Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14. - 5. prosinca 2019.Objavljeno: 05.12.19.

161. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 96/18.), na prijedlog pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more i Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, a nakon savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom sukladno članku 150., a u svezi s člankom 153. stavak 3. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14 i 127/17.), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE

 

 

Članak 1.

 

Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika („Službeni glasnik“ Grada Dubrovnika broj 21/17., 1/18., 4/18., 8/2018., 12/2018., 13/18., 14/18., 21/18., 8/19. i 9/19.) mijenja se na način:

 

U čl. 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela poslove gradonačelnika otvara se novo radno mjesto pod rednim brojem 1.6.2. viši savjetnik – specijalist za javnu nabavu.

U čl. 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela poslove gradonačelnika, kod radnog mjesta 1.20. viši stručni suradnik III mijenja se potrebno stručno znanje na način da se iza riječi „javnostima“ dodaje „komunikologije“.

 

U čl. 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela poslove gradonačelnika, kod radnog mjesta 1.31.1. stručni suradnik I za zaštitu na radu i zaštitu od požara mijenja se naziva radnog mjesta na način da se iza riječi „radu“ dodaje „civilnu zaštitu“, mijenja se opis poslova i zadataka radnog mjesta i približan postotak vremena potrebnog za obavljane pojedinog posla.

 

U članku 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, kod radnog mjesta 1.35. tehničar za održavanje mijenja se opis poslova i zadataka te se kod potrebnog stručnog znanja iza riječi „tehničke“ dodaje „i ekonomske“.

 

U čl. 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more kod radnog mjesta 4.5. savjetnik I za pravna pitanja mijenja se broj izvršitelja na način da se briše broj „1“ a upisuje broj „2“.

 

U čl. 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu otvara se novo radno mjesto pod rednim brojem 11.36.2. referent za javnu rasvjetu.

Nastavno u tekstu je tabelarni prikaz izmjene sistematizacije radnih mjesta Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more i Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu.

 

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik objaviti će se u Službenom glasniku Grada Dubrovnika i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

Ovaj Pravilnik objaviti će se i na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

KLASA: 023-05/18-01/01

URBROJ: 2117/01-01-19-83

Dubrovnik, 05. prosinca 2019.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------