prosinca 2019.Objavljeno: 13.12.19.

188. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13 – pročišćeni tekst,  9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 26. sjednici, održanoj 10. prosinca 2019., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2020.GODINU

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje dugom te gradskom financijskom i nefinancijskom imovinom,  prava i obveze korisnika proračunskih sredstva, te ovlasti Gradonačelnika  u izvršavanju proračuna.

 

 

Članak 2.

 

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu, dok se iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju  maksimalno dopuštenim svotama.

Stvarni rashodi i izdaci Grada Dubrovnika uključujući rashode i izdatke proračunskih korisnika financiranih iz njihovih namjenskih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda, za  2020. godinu ne smiju biti veći od 769.813.700 kuna.

 

 

IISTRUKTURA PRORAČUNA

 

Članak 3.

 

Proračun se sastoji od slijedećih dijelova:

-  Opći dio Proračuna

-  Posebni dio Proračuna

-  Plan razvojnih programa

 

Opći dio Proračuna sadrži:  Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja.

 

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

 

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka  korisnika proračuna iskazanih prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

 

Planom razvojnih programa provode se opći i posebni ciljevi iskazani u strateškom dokumentu, a odražavaju  prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

 

 

IIIIZVRŠAVANJE PRORAČUNA

 

Članak 4.

 

Za planiranje i izvršavanje proračuna Gradonačelnik je odgovoran Gradskom vijeću, o čemu ga izvještava na način propisan Zakonom o proračunu.

 

Upravni odjel  za proračun, financije i naplatu koordinira planiranje, izvršavanje i izvješćivanje o izvršavanju proračuna, te o tome izvještava nadležno izvršno tijelo iz stavka 1. ovog članka.

 

Odgovorna osoba proračunskog korisnika i korisnika proračuna, odgovorna je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, odnosno financijskog plana.

 

Sredstva iz Proračuna osiguravaju se korisnicima u njegovom Posebnom dijelu po utvrđenim programima i nositeljima na pojedinim stavkama.

 

Proračunska sredstva smiju se  koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i do visine utvrđene u Posebnom dijelu.

 

Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama.

 

Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u proračunu tekuće godine nisu izvršena do visine utvrđene proračunom, mogu se u toj visini izvršavati u slijedećoj godini, pod uvjetom da  je isti  aktivan u  slijedećoj godini.

 

U proračunu za 2020. planiran je  višak prihoda proračuna u iznosu od 14.600.000 kuna,

koja sredstva su neizvršena u tekućoj godini, zbog objektivnih okolnosti i isti projekti se nastavljaju izvršavati u 2020.

 

 

Članak  5.

 

Grad Dubrovnik ima 23 proračunska korisnika i to:

1.  JVP Dubrovački vatrogasci

2.   Dječji vrtići Dubrovnik

3.   Osnovna škola Marina Getaldića

4.   Osnovna škola Marina Držića

5.   Osnovna škola Lapad

6.   Osnovna škola Ivana Gundulića

7.   Osnovna škola Mokošica

8.   Osnovna škola Antuna Masle

9.   Prirodoslovni muzej Dubrovnik

10. Dubrovačke knjižnice

11. Javna ustanova u kulturi Dubrovačke ljetne igre

12. Dubrovački muzeji

13. Dubrovački simfonijski orkestar

14. Kazalište Marina Držića

15. Ustanova Kinematografi Dubrovnik

16.  Folklorni ansambl Linđo

17.  Umjetnička galerija Dubrovnik

18.  Dom Marina Držića Dubrovnik

19.  Muzej Domovinskog rata

20.  Zavod za obnovu Dubrovnika

21.  Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika

22.  Vijeće bošnjačke nacionalne manjine

23.  Vijeće srpske nacionalne manjine

 

 

Članak  6.

 

Proračunskim korisnicima doznačuje se iznos sukladno mjesečnim planovima, a po pisanom nalogu za isplatu nadležnog upravnog odjela. Nalog se izdaje temeljem zahtjeva proračunskog korisnika provjerenog od strane nadležnog upravnog odjela.

 

Proračunski korisnici se koriste sredstvima Proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom, usklađenim s ovim Proračunom, odnosno njegovim Posebnim dijelom, a što je dužan pratiti  nadležni upravni odjel.

 

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene proračunom, do visine utvrđene u njegovom Posebnom djelu i dinamikom navedenom u mjesečnim planovima koje u svrhu praćenja izvršenja proračuna moraju dostaviti nadležnom upravnom odjelu.

 

 

Članak 7.

