Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 16 - 13. prosinca 2019.Objavljeno: 13.12.19.

187. Proračun Grada Dubrovnika za 2020. godinu

Na temelju članka 6. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18), razmotrivši Prijedlog Proračuna Grada Dubrovnika za 2020.  i Projekcije za 2021. i 2022., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 26. sjednici, održanoj 10. prosinca  2019., donijelo je

 

 

PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2020. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

 

 

I. OPĆI DIO

 

Članak 1.

 

Proračun Grada Dubrovnika za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu sastoje se od:

                                                                                                                     PRORAČUN         PROJEKCIJA      PROJEKCIJA

                                                                                                                          2020                          2021                      2022

A.   RAČUN PRIHODA I RASHODA 

 

6 Prihodi poslovanja                                                                                     694.945.300           786.382.600          772.015.900

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                                   1.881.600             12.175.200                 801.100

3 Rashodi poslovanja                                                                                   516.460.650           482.837.000          478.498.300

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                               242.999.050           302.765.500          282.431.700

 

B.   RAČUN   FINANCIRANJA

 

  8         Primici od financijske imovine i zaduživanja                                  58.273.500                  10.000                    10.000

  5         Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                              10.354.000            12.842.000             11.832.000

 

C.   RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

 

  9                      Vlastiti izvori –višak/manjak  sredstava -                           14.713.300              -123.300                    - 65.000

 D.   REKAPITULACIJA

 

 PRIHODI:  (6+7+8+9)                                                                                    769.813.700         798.444.500             772.762.000

 RASHODI: (3+4+5)                                                                                        769.813.700         798.444.500            772.762.000

 

Oznaka

Plan 2020.

Projekcija 2021.

Projekcija 2022.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA  -  EKONOMSKA  KLASIFIKACIJA

     

6 Prihodi poslovanja

694.945.300,00

786.382.600,00

772.015.900,00

61 Prihodi od poreza

182.531.000,00

183.890.000,00

183.890.000,00

611 Porez i prirez na dohodak

143.462.500,00

0,00

0,00

613 Porezi na imovinu

26.050.000,00

0,00

0,00

614 Porezi na robu i usluge

13.018.500,00

0,00

0,00

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

157.443.800,00

248.675.500,00

243.474.000,00

631 Pomoći od inozemnih vlada

370.000,00

0,00

0,00

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

3.835.000,00

0,00

0,00

633 Pomoći iz proračuna

38.020.700,00

0,00

0,00

634 Ostale pomoći unutar opće države

2.911.900,00

0,00

0,00

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

11.218.500,00

0,00

0,00

636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan

52.885.700,00

0,00

0,00

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

48.202.000,00

0,00

0,00

64 Prihodi od imovine

193.774.600,00

193.356.600,00

196.143.400,00

641 Prihodi od financijske imovine

2.778.000,00

0,00

0,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine

190.961.400,00

0,00

0,00

643 Prihodi od kamata na dane zajmove

35.200,00

0,00

0,00

65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

128.771.100,00

136.676.100,00

132.101.100,00

651 Upravne i administrativne pristojbe

32.677.000,00

0,00

0,00

652 Prihodi po posebnim propisima

15.094.100,00

0,00

0,00

653 Komunalni doprinosi i naknade

81.000.000,00

0,00

0,00

66 Ostali prihodi

28.687.800,00

20.431.400,00

13.054.400,00

661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

5.759.800,00

0,00

0,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

22.928.000,00

0,00

0,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

3.737.000,00

3.353.000,00

3.353.000,00

681 Kazne i upravne mjere

2.050.000,00

0,00

0,00

683 Ostali prihodi

1.687.000,00

0,00

0,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

1.881.600,00

12.175.200,00

801.100,00

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

1.000.000,00

   

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

1.000.000,00

0,00

0,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

881.600,00

12.175.200,00

801.100,00

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata

881.600,00

0,00

0,00

SVEUKUPNO PRIHODI

696.826.900,00

798.557.800,00

772.817.000,00

3 Rashodi poslovanja

516.460.650,00

482.837.000,00

478.498.300,00

31 Rashodi za zaposlene

185.986.300,00

184.105.800,00

185.934.400,00

311 Plaće

150.129.600,00

0,00

0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene

9.065.800,00

0,00

0,00

313 Doprinosi na plaće

26.790.900,00

0,00

0,00

32 Materijalni rashodi

178.883.330,00

179.029.680,00

177.813.080,00

321 Naknade troškova zaposlenima

6.974.850,00

0,00

0,00

322 Rashodi za materijal i energiju

24.086.330,00

0,00

0,00

323 Rashodi za usluge

133.024.600,00

0,00

0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

5.116.200,00

0,00

0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

9.681.350,00

0,00

0,00

34 Financijski rashodi

3.670.720,00

1.481.420,00

1.425.320,00

342 Kamate za primljene kredite i zajmove

2.738.200,00

0,00

0,00

343 Ostali financijski rashodi

932.520,00

0,00

0,00

35 Subvencije

24.838.000,00

23.779.000,00

23.704.000,00

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

21.596.000,00

0,00

0,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

3.242.000,00

0,00

0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

39.820.000,00

8.416.600,00

1.660.000,00

363 Pomoći unutar opće države

21.635.000,00

0,00

0,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

14.685.000,00

0,00

0,00

369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

3.500.000,00

0,00

0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

29.033.300,00

28.503.300,00

29.603.300,00

371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

2.000.000,00

0,00

0,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

27.033.300,00

0,00

0,00

38 Ostali rashodi

54.229.000,00

57.521.200,00

58.358.200,00

381 Tekuće donacije

48.666.200,00

0,00

0,00

382 Kapitalne donacije

2.000.000,00

0,00

0,00

383 Kazne, penali i naknade štete

3.162.800,00

0,00

0,00

385 Izvanredni rashodi

150.000,00

0,00

0,00

386 Kapitalne pomoći

250.000,00

0,00

0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

242.999.050,00

302.765.500,00

282.431.700,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

18.270.000,00

33.920.000,00

15.420.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva

8.950.000,00

0,00

0,00

412 Nematerijalna imovina

9.320.000,00

0,00

0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

112.456.050,00

139.296.500,00

203.837.700,00

421 Građevinski objekti

83.699.000,00

0,00

0,00

422 Postrojenja i oprema

17.003.100,00

0,00

0,00

423 Prijevozna sredstva

1.492.750,00

0,00

0,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

2.920.200,00

0,00

0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina

7.341.000,00

0,00

0,00

43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti

116.000,00

116.000,00

116.000,00

431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti

116.000,00

0,00

0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

112.157.000,00

129.433.000,00

63.058.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

112.889.000,00

0,00

0,00

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

188.000,00

0,00

0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

80.000,00

0,00

0,00

SVEUKUPNO RASHODI

759.459.700,00

785.602.500,00

760.930.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA  -  EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

     

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja

58.273.500,00

10.000,00

10.000,00

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

50.000,00

10.000,00

10.000,00

812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

50.000,00

0,00

0,00

84 Primici od zaduživanja

58.223.500,00

0,00

0,00

842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

58.223.500,00

0,00

0,00

SVEUKUPNO PRIMICI

58.273.500,00

10.000,00

10.000,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

10.354.000,00

12.842.000,00

11.832.000,00

51 Izdaci za dane zajmove i depozite

200.000,00

200.000,00

200.000,00

514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

200.000,00

0,00

0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

10.154.000,00

12.642.000,00

11.632.000,00

542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

6.810.000,00

0,00

0,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

3.300.000,00

0,00

0,00

547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

44.000,00

0,00

0,00

SVEUKUPNO IZDACI

10.354.000,00

12.842.000,00

11.832.000,00

 

 

Oznaka

Plan 2020.

Projekcija 2021.