 

Vlastiti prihodi i namjenski prihodi  proračunskih korisnika koji se ostvaruju sukladno članku  48. i članku 52.  Zakona o proračunu,  iskazani u  financijskom planu proračunskog korisnika, a time i u Proračunu, vode se kao izvori financiranja: 25 –Vlastiti prihodi proračunskih korisnika i 55 – Donacije i ostali prihodi proračunskih korisnika.

Proračunski korisnici zadržavaju prihode izvora financiranja 25 i 55  i iste troše u  programe predviđene u  financijskom planu odnosno Proračunu.

 

Nadalje u svrhu praćenja ostvarenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, odnosno izvršenja rashoda i izdataka financiranih iz istih, svaki proračunski korisnik će tromjesečno dostaviti Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu posredstvom nadležnog upravnog odjela, izvještaj o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda, radi evidencije u knjigovodstvu Proračuna. Rok dostave je 10 dana po isteku tromjesečja.

 

Vlastiti i namjenski prihodi i primici koje proračunski korisnici ostvaruju izvan Proračuna pribrajaju se (konsolidiraju) prilikom financijskog izvješćivanja kao i do sada polugodišnje i godišnje, sastavni su dio i polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, koje Gradonačelnik u zakonom propisanim rokovima podnosi Gradskom vijeću.

 

 

Članak 8.

 

Proračunski korisnici koji se bave muzejsko-galerijskom djelatnošću  (Dubrovački muzeji, Umjetnička galerija Dubrovnik, Prirodoslovni muzej Dubrovnik,  Dom Marina Držića i Muzej Domovinskog rata), obvezni su sredstva  koji ostvare od  prodaje  ulaznica  uplaćivati u Proračun Grada, jer se ista smatraju proračunskim prihodom od  nefinancijske imovine.  Sredstva će navedeni proračunski korisnici uplaćivati u  Proračun Grada po dostavljenom izvješću najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

 

 

Članak 9.

 

Osnovne škole kao proračunski korisnici, navedeni u članku 5. ove Odluke, obvezni su sukladno Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020.-2022. godine, podatke iz svojih financijskih planova o sredstvima za plaće i druge rashode za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu, u sklopu nadležnog odjela uključiti u Proračun Grada Dubrovnika za 2020. godinu sa projekcijama.

U financijskim planovima škola  ništa se ne mijenja u odnosu na prethodnu godinu po pitanju  ekonomske klasifikacije, prihodi se planiraju na podskupini 636 - Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, rashodi na kontima skupine 31 Rashodi za zaposlene, s tim da se uvodi nova šifra izvora financiranja: 49 - Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene i koristit će ih isključivo osnovne škole.

 

 

Članak 10.

 

Upravni odjel za  proračun, financije i naplatu, između ostaloga planira i likvidnost proračuna u skladu s novčanim tijekom, te usklađuje sa zahtjevima iz mjesečnih financijskih planova.

 

U skladu s raspoloživim sredstvima, a sukladno nalozima nadležnih upravnih odjela, Upravni odjel za proračun, financije i naplatu izvršava mjesečne dodjele sredstava po korisnicima i programima. 

 

Odgovorna osoba nadležnog upravnog odjela prije isplate mora provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze usuglašenu sa proračunskom stavkom.

 

Gradonačelnik ima pravo obustaviti od izvršenja odluku  o dodjeli sredstava koja je suprotna Zakonu o proračunu.

 

 

 

Članak 11.

 

Posredstvom nadležnog upravnog odjela, proračunski korisnici obvezni su najkasnije 10 dana po primitku mjesečne doznake, Upravnom  odjelu  za proračun,  financije i naplatu, dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima.

 

Ako proračunski korisnik ne dostavi izvješće o utrošenim sredstvima, obustavlja mu se daljnja dodjela planiranih sredstava.

 

Tijekom mjeseca može se izvršiti i dodjela sredstava temeljem posebnog zahtjeva koji odobravaju nadležni upravni odjel, Gradonačelnik i Upravni odjel za proračun, financije i naplatu.

 

Putem nadležnog upravnog odjela, Proračunski korisnik dužan je sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u  proračunskom računovodstvu, dostavljati polugodišnje i godišnje izvještaje Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu.

 

 

Članak 12.

 

Pri neravnomjernom priljevu sredstava u Proračun, Upravni odjel za proračun, financije i naplatu razmjerno će  smanjivati dinamiku doznačivanja sredstava proračunskim korisnicima.

 

 

Članak 13.