Projekcija 2022.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA  -  IZVORI FINANCIRANJA

     

6 Prihodi poslovanja

694.945.300,00

786.382.600,00

772.015.900,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

386.296.000,00

385.435.000,00

387.480.000,00

Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje

3.000.000,00

   

Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti

1.200.000,00

1.300.000,00

1.400.000,00

Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika

18.834.800,00

19.177.900,00

19.116.700,00

Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke

16.018.500,00

16.018.500,00

16.018.000,00

Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra

5.550.000,00

5.750.000,00

5.950.000,00

Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama

7.577.000,00

12.140.000,00

7.340.000,00

Izvor: 35 Boravišne pristojbe

5.700.000,00

19.850.000,00

19.970.000,00

Izvor: 36 Komunalni doprinosi

30.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

Izvor: 37 Komunalne naknade

51.000.000,00

51.000.000,00

51.000.000,00

Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija

200.000,00

   

Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći

534.400,00

534.400,00

534.400,00

Izvor: 43 Kapitalne pomoći

32.214.000,00

147.966.000,00

170.605.000,00

Izvor: 44 EU fondovi-pomoći

48.262.000,00

29.425.000,00

1.940.000,00

Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna

4.313.000,00

4.900.000,00

4.700.000,00

Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene

46.134.200,00

46.134.200,00

46.134.200,00

Izvor: 51 Kapitalne donacije

13.632.500,00

7.360.000,00

360.000,00

Izvor: 52 Tekuće donacije

3.180.000,00

3.180.000,00

3.180.000,00

Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika

18.998.900,00

13.911.600,00

13.987.600,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

1.881.600,00

12.175.200,00

801.100,00

Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika

134.700,00

132.300,00

77.200,00

Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika

8.900,00

8.900,00

8.900,00

Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta

1.000.000,00

   

Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata

738.000,00

12.034.000,00

715.000,00

SVEUKUPNO PRIHODI

696.826.900,00

798.557.800,00

772.817.000,00

3 Rashodi poslovanja

516.460.650,00

482.837.000,00

478.498.300,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

322.324.700,00

301.275.200,00

300.404.200,00

Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti

1.200.000,00

1.300.000,00

1.400.000,00

Izvor: 22 Višak/manjak prihoda

1.100.000,00

   

Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika

17.679.100,00

17.929.100,00

17.881.100,00

Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke

15.307.500,00

15.307.500,00

15.307.000,00

Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra

5.350.000,00

5.550.000,00

5.750.000,00

Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama

2.340.000,00

3.140.000,00

3.140.000,00

Izvor: 35 Boravišne pristojbe

5.700.000,00

16.910.000,00

18.030.000,00

Izvor: 36 Komunalni doprinosi

15.720.000,00

8.900.000,00

7.050.000,00

Izvor: 37 Komunalne naknade

47.350.000,00

42.000.000,00

41.700.000,00

Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija

200.000,00

   

Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći

215.800,00

215.800,00

215.800,00

Izvor: 43 Kapitalne pomoći

1.500.000,00

1.125.000,00

 

Izvor: 44 EU fondovi-pomoći

9.111.550,00

3.447.700,00

1.847.700,00

Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna

2.700.000,00

2.700.000,00

2.700.000,00

Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene

46.134.200,00

46.134.200,00

46.134.200,00

Izvor: 51 Kapitalne donacije

4.100.000,00

   

Izvor: 52 Tekuće donacije

3.180.000,00

3.180.000,00

3.180.000,00

Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika

14.047.800,00

12.972.500,00

13.008.300,00

Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta

1.000.000,00

   

Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata

 

550.000,00

550.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

242.999.050,00

302.765.500,00

282.431.700,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

54.261.300,00

75.429.800,00

79.345.800,00

Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje

3.000.000,00

   

Izvor: 22 Višak/manjak prihoda

13.500.000,00

   

Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika

1.120.700,00

1.215.800,00

1.215.800,00

Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika

239.000,00

   

Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke

711.000,00

711.000,00

711.000,00

Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama

5.237.000,00

9.000.000,00

4.200.000,00

Izvor: 35 Boravišne pristojbe

 

2.940.000,00

1.940.000,00

Izvor: 36 Komunalni doprinosi

14.280.000,00

7.040.000,00

8.890.000,00

Izvor: 37 Komunalne naknade

3.650.000,00

9.000.000,00

9.300.000,00

Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći

318.600,00

318.600,00

318.600,00

Izvor: 43 Kapitalne pomoći

30.714.000,00

146.841.000,00

170.605.000,00

Izvor: 44 EU fondovi-pomoći

39.150.450,00

25.977.300,00

92.300,00

Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna

1.613.000,00

2.200.000,00

2.000.000,00

Izvor: 51 Kapitalne donacije

9.532.500,00

7.360.000,00

360.000,00

Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika

4.960.000,00

948.000,00

988.200,00

Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata

188.000,00

11.484.000,00

165.000,00

Izvor: 71 Primjeni zajmovi

58.223.500,00

   

SVEUKUPNO RASHODI

759.459.700,00

785.602.500,00

760.930.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA  -  IZVORI FINANCIRANJA

     

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja

58.273.500,00

10.000,00

10.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

50.000,00

10.000,00

10.000,00

Izvor: 71 Primjeni zajmovi

58.223.500,00

   

SVEUKUPNO PRIMICI

58.273.500,00

10.000,00

10.000,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

10.354.000,00

12.842.000,00

11.832.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

9.760.000,00

8.740.000,00

7.740.000,00

Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika

44.000,00

42.000,00

32.000,00

Izvor: 36 Komunalni doprinosi

 

4.060.000,00

4.060.000,00

Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata

550.000,00

   

SVEUKUPNO IZDACI

10.354.000,00

12.842.000,00

11.832.000,00

 

 

 

 

 

Oznaka

Plan 2020.

Projekcija 2021.

Projekcija 2022.

SVEUKUPNO   RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

759.459.700,00

785.602.500,00

760.930.000,00

       

Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE

84.816.500,00

81.847.000,00

76.875.000,00

Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

13.681.500,00

14.100.000,00

13.075.000,00

Funk. klas: 013 Opće usluge

71.135.000,00

67.747.000,00

63.800.000,00

Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST

27.339.000,00

30.395.000,00

30.374.500,00

Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite

27.339.000,00

30.395.000,00

30.374.500,00

Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI

161.625.500,00

147.292.000,00

127.822.000,00

Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad

24.036.000,00

21.402.000,00

20.882.000,00

Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo

550.000,00

5.300.000,00

1.800.000,00

Funk. klas: 045 Promet

137.039.500,00

120.590.000,00

105.140.000,00

Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA

41.891.000,00

44.580.000,00

40.282.000,00

Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom

15.707.000,00

13.568.000,00

13.868.000,00

Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja

355.000,00

380.000,00

770.000,00

Funk. klas: 054 Zaˇtita bioraznolikosti i krajolika

270.000,00

4.829.000,00

171.000,00

Funk. klas: 055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša

757.000,00

655.000,00

250.000,00

Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

23.502.000,00

23.848.000,00

23.923.000,00

Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE

94.178.100,00

99.913.500,00

135.304.500,00

Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja

700.000,00

10.780.000,00

40.020.000,00

Funk. klas: 062 Razvoj zajednice

48.483.000,00

44.895.000,00

61.246.000,00

Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta

11.260.000,00

11.660.000,00

11.660.000,00

Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

33.735.100,00

32.578.500,00

22.378.500,00

Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO

4.673.000,00

1.748.000,00

623.000,00

Funk. klas: 071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema

4.000.000,00

1.125.000,00

 

Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

673.000,00

623.000,00

623.000,00

Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA

161.833.600,00

195.241.400,00

172.099.400,00

Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta

42.694.000,00

80.744.000,00

56.884.000,00

Funk. klas: 082 Službe kulture

115.854.700,00

110.912.500,00

114.030.500,00

Funk. klas: 084 Religijske i druge službe zajednice

400.000,00

400.000,00

400.000,00

Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

2.884.900,00

3.184.900,00

784.900,00

Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE

152.102.400,00

156.060.000,00

147.762.000,00

Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje

141.687.400,00

152.645.000,00

145.347.000,00

Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje

568.000,00

568.000,00

568.000,00

Funk. klas: 094 Visoka naobrazba

9.847.000,00

1.847.000,00

1.847.000,00

Funk. klas: 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju

 

1.000.000,00

 

Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA

31.000.600,00

28.525.600,00

29.777.600,00

Funk. klas: 104 Obitelj i djeca

4.937.500,00

3.937.500,00

4.937.500,00

Funk. klas: 108 IstraŽivanje i razvoj socijalne zaštite

150.000,00

150.000,00

150.000,00

Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

25.913.100,00

24.438.100,00

24.690.100,00

 

 

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

 

Članak 2.

 

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračuna za 2020.godinu  u ukupnoj svoti od 759.459.700  i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 10.354.000 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

 

Oznaka

Plan 2020.

Projekcija 2021.

Projekcija 2022.