 

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda – primitaka i rashoda – izdataka Proračuna, Gradonačelnik će predložiti  Gradskom vijeću Grada Dubrovnika donošenje izmjena i dopuna Proračuna tekuće godine.

 

Gradonačelnik uz suglasnost pročelnika Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela na zahtjev pročelnika, ili između razdjela uz suglasnost pročelnika (sudionika u preraspodjeli), s tim da umanjenje ne može biti veće od 5% rashoda i izdataka dotične proračunske stavke.

 

Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti  između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

O izvršenim preraspodjelama iz prethodnog stavka Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

 

 

Članak 14.

 

Naredbodavac za izvršavanje Proračuna u cijelosti je Gradonačelnik.

Za izvršavanje Proračuna u smislu zakonitog, namjenskog i svrhovitog korištenja

sredstava, također u  cijelosti je odgovoran Gradonačelnik.

Pročelnici upravnih odjela odgovorni su za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava dijela proračuna iz svoje nadležnosti.

Čelnici proračunskih korisnika kao i svih drugih korisnika proračunskih sredstava, odgovorni su za  zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava dobivenih iz Proračuna.

Rashodi i izdaci koji nisu predviđeni Proračunom izvršavat će se temeljem zaključka  Gradonačelnika  na teret proračunske zalihe.

 

 

Članak 15.

 

Slobodnim  novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Gradonačelnik.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se oročavati u poslovnu banku poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti. Odluku o oročavanju sredstava donosi Gradonačelnik. Prihodi od oročavanja raspoloživih novčanih sredstava prihodi su proračuna.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se ulagati samo sa povratom do 31. prosinca 2020. godine.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

 

 

Članak 16.

 

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno, na temelju  odobrenja Gradonačelnika i suglasnosti pročelnika Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu.

 

Iznimno, pročelnik upravnog odjela može odobriti plaćanje predujma bez odobrenja iz stavka 1. ovog članka do iznosa od 10.000 kuna, te za  obveze preuzete po ugovorima za projekte  koji se  sufinanciraju iz sredstava Europske unije.

 

 

Članak 17.

 

Visina sredstava proračunske zalihe iznosi  150.000 kuna.

 

Sredstva proračunske zalihe mogu se, osim za hitne i nepredviđene rashode i izdatke, koristiti i za izvršavanje sudskih odluka (presuda, rješenja, nagodbi i dr.). Sredstva  proračunske zalihe ne mogu se koristiti za kreditiranje. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

 

Gradonačelnik je dužan polugodišnje  i godišnje izvijestiti Gradsko vijeće Grada Dubrovnika o korištenju  proračunske zalihe.

 

 

Članak 18.

 

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug ili nadležnost korisnika, što  zahtijeva smanjenje sredstava, ili korisnik bude ukinut, neutrošena sredstva za njegove rashode ili izdatke usmjeravaju se izmjenama i dopunama Proračuna na korisnika koji preuzme njegove poslove, ili u druge svrhe.

 

 

Članak 19.

 

Osnovica za izračun plaće službenika, namještenika i dužnosnika Grada Dubrovnika i plaće službenika i namještenika korisnika utvrđuje se sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.) i Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 74/10 i 125/14).

 

 

Članak 20.

 

Izvještaji o izvršenju Proračuna podnosit će se Gradskom vijeću u skladu s odredbama  Zakona o proračunu, za razdoblje siječanj – lipanj i siječanj – prosinac i po zahtjevu Gradskog vijeća.

 

 

Članak 21

 

U skladu sa  Zakonom o javnoj nabavi, proračunski korisnici mogu sklapati ugovore o nabavi robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u visini dodijeljenih sredstava. 

 

 

Članak 22

 

Obvezuju se upravni odjeli koji u svojoj nadležnosti imaju obvezu naplate prihoda  Proračuna Grada Dubrovnika, da za sve nepravodobno naplaćene prihode obračunaju i naplate zakonom propisane kamate.

Iznimno, moguća oslobađanja od dijela dugovanja, nastalog temeljem stvorenih obveza, provodit će se na način i pod uvjetima utvrđenim propisima koji reguliraju te obveze.

 

IV.  UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM I DUGOVIMA

 

Članak 23.

 

Grad Dubrovnik može stjecati udjele u kapitalu trgovačkih društava bez naknade i iz sredstava Proračuna.

Kada se sredstva Proračuna koriste za sanaciju, dokapitalizaciju ili kao udio u sredstvima pravne osobe, Grad Dubrovnik postaje suvlasnik imovine u tim pravnim osobama razmjerno uloženim sredstvima.