SVEUKUPNO

769.813.700,00

798.444.500,00

772.762.000,00

Razdjel: 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

72.415.000,00

72.000.000,00

72.500.000,00

Glava: 02200 URED GRADONAČELNIKA

9.310.000,00

11.283.000,00

8.730.000,00

31858 GRAD DUBROVNIK

9.310.000,00

11.283.000,00

8.730.000,00

8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA

7.810.000,00

9.688.000,00

7.155.000,00

A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE

6.345.000,00

6.500.000,00

6.505.000,00

Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

6.345.000,00

6.500.000,00

6.505.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

6.345.000,00

6.500.000,00

6.505.000,00

32 Materijalni rashodi

6.340.000,00

6.495.000,00

6.500.000,00

323 Rashodi za usluge

4.357.000,00

0,00

0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

25.000,00

0,00

0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.958.000,00

0,00

0,00

38 Ostali rashodi

5.000,00

5.000,00

5.000,00

381 Tekuće donacije

5.000,00

0,00

0,00

A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA

150.000,00

150.000,00

150.000,00

Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

150.000,00

150.000,00

150.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

150.000,00

150.000,00

150.000,00

38 Ostali rashodi

150.000,00

150.000,00

150.000,00

385 Izvanredni rashodi

150.000,00

0,00

0,00

A800905 JAMSTVENA ZALIHA

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

200.000,00

   

51 Izdaci za dane zajmove i depozite

200.000,00

0,00

0,00

514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

200.000,00

0,00

0,00

Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

 

200.000,00

200.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

 

200.000,00

200.000,00

51 Izdaci za dane zajmove i depozite

0,00

200.000,00

200.000,00

T800906 POKROVITELJSTVA

115.000,00

300.000,00

300.000,00

Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

115.000,00

300.000,00

300.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

115.000,00

300.000,00

300.000,00

38 Ostali rashodi

115.000,00

300.000,00

300.000,00

381 Tekuće donacije

115.000,00

0,00

0,00

K800908 ZGRADA SUDA U DUBROVNIKU

 

2.538.000,00

 

Funk. klas: 062 Razvoj zajednice

 

2.538.000,00

 

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

 

2.538.000,00

 

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

0,00

2.538.000,00

0,00

K800909 LUKA DUBROVNIK

1.000.000,00

   

Funk. klas: 062 Razvoj zajednice

1.000.000,00

   

Izvor: 22 Višak/manjak prihoda

1.000.000,00

   

35 Subvencije

1.000.000,00

0,00

0,00

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.000.000,00

0,00

0,00

8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA

1.500.000,00

1.595.000,00

1.575.000,00

A801101 ZAŠTITA OD POŽARA

385.000,00

340.000,00

340.000,00

Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite

385.000,00

340.000,00

340.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

385.000,00

340.000,00

340.000,00

32 Materijalni rashodi

385.000,00

340.000,00

340.000,00

323 Rashodi za usluge

385.000,00

0,00

0,00

A801102 ZAŠTITA NA RADU

405.000,00

475.000,00

455.000,00

Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite

405.000,00

475.000,00

455.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

405.000,00

475.000,00

455.000,00

32 Materijalni rashodi

405.000,00

475.000,00

455.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju

80.000,00

0,00

0,00

323 Rashodi za usluge

325.000,00

0,00

0,00

A801103 CIVILNA ZAŠTITA

710.000,00

780.000,00

780.000,00

Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite

710.000,00

780.000,00

780.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

710.000,00

780.000,00

780.000,00

32 Materijalni rashodi

160.000,00

180.000,00

180.000,00

323 Rashodi za usluge

105.000,00

0,00

0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

55.000,00

0,00

0,00

38 Ostali rashodi

500.000,00

500.000,00

500.000,00

381 Tekuće donacije

500.000,00

0,00

0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

50.000,00

100.000,00

100.000,00

422 Postrojenja i oprema

50.000,00

0,00

0,00

Glava: 02300 OPĆI RASHODI UPRAVE

63.105.000,00

60.717.000,00

63.770.000,00

31858 GRAD DUBROVNIK

63.105.000,00

60.717.000,00

63.770.000,00

8005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE

60.025.000,00

59.652.000,00

61.625.000,00

A800501 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

47.610.000,00

47.360.000,00

48.620.000,00

Funk. klas: 013 Opće usluge

47.610.000,00

47.360.000,00

48.620.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

47.530.000,00

47.360.000,00

48.620.000,00

31 Rashodi za zaposlene

47.500.000,00

47.330.000,00

48.590.000,00

311 Plaće

38.560.000,00

0,00

0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene

2.765.000,00

0,00

0,00

313 Doprinosi na plaće

6.175.000,00

0,00

0,00

32 Materijalni rashodi

30.000,00

30.000,00

30.000,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

30.000,00

0,00

0,00

Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija

80.000,00

   

31 Rashodi za zaposlene

80.000,00

0,00

0,00

311 Plaće

80.000,00

0,00

0,00

A800502 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI

12.415.000,00

12.292.000,00

13.005.000,00

Funk. klas: 013 Opće usluge

12.415.000,00

12.292.000,00

13.005.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

12.415.000,00

12.292.000,00

13.005.000,00

32 Materijalni rashodi

12.050.000,00

11.927.000,00

12.640.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima

1.675.000,00

0,00

0,00

322 Rashodi za materijal i energiju

2.415.000,00

0,00

0,00

323 Rashodi za usluge

7.655.000,00

0,00

0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

305.000,00

0,00

0,00

34 Financijski rashodi

365.000,00

365.000,00

365.000,00

343 Ostali financijski rashodi

365.000,00

0,00

0,00

8006 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE

2.460.000,00

750.000,00

1.600.000,00

K800601 RAČUNALNA OPREMA

100.000,00

100.000,00

300.000,00

Funk. klas: 013 Opće usluge

100.000,00

100.000,00

300.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

100.000,00

100.000,00

300.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100.000,00

100.000,00

300.000,00

422 Postrojenja i oprema

100.000,00

0,00

0,00

K800602 RAČUNALNI PROGRAMI

2.350.000,00

500.000,00

1.000.000,00

Funk. klas: 013 Opće usluge

2.350.000,00

500.000,00

1.000.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

2.350.000,00

500.000,00

1.000.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.350.000,00

500.000,00

1.000.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina

2.350.000,00

0,00

0,00

K800603 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA

10.000,00

150.000,00

300.000,00

Funk. klas: 013 Opće usluge

10.000,00

150.000,00

300.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

10.000,00

150.000,00

300.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

10.000,00

150.000,00

300.000,00

422 Postrojenja i oprema

10.000,00

0,00

0,00

8007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU

620.000,00

315.000,00

545.000,00

K800701 OPREMA I NAMJEŠTAJ

520.000,00

315.000,00

365.000,00

Funk. klas: 013 Opće usluge

520.000,00

315.000,00

365.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

520.000,00

315.000,00

365.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

520.000,00

315.000,00

365.000,00

422 Postrojenja i oprema

510.000,00

0,00

0,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

10.000,00

0,00

0,00

K800702 PRIJEVOZNA SREDSTVA

100.000,00

 

180.000,00

Funk. klas: 013 Opće usluge

100.000,00

 

180.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

100.000,00

 