 

Udjele u kapitalu trgovačkog društva Grad može stjecati prijebojem potraživanja s osnove danih zajmova i plaćenih jamstava, ulaganjem pokretnina i nekretnina i zamjenom dionica i udjela.

 

Odluku o stjecanju udjela Grada Dubrovnika u kapitalu trgovačkog društva iz stavka 2. i 3. ovog članka  donosi Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika.

 

 

Članak 24.

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, iskazani u Računu zaduživanja/financiranja Proračuna u iznosu od 10.110.000 kuna, te pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna  prednost pred svim ostalim izdacima.

 

 

Članak  25.

 

Grad se može dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njegova proračuna, a koju potvrdi Gradsko vijeće  uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija.

Ugovor o zaduživanju sklapa  Gradonačelnik, na osnovi donesenog proračuna, uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija.

O sklopljenom ugovoru, Grad je dužan izvijestiti Ministarstvo financija u roku od 8 dana od dana sklapanja istog.

Grad Dubrovnik u 2020. godini ne planira  dugoročno zaduživanje, očekivano stanje zaduženja na dan 31.12.2020. iznosilo  bi 224.013.000 kuna, sukladno planiranim rokovima iskorištenja odobrenih kredita.

 

 

Članak 26.

Ukupna godišnja obveza Grada za zaduživanje može iznositi najviše 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.

 

U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. ovog članka uključen je  iznos dospjelog  godišnjeg anuiteta u tekućoj godini po kreditima Grada iz članka 23., danim suglasnostima iz članka 25., te odobrenim jamstvima iz članka 26. ove Odluke, kao i dospjele neizmirene obveze, te moguće druge obveze sukladno odredbama članaka 86. do 94. Zakona o proračunu.

 

Pod ostvarenim proračunskim prihodima razumijevaju se ostvareni prihodi Grada iz članka 18. Zakona o proračunu umanjeni za prihode od domaćih i inozemnih pomoći i donacija iz državnog proračuna i proračuna drugih jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, za primitke iz posebnih ugovora (mjesni samodoprinos i sufinanciranje građana), te iz tuzemnog i inozemnog zaduženja.

Postotak zaduženja Grada Dubrovnika manji je od Zakonom dopuštenoga i po zadnjem izračunu, bez novog zaduženja iznosi 13,41%.*

 

 

Članak 27.

 

Trgovačko društvo i javna ustanova kojih je osnivač i većinski vlasnik Grad Dubrovnik mogu se dugoročno  zaduživati samo za investiciju uz suglasnost Grada.

 

Odluku o davanju suglasnosti iz stavka  1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, a ista se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja Grada iz članka 26. ove Odluke, a sukladno odredbama članka 90. Zakona o proračunu.

 

Grad je dužan izvijestiti Ministarstvo financija o danim suglasnostima iz stavka 1. ovog članka u roku od 8 dana od dane suglasnosti, te o  sklopljenim ugovorima  8 dana od dana sklapanja.

 

Grad Dubrovnik dužan je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati na temelju danih suglasnosti.

 

 

Članak 28.

 

Grad Dubrovnik može davati jamstva za ispunjenje obveza trgovačkog društva i javne ustanove kojima je osnivač i većinski vlasnik.

Odluku o davanju jamstva iz stavka 1. ovog članka, donosi  Gradsko vijeće, a koja je izvršna nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva financija.

Ista se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja Grada iz članka  26. ove Odluke.

 

Jamstvena zaliha za prethodno izdana jamstva grada Dubrovnika,  u 2020. iznosi  200.000 kuna.

Grad je dužan izvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o jamstvu u roku od 8 dana od dana o sklapanju.

Grad Dubrovnik dužan je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o stanju aktivnih jamstava za koja je dana suglasnost.

 

 

V. UNUTARNJA REVIZIJA

 

Članak  29.

 

Služba za unutarnju reviziju neovisno i objektivno utvrđuje ostvarivanje cjelovitih zadaća i funkcija Grada Dubrovnika, njegovih proračunskih korisnika, ustanova kojima je Grad osnivač, komunalnih i ostalih trgovačkih društava u kojima je Grad većinski vlasnik.

 

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak  30.

 

Na sve što nije  obuhvaćeno odredbama ove Odluke, primjenjivat će se odredbe Zakona o proračunu, odnosno temeljem njega donesenih pravilnika i uredbi.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika",  a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

 

 

KLASA: 400-06/19-02/01

URBROJ: 2117/01-09-19-17

Dubrovnik, 10. prosinca 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------