180.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100.000,00

0,00

180.000,00

423 Prijevozna sredstva

100.000,00

0,00

0,00

Razdjel: 04 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE

17.552.000,00

17.350.000,00

17.550.000,00

Glava: 04100 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE

17.552.000,00

17.350.000,00

17.550.000,00

31858 GRAD DUBROVNIK

17.552.000,00

17.350.000,00

17.550.000,00

8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA

4.510.000,00

4.510.000,00

4.510.000,00

A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA

265.000,00

265.000,00

265.000,00

Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad

265.000,00

265.000,00

265.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

210.000,00

210.000,00

210.000,00

32 Materijalni rashodi

175.000,00

175.000,00

175.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju

41.000,00

0,00

0,00

323 Rashodi za usluge

110.000,00

0,00

0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

24.000,00

0,00

0,00

34 Financijski rashodi

5.000,00

5.000,00

5.000,00

343 Ostali financijski rashodi

5.000,00

0,00

0,00

38 Ostali rashodi

30.000,00

30.000,00

30.000,00

381 Tekuće donacije

30.000,00

0,00

0,00

Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra

55.000,00

55.000,00

55.000,00

32 Materijalni rashodi

55.000,00

55.000,00

55.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

55.000,00

0,00

0,00

A801307 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

200.000,00

200.000,00

200.000,00

35 Subvencije

200.000,00

200.000,00

200.000,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

200.000,00

0,00

0,00

A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA

1.011.000,00

1.011.000,00

1.011.000,00

Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad

1.011.000,00

1.011.000,00

1.011.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

1.011.000,00

1.011.000,00

1.011.000,00

32 Materijalni rashodi

3.000,00

3.000,00

3.000,00

323 Rashodi za usluge

3.000,00

0,00

0,00

35 Subvencije

1.008.000,00

1.008.000,00

1.008.000,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

1.008.000,00

0,00

0,00

A301309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

300.000,00

300.000,00

300.000,00

35 Subvencije

220.000,00

220.000,00

220.000,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

220.000,00

0,00

0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

30.000,00

30.000,00

30.000,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

30.000,00

0,00

0,00

38 Ostali rashodi

50.000,00

50.000,00

50.000,00

381 Tekuće donacije

50.000,00

0,00

0,00

A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA

714.000,00

714.000,00

714.000,00

Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad

714.000,00

714.000,00

714.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

714.000,00

714.000,00

714.000,00

32 Materijalni rashodi

5.000,00

5.000,00

5.000,00

323 Rashodi za usluge

5.000,00

0,00

0,00

35 Subvencije

704.000,00

704.000,00

704.000,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

704.000,00

0,00

0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

5.000,00

5.000,00

5.000,00

363 Pomoći unutar opće države

5.000,00

0,00

0,00

A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE

2.020.000,00

2.020.000,00

2.020.000,00

Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad

2.020.000,00

2.020.000,00

2.020.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

2.020.000,00

2.020.000,00

2.020.000,00

32 Materijalni rashodi

20.000,00

20.000,00

20.000,00

323 Rashodi za usluge

20.000,00

0,00

0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2.000.000,00

0,00

0,00

8100 RAZVOJ TURIZMA

13.042.000,00

12.840.000,00

13.040.000,00

A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA

1.357.000,00

1.357.000,00

1.357.000,00

Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad

1.357.000,00

1.357.000,00

1.357.000,00

Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra

1.357.000,00

1.357.000,00

1.357.000,00

32 Materijalni rashodi

357.000,00

357.000,00

357.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju

100.000,00

0,00

0,00

323 Rashodi za usluge

207.000,00

0,00

0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000,00

0,00

0,00

38 Ostali rashodi

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

381 Tekuće donacije

1.000.000,00

0,00

0,00

A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA

1.299.000,00

1.299.000,00

1.299.000,00

Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad

1.299.000,00

1.299.000,00

1.299.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

1.229.000,00

1.229.000,00

1.229.000,00

32 Materijalni rashodi

719.000,00

719.000,00

719.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima

5.000,00

0,00

0,00

322 Rashodi za materijal i energiju

20.000,00

0,00

0,00

323 Rashodi za usluge

600.000,00

0,00

0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

4.000,00

0,00

0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

90.000,00

0,00

0,00

35 Subvencije

480.000,00

480.000,00

480.000,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

480.000,00

0,00

0,00

38 Ostali rashodi

30.000,00

30.000,00

30.000,00

381 Tekuće donacije

30.000,00

0,00

0,00

Izvor: 35 Boravišne pristojbe

70.000,00

70.000,00

70.000,00

32 Materijalni rashodi

70.000,00

70.000,00

70.000,00

323 Rashodi za usluge

70.000,00

0,00

0,00

A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA

3.450.000,00

3.738.000,00

3.738.000,00

Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

3.450.000,00

3.738.000,00

3.738.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

200.000,00

200.000,00

200.000,00

32 Materijalni rashodi

200.000,00

200.000,00

200.000,00

323 Rashodi za usluge

200.000,00

0,00

0,00

Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra

3.250.000,00

3.538.000,00

3.538.000,00

32 Materijalni rashodi

3.050.000,00

3.338.000,00

3.338.000,00

323 Rashodi za usluge

3.050.000,00

0,00

0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

200.000,00

200.000,00

200.000,00

422 Postrojenja i oprema

200.000,00

0,00

0,00

A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE

900.000,00

900.000,00

900.000,00

Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